3. Lihantuotannon erityisvaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

3.1 Elintarvikeketjua koskevat tiedot

Ohje/versio: 4720/04.02.00.01/2021 /3, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa eläimiä teurastamoon toimittavissa alkutuotantopaikoissa.
 • Tässä ohjeessa teurastamolla tarkoitetaan kotieläinten tai tarhatun riistan teurastamoa, poro- tai siipikarjateurastamoa tai vastaavaa pienteurastamoa.
 • Tässä kohdassa tarkastetaan, että tuottaja pitää kirjaa niistä tiedoista, jotka hänen tulee teurastettavien eläinten mukana teurastamolle toimittaa.
 • Elintarviketietojen lähettämistä teurastamoon ei kuitenkaan tarkasteta, koska tuottajan ei tarvitse pitää tietojen lähettämisestä kirjaa.
 • Kirjanpito lihan turvallisuuteen vaikuttavien tautien esiintymisestä arvioidaan kohdassa 2.3.
 • Kirjanpito näytetuloksista arvioidaan kohdassa 2.4.
 • Kirjanpito eläinlääkkeistä ja eläimille annetuista hoidoista arvioidaan kohdassa 2.7.
 • Kirjanpito teurastiedoista arvioidaan kohdassa 2.9.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan tuottajan kirjanpito teurastettaviksi toimitettavista eläimistä ja elintarvikeketjutiedoista

 • Tuottajan on pidettävä kirjaa teurastamoon toimitettavista eläimistä. Kirjanpidossa tulee olla tieto eläimeen mahdollisesti injektoidusta mikrosirusta.
 • Kun tuottaja lähettää eläimiä teurastamoon, hänen on toimitettava alla luetellut elintarvikeketjua koskevat tiedot teurastamoon vähintään 24 tuntia ennen eläinten saapumista teurastamoon. Poikkeustapauksissa ja tarkastuseläinlääkärin luvalla tiedot voidaan toimittaa alle 24 tuntia ennen eläinten saapumista teurastamoon. Tiedot voidaan toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti.
 • Elintarvikeketjua koskevat tiedot:
 1. Tilanne eläinten alkutuotantopaikalla tai alueen eläinten terveystilanne ja se, onko sikojen pitopaikan virallisesti tunnustettu noudattavan valvottuja pito-olosuhteita trikiinin osalta.
 2. Eläinten terveydentila, esimerkiksi hännänpuremat, lapahaavautumat, ontumiset.
 3. Eläinlääkkeet tai muut eläimille asiaankuuluvalla ajanjaksolla annetut hoidot aina kun varoaika on muu kuin nolla sekä hoitojen päivämäärät ja varoajat. Käytettyjen varoajallisten lääkkeiden, varoajallisten rehujen ja varoajallisten hoitojen tiedot ilmoitetaan yhden kuukauden ajalta. Tiedot on ilmoitettava myös niistä varoajallisista lääkkeistä, joiden varoaika on ollut voimassa tai se on päättynyt viimeisen 30 päivän aikana.
 4. Sellaisten tautien esiintyminen, jotka voivat vaikuttaa lihan turvallisuuteen. Taudit ilmoitetaan kolmen kuukauden ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin kolme kuukautta.
 5. Eläimiltä otettujen näytteiden tai muiden lihan turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien sairauksien diagnosoimiseksi otettujen näytteiden tutkimusten tulokset, jos niillä on merkitystä kansanterveyden suojelun kannalta, zoonoosien ja jäämien seurannan ja valvonnan yhteydessä otetut näytteet mukaan luettuina. Näytetulokset ilmoitetaan kolmen kuukauden ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin 3 kuukautta. Vierasainevalvonnan määräystenvastaiset tulokset ilmoitetaan kaikista eläinlajeista yhden vuoden ajalta.
 6. Asiaankuuluvat tiedot aiempien ante ja post mortem -tarkastusten tuloksista samalta alkuperätilalta peräisin olevien eläinten osalta mukaan lukien erityisesti virkaeläinlääkärin antamat tiedot. Tiedot ilmoitetaan kolmen kuukauden ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin kolme kuukautta.
 7. Tuotantoa koskevat tiedot, kun niistä voi käydä ilmi taudin esiintyminen. Tiedot ilmoitetaan kaikkien kolmen kuukauden ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin kolme kuukautta.
 8. Eläintuottajan tavanomaisesti käyttämän eläinlääkärin yhteystiedot.
 9. Muut mahdolliset elintarvikkeiden turvallisuuteen haitallisesti vaikuttavat seikat. Nämä ilmoitetaan yhden vuoden ajalta.

Siipikarjan osalta lisäksi:

 1. Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien lintujen osalta kunnaneläinlääkärin viimeisimmän tarkastuskäynnin ajankohta ja tarkastustulokset sekä tieto viimeisimmän salmonellatutkimuksen ajankohdasta ja tutkimustuloksesta.
 2. Kasvatusaikainen kuolleisuus lähetettävässä erässä.
 3. Lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle, saapumiserän koko ja lintujen alkuperä (hautomon nimi).

Tuottajan ei tarvitse toimittaa alakohdissa a, b, f ja h lueteltuja tietoja teurastamoon, jos ne ovat teurastamon tiedossa jonkin pysyvän järjestelyn (esim. tietojärjestelmä, laadunvarmistusjärjestelmä) kautta.

Tuottajan ei tarvitse toimittaa alakohdissa a, b, f ja g lueteltuja tietoja teurastamoon, jos kyseisiin kohtiin liittyviä ilmoitettavia tietoja ei ole. Tällöin tuottajan on vakuutettava, että edellä mainittuja tietoja ei ole.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tuottajalla on kirjanpito elintarvikeketjutiedoista sekä teurastamoon toimitettavista eläimistä.

Kirjanpidosta puuttuu joitain tietoja, jotka ovat olemassa, mutta niitä ei tarkastushetkellä löydy. Tuottaja kuitenkin toimittaa (halutessaan sähköisesti) annetussa määräajassa kopiot puuttuvista tiedoista valvojalle jälkikäteen.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tuottajan elintarvikeketjutietoja tai teurastamoon toimitettavia eläimiä koskevasta kirjanpidosta puuttuu useita tietoja.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa      vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tuottaja ei ole kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta pitänyt kirjanpitoa elintarvikeketjutiedoista tai teurastamoon toimitettavista eläimistä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisin elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, Liite II, III jakso
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, 18 § (noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista 316/2021, 18 §
 • Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta 375/2011, 14 §
 • Ruokaviraston ohje 4929/04.02.00.01/2020: Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta

Päivitykset versioon 3:

 • Ohje nro 4720/04.02.00.01/2021 /3 korvaa ohjeen nro 10522 /2
 • ”Tarkastettavia asioita” -kohta on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä
 • Poistettu c) -kohdasta vaatimus hevosten lääkitsemistietojen ilmoittamisesta kuuden kuukauden ajalta
 • Korvattu termi tarkastuseläinlääkäri termillä virkaeläinlääkäri
 • Muutettu f) -kohdan vaatimusta ajanjaksosta, jolta tiedot ilmoitetaan. Aiemman yhden vuoden sijasta tiedot ilmoitetaan nyt kolmen kuukauden ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin kolme kuukautta
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen alkutuotannosta 1368/2011 on poistettu
 • Elintarviketietojen toimittaminen ja valvonta -ohjeen numero on päivitetty