6. Hunajantuotannon erityisvaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

6.1 Hunajan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamiseen käytettävän veden laatu

Ohje/versio: 4749/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan hunajan alkutuotantoon.
 • Hunajan alkutuotantoa on mehiläisten tarhaus (hunajan tuotanto), oman hunajan linkous, pakkaaminen sekä hunajan myynti vähittäiskauppaan, tukkuun, pakkaamoon tai teollisuuteen. Alkutuotannossa voi lingota ja pakata myös toisen tuottajan hunajaa, kunhan hunaja palautetaan takaisin tuottajalle. Lisäksi alkutuotannoksi katsotaan hunajan myynti suoraan kuluttajalle, jos vuosittain myytävän hunajan määrä on enintään 2 500 kg vuodessa sekä hunajan toimittaminen paikallisille vähittäisliikkeille, kun hunajan määrä on enintään 2500 kg vuodessa.
 • Tutkimuksia veden laadusta ei vaadita, jos hunajan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhtelemiseen käytetään terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vettä, esimerkiksi kunnallisen vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan vettä. Tuottajan on osoitettava olevansa liittynyt vesilaitoksen tai -osuuskunnan verkostoon esimerkiksi veden hankinnasta tehdyllä sopimuksella tai tuottajalle veden käytöstä osoitetulla laskulla.
 • Veden arvostelussa noudatetaan pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) 1 §:n 3 kohdassa tarkoitetulle vedelle asetettuja laatuvaatimuksia ja -suosituksia.
 • Kun kyseessä on hunajan myynti suoraan kuluttajalle ja toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin käytetyn veden tulee olla talousvettä tai puhdasta vettä, mutta vedestä ei vaadita säännöllisiä laatututkimuksia

Tarkastettavia asioita:

Hunajan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden, ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävän veden laatu

 • Vedestä on tutkittu vähintään Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit sekä väri ja haju. Jos on syytä epäillä vedessä esiintyvän muita tekijöitä, jotka voivat vaarantaa hunajan elin-tarviketurvallisuuden, hunajantuottajan on huolehdittava, että vedestä tehdään myös näitä tekijöitä koskevat tutkimukset. Tulosten arvioinnissa käytetään STM:n asetuksen 401/2001 laatuvaatimuksia- ja suosituksia sekä otetaan huomioon vaikutus elintarviketurvallisuuteen
 • Veden laatu tulee tutkia ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein.
 • Tuottajan on säilytettävä viimeisin tutkimustodistus. Tarkastetaan uusin, kolmen vuoden sisällä tehdyn tutkimuksen todistus. Jos tutkimustodistus on olemassa, mutta sitä ei tarkastushetkellä löydy, tuottaja voi toimittaa (halutessaan sähköisesti) tutkimustodistuksen tarkastajalle jälkikäteen.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Hunajan kanssa kosketuksiin tulevien pintojen, välineiden ja laitteiden puhdistamiseen ja huuhtelemiseen käytettävä vesi on tutkittu pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti ja veden laatu täyttää vaatimukset.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä myytävien tuotteiden elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi:

 • Toimijan käyttämä laboratorio tai jonkin yksittäinen analyysimenetelmä ei täysin täytä vaatimuksia, tutkimusten tulokset ovat kuitenkin vaatimusten mukaisia.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Edellisestä vedestä tehdystä tutkimuksesta on yli kolme vuotta.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi

 • Tuottaja on saanut tiedon, että käytetty vesi ei täytä laatuvaatimuksia, mutta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi.
 • Arvioitaessa sitä, onko toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi ryhdytty, voidaan tarkastaa, onko tuottaja toiminut terveydensuojeluviranomaisen kehottamalla tavalla.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 Liite I, A osa, kohta II, 4.d
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 §:t 6, 15 ja 16
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001 §:n 1 mom. 1 kohta 3

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro [4749/04.02.00.01/2021/2] korvaa ohjeen nro [10551/1].
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • Tarkennettu kohtaa ”Huomioitavaa”.

6.3 Hunajan myynti suoraan kuluttajalle ja toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin

Ohje/versio: 4750/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022 

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan hunajantuotantotiloilla, jotka
 • myyvät tuottamaansa hunajaa suoraan kuluttajille enintään 2 500 kg vuodessa ja/tai
 • toimittavat vähittäismyyntiin Suomessa enintään 2 500 kg vuodessa.
 • Suoraan kuluttajalle myynnillä tarkoitetaan tuottajan harjoittamaa myyntiä tilalta, torilla, myyjäisissä, Reko-myyntiä tai vastaavia myyntitapoja.
 • Vähittäismyynnillä tarkoitetaan myymälää tai tarjoilupaikkaa.
 • Pienimuotoiselle toiminnalle on helpotuksia lainsäädännössä:
 • kirjallista omavalvonnan kuvausta ei välttämättä vaadita
 • käytetyn veden tulee olla talousvettä tai puhdasta vettä, mutta laatututkimuksia ei vaadita
 • Helpotetut vaatimukset poistuvat jos hunaja toimitetaan jatkojalostukseen, tukkuun tai pakkaamoon. Hunajaa voi kuitenkin toimittaa toiselle tilalle lingottavaksi ja / tai pakattavaksi, jos hunaja palautuu takaisin tuottajalle.
 • Jos hunajaan lisätään aromeja tai valmistetaan muita mehiläistuotteita, esimerkiksi valmistetaan ravintolisäksi luokiteltavaa tuotetta, toiminta edellyttää elintarviketoiminnan rekisteröintiä.
 • Muissa alkutuotanto-ohjeissa arvioidaan varsinaista alkutuotantoa, tässä ohjeessa alkutuotantona myyntiä.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Tuottajan tulee pitää kirjaa myynti- ja toimitusmääristä ja noudattaa edellä mainittuja määrärajoja.

 • Jos suoraan kuluttajalle myyty hunajan määrä ylittää määrärajan, toiminnassa ei voida käyttää helpotuksia lainsäädännön vaatimuksista ja toimijan on tehtävä myynnistä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus.
 • Jos vähittäismyynnissä Suomessa toimitettu määrä ylittää määrärajan, toiminnassa ei voida käyttää helpotuksia lainsäädännön vaatimuksista.
 • Alkutuotannon tuotteiden käsittelyssä ja luovutuksessa käytettävät tilat, kalusteet ja välineet on sijoitettava ja hoidettava niin, että alkutuotannon tuotteiden saastuminen estetään. Tilojen tulee olla riittävän siistit ottaen huomioon tuotteiden luonne.
 • Talousvettä tai puhdasta vettä on oltava riittävästi saatavilla hygienian ylläpitämiseksi. muun muassa käsien pesuun.
 • Alkutuotannon tuotteet on suojattava muun muassa haittaeläinten, pölyn tai muun lian aiheuttamalta saastumiselta. Tuotteet on käsiteltävä, luovutettava ja toimitettava niin, että niiden saastuminen estetään.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Jos toiminnassa hyödynnetään helpotuksia

 • tuottaja pitää kirjaa suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin myydystä hunajasta ja
 • tuottaja noudattaa MMM:n asetuksen 318/2021 määrärajoja.

Tuotteiden saastuminen estetään.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä myytävän hunajan elintarviketurvallisuutta.

Myynti- ja toimitusmääriä koskevasta kirjanpidosta puuttuu joitakin tietoja.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tuottajalla ei ole kirjanpitoa suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin toimittamisesta, mutta tuottaja noudattaa toiminnassa pienimuotoiselle toiminnalle annettuja helpotuksia.
 • Tiloissa on toimintaa, jota ei voi luokitella alkutuotannoksi, mutta elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitusta ei ole tehty.
 • suoraan kuluttajalle myynnin määrä ylittyy tai
 • tilalla jalostetaan hunajaa tai valmistetaan muita mehiläistuotteita
 • Hunajapakkaukset ovat selvästi likaantuneita varastoinnin aikana.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Toiminta edellyttäisi elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoituksen tekemistä, mutta tuottaja ei ole tehnyt ilmoitusta kehotuksesta huolimatta.
 • Toiminta on erittäin epähygieenistä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 Liite I, A osa, kohta II, 4d
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 § 16

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro [4750/04.02.00.01/2021/2] korvaa ohjeen nro [10552/1].
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaus asetukseen vähäriskisistä toiminnoista VNa 1258/2011 on poistettu.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • Tarkennettu kohtaa ”Huomioitavaa”.

6.4 Elintarvikkeista annettavat tiedot

Ohje/versio: 4751/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022 

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun hunajan tuottaja 

 • myy tuottamaansa hunajaa tilalta pakattuna tai kuluttajan omaan astiaan
 • myy tuottamaansa hunajaa torilla
 • toimittaa tuottamaansa hunajaa pakattuna vähittäismyyntiin (esim. myymälät ja suurtaloudet)
 • myy tuottamaansa hunajaa pakattuna etämyynnissä.

Jos hunaja pakataan välittömään myyntiin, katsotaan tuote pakkaamattomaksi (= välitöntä myyntiä varten pakattu). Välittömällä myynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri pakkausta ja/tai irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia asioita: 

Tietojen vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, tuotanto- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa omavalvontatutkimuksin.
 1. Hunaja, pakattu

Pakatun hunajan osalta vaaditaan seuraavat tiedot:                              

 • elintarvikkeen nimi
 • elintarvikkeen sisällön määrä
 • vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen)
 • elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite
 • alkuperämaa (siten kuin on säädetty asetuksessa MMMa 392/2015, 5 §; esim.
 • alkuperämaa: Suomi )
 • eränumero tarvittaessa (jos vähimmäissäilyvyysaika on annettu päivän ja kuukauden tarkkuudella, se voi silloin korvata eränumeron)
 • käyttöohje (maininta siitä, että hunajaa ei saa antaa alle 1 -vuotiaille lapsille.)

Suodatettua hunajaa ja taloushunajaa sisältäviin suurpakkauksiin ja laatikkoihin sekä niitä koskeviin myyntiasiakirjoihin on selvästi merkittävä täydellinen tuotteen nimi "suodatettu hunaja" tai "taloushunaja". Taloushunajan nimen yhteydessä on oltava maininta "ainoastaan muihin elintarvikkeisiin ja ruoanlaittoon". 

Pakollisten pakkausmerkintöjen tulee olla vaivattomasti luettavissa (x-kirjasinkoko vähintään 1,2 mm; poikkeus x-kirjasinkoko vähintään 0,9 mm, kun pakkauksen suurimman pinnan pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2). Pakolliset pakkausmerkinnät on tehty suomeksi ja ruotsiksi (yksikielisissä kunnissa myytäville riittää ko. kunnan yksikieliset merkinnät).

 1. Hunaja, pakkaamaton

Pakkaamattoman hunajan osalta vaaditaan seuraavat tiedot:  

 • elintarvikkeen nimi
 • alkuperämaa (siten kuin on säädetty asetuksessa MMMa 392/2015, 5 §)
 • tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet (mm. maininta siitä, että hunajaa ei saa antaa alle 1-vuotiaille lapsille).

Tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen läheisyydessä olevassa julisteessa tms. ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tiedot on oltava silloin elintarvikkeen luovutuspaikassa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavissa. 

Erillistä ilmoitusta siitä, miten tiedot ovat saatavissa, ei vaadita silloin, kun ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös ja elintarvikkeet luovutetaan kuluttajalle kohdennetusti näiden tietojen perusteella.

Irtomyynnissä myytävien elintarvikkeiden pakolliset tiedot tulee antaa vähintään suomeksi tai ruotsiksi.

 1. Etämyyntinä myytävä, pakattu hunaja

Kaikki yleiset pakolliset pakkausmerkinnät lukuun ottamatta ns. muuttuvia tietoja, kuten vähimmäissäilyvyysaikaa ja eränumeroa, on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään, ja ne on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla, jotka elintarvikealan toimijan on ilmoitettava selvästi. Kaikkien pakollisten tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista. 

Valvoja toteaa elintarvikkeesta annettavien tietojen olevan pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Merkinnät ovat helposti luettavia. 

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Pakkausmerkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • osoitetiedoista puuttuu tarkka osoite.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Pakkausmerkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • harhaanjohtava elintarvikkeen nimi
 • alkuperämaa -merkintä puuttuu tai on virheellinen
 • parasta ennen -merkintä puuttuu tai on virheellinen
 • tarvittava käyttöohje (maininta siitä, että hunajaa ei saa antaa alle 1-vuotiaille lapsille) puuttuu.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat. 

Pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • hyvin epäselvät, lukukelvottomat pakkausmerkinnät
 • vaaditut suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta
 • sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17 - 19 artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta
 • kuluttajille
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2, 6 ja 16 §
 • Maa- metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta, 16 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 392/2015 hunajasta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Ruokaviraston ohje 17068. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6093/04.02.00.01/2021. Pakkausmerkintöjen valvontaohje.

 Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4751/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numeron 10551/1.
 • Elintarvikelain numero on päivitetty.
 • Viittaus maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin ja Eviran ohje 17008/2 Nimen ”hunaja” käyttö on poistettu.