7. Vesiviljelyn ja kalastuksen erityisvaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

7.1 Kalastustuotteiden säilytys- ja käsittelytilojen sekä -laitteiden puhtaus ja kunnossapito

Ohje/versio: 4753/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelyssä ja kalastuksessa/ravustuksessa.
 • Erityisvaatimukset kalastusaluksille, joissa säilytetään kalastustuotteita yli vuorokauden ajan, tarkastetaan kohdassa 7.5.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö tilojen, alusten, välineiden ja laitteiden soveltuvuus sekä puhtaana- ja kunnossapito seuraavat vaatimukset:

 • Kalastustuotteiden kanssa kosketuksissa olevat välineet ja muut pinnat ovat helposti puhdistettavaa ja desinfioitavaa, ruostumatonta materiaalia. Pinnoitteet ovat kestäviä ja myrkyttömiä.
 • Alus on siten suunniteltu ja rakennettu, ettei pilssivesi, jätevesi, savu, polttoaine, öljy, rasva tai muu haitallinen aine voi aiheuttaa elintarvikkeiden saastumista. Alus pidetään riittävän puhtaana ja hyväkuntoisena.
 • Kalastustuotteiden tai jään käsittelyyn käytettävät välineet ja säiliöt puhdistetaan riittävän huolellisesti käyttökertojen välillä ja pidetään hyväkuntoisina. Tarvittaessa ne desinfioidaan.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Alukset, välineet, laitteet, säiliöt ja tilat (esim. välineiden säilytystilat) ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja pidetään riittävän puhtaina ja hyväkuntoisina.

C Toiminnassa on epäkohtia eli kohtia, jotka heikentävät   elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Alus, tilat, välineet, laitteet tai säiliöt ovat likaisia tai huonokuntoisia.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Aluksen, tilojen, välineiden tai laitteiden puhtaanapito on laiminlyöty.
 • Kalastustuotteita varastoidaan tilassa, joka on saastunut polttoaineesta.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liite I, A osa
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, VIII jakso, I luku, I osa, A kohta ja II osa, 1. kohta
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 3:

 • Lisätty tarkastettaviin asioihin ja arviointiesimerkkeihin tilojen, alusten, välineiden ja laitteiden soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia.

7.2 Veden laatu

Ohje/versio: 4754/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelyssä ja kalastuksessa/ravustuksessa.
 • Kalastusaluksilla voidaan käyttää puhdasta meri- tai järvivettä kalan käsittelyyn, kuten peratun kalan huuhtelemiseen tai jäähdyttämiseen käytettävän jään valmistamiseen.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö veden laatu seuraavat vaatimukset:

 • Vedessä,
  • josta kalastetaan/ravustetaan
  • jossa kasvatetaan kalaa tai rapuja
  • jota käytetään kalan käsittelyyn kalastusaluksella tai viljelypaikassa,
   ei saa olla epäpuhtauksia tai muita tekijöitä, jotka voivat heikentää kalan laatua.
   Esimerkkejä veden laatua selvästi heikentävistä tekijöistä ovat syanobakteerien esiintymät, roskat, viemäripäästöt ja öljypäästöt.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Veden laatu on käyttötarkoitukseensa nähden riittävän hyvä. Kalaa voidaan esimerkiksi kalastaa vedestä, jossa on hieman epäpuhtauksia, mutta vedessä olevat epäpuhtaudet eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kalastusalus käyttää kalan käsittelyyn sellaista vettä, jossa on runsaasti syanobakteereja.
 • Kalaa viljellään sellaisessa vedessä, jossa on viemäripäästöjä.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Kalaa kalastetaan sellaisesta vedestä, jossa on paljon öljypäästöjä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liite I, A osan 2, 3, 4 (d) kohdat
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, VIII jakso, 3(c) kohta ja I luku, I (A 4) kohta
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta
 • Ruokaviraston Kalastustuoteohje 3039/04.02.00.01/2022 (julkaistaan vuonna 2023)

 Päivitykset versioon 3:

 • Lisätty: kalastusaluksilla voidaan käyttää puhdasta vettä myös jäähdyttämiseen käytettävän jään valmistamiseen.
 • Päivitetty asetus- ja ohjeviitteet.

7.3 Kalastustuotteiden käsittelyhygienia

Ohje/versio: 4755/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelyssä ja kalastuksessa/ravustuksessa.
 • Kalastustuotteiden lämpötilahallinta arvioidaan kohdissa 7.4, 7.5 ja 7.9.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö alkutuotantopaikan käsittelyhygienia seuraavat vaatimukset:

 • Toiminnassa noudatetaan hyvää työskentelyhygieniaa, esimerkiksi käsihygienia.
 • Työvälineitä käytetään hygieenisesti ja vain niiden käyttötarkoitukseen. Työvälineet varastoidaan asianmukaisesti.
 • Kalojen käsittelyssä ei käytetä välineitä tai menetelmiä, jotka aiheuttavat kaloihin pintavaurioita tai muuten tarpeettomasti vahingoittavat syötäviä osia.
 • Alukselle ottamisen jälkeen kalastustuotteet suojataan saastumiselta ja säilytetään puhtaissa astioissa.
 • Käsittelyssä käytettävien suojavaatteiden (esimerkiksi essut) puhtaudesta huolehditaan.
 • Kalojen verestys tehdään hygieenisesti. Jos kalastusaluksella perataan kalaa, tämä tehdään hygieenisesti, puhtailla välineillä ja mahdollisimman pian pyynnin jälkeen. Kalat pestään välittömästi perkaamisen jälkeen. Elintarvikkeeksi tarkoitettu maksat ja mätipussit säilytetään puhtaissa astioissa, tarvittaessa suojattuina.
 • Perkuujätteet ja muut ja osat, jotka saattavat aiheuttaa haittaa elintarvikehygienialle, poistetaan elintarvikkeena käytettävien osien läheisyydestä mahdollisimman pian ja säilytetään erillään ihmisravinnoksi tarkoitetuista kalastustuotteista.
 • Jäitettynä säilytettäessä sulamisvesi ei jää kosketuksiin kalastustuotteiden kanssa.
 • Purku- ja maihinsiirtotoimet suoritetaan nopeasti niin, etteivät kalastustuotteet joudu purkamisen aikana alttiiksi saastumiselle.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toiminnassa noudatetaan riittävän hyvää työskentelyhygieniaa. Esimerkiksi työvälineet, kuten puukot ja astiat, pestään tai vaihdetaan säännöllisesti. Työntekijät noudattavat riittävän hyvää käsihygieniaa.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Pesuvettä roiskuu suojaamattomien tuotteiden päälle.
 • Työvälineitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin kalastustuotteiden käsittelyyn, eikä niitä puhdisteta riittävän hyvin käytön jälkeen.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Käsienpesu laiminlyödään: työntekijät käsittelevät tuotteita erittäin likaisilla käsillä.
 • Maksoja tai mätipusseja säilytetään tai käsitellään epähygieenisesti.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, VIII jakso, I luku, II (3,6) kohta ja III luku, 5 kohta ja II luku, 1 b iii kohta
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 3:

 • Lisätty ja tarkennettu tarkastettavia asioita.

7.4 Kalastustuotteiden lämpötilahallinta

Ohje/versio: 4756/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastuksessa ja soveltuvilta osin vesiviljelyssä.
 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastusaluksiin, joissa kalastustuotteet säilytetään alle 24 tuntia.
 • Jäähdytettyä merivettä käytettävien kalastusalusten (kalastustuotteiden säilytysaika aluksella yli 24 tuntia) lämpötilahallinta arvioidaan kohdassa 7.5.
 • Kuljetuksen aikainen lämpötilanhallinta arvioidaan kohdassa 10.3.
 • Lämpötilahallinta vähittäismyynnissä arvioidaan kohdassa 7.9.
 • Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 24 tuntia.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö lämpötilahallinta seuraavat vaatimukset:

 • Alukselle ottamisen jälkeen kalastustuotteet suojataan auringon ja muiden lämmönlähteiden vaikutuksilta.
 • Toiminta on suunniteltu niin, että kalastustuotteiden jäähtyminen lähelle sulavan jään lämpötilaa (0 - + 2 °C) alkaa mahdollisimman pian: jäittäminen tehdään niin pian kuin mahdollista pyynnin jälkeen kalastusaluksella tai kalastustuotteet puretaan aluksesta maihin mahdollisimman pian ja jäähdyttäminen aloitetaan välittömästi maihinsiirron jälkeen.
 • Elintarvikkeeksi tarkoitetut maksat ja mätipussit jäähdytetään viivytyksettä lähelle sulavan jään lämpötilaa.
 • Elävänä toimitettavat kalastustuotteet säilytetään sellaisessa lämpötilassa, ettei aiheudu haittaa elintarvikkeiden turvallisuudelle tai säilyvyydelle. Elävät ravut suositellaan hyvinvointisyistä pidettäväksi viileässä (alle + 10 °C) lämpötilassa.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kalastustuotteiden lämpötilahallinta on pääsääntöisesti vaatimusten mukaista. Toiminnassa voi olla pieniä puutteita, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

Kalastustuotteita ei pidetä alttiina auringonvalolle.

Kalastustuotteet jäitetään viimeistään maihinsiirron yhteydessä.

Jäitä lisätään tarpeen mukaan niin usein, että kalastustuotteet pysyvät lähellä sulavan jään lämpötilaa. Kalastustuotteiden lämpötila voi olla noussut lyhytaikaisesti korkeintaan + 5 °C:een.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kalastustuotteita ei ole jäitetty viivytyksettä (viimeistään maihinsiirron yhteydessä).
 • Jäätä ei käytetä riittävästi: esimerkiksi jäät sulavat heti eivätkä jäitetyt kalastustuotteet jäähdy lähelle sulavan jään lämpötilaa, vaan niiden lämpötila on jäitettynä + 5 - + 8 °C.
 • Kalastustuotteita pidetään suorassa auringonvalossa.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Kalastustuotteita ei jäähdytetä lainkaan tai jäätä on niin vähän, että jäitettyjen kalastustuotteiden lämpötila on yli + 8 °C.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, VIII jakso, I luku, II (2,4,6) kohta ja VII, VIII luvut
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 3:

 • Lisätty tarkastettaviin asioihin elävien kalastustuotteiden lämpötila ja tehty muodollisia muutoksia muihin tarkastettaviin asioihin.
 • Muokattu arviointiesimerkkejä niin, että lämpötilapoikkeamien suuruudet ovat vastaavat kuin elintarvikehuoneistoissa sekä arviointikohdissa 7.5 ja 7.9. Poistettu viittaukset 12 tunnin aikarajaan lämpötilapoikkeamien yhteydestä.
 • Poistettu Huomioitavaa-kohdasta: Kalastustuotteet voidaan pienimuotoisessa toiminnassa (enintään 5 000 kg vuodessa) osana alkutuotantoa maihin siirron jälkeen varastoida suojatussa paikassa enintään 12 tuntia.
 • Lisätty Huomioitavaa-kohtaan: Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 24 tuntia.

7.5 Jäähdytetyn meriveden lämpötilahallinta kalastusaluksissa

Ohje/versio: 4757/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastusaluksiin, joissa säilytetään kalastustuotteita yli vuorokauden ajan.
 • Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 24 tuntia.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Kalastustuotteiden varastointia varten on ruuma, tankki tai säiliö, jossa kalastustuotteet voidaan säilyttää lainsäädännön edellyttämissä lämpötiloissa ja riittävän hygieenisesti.
 • Ruuma, tankki tai säiliö on oltava erotettu konehuoneista ja miehistön tiloista riittävän tiiviillä väliseinillä varastoitujen kalastustuotteiden saastumisen estämiseksi.
 • Mikäli kalastustuotteet säilytetään jäissä, tulee säiliön olla sellainen, että mahdollinen sulamisvesi ei jää kosketuksiin tuotteiden kanssa.
 • Aluksissa, joissa jäähdytetään kalastustuotteita jäähdytetyssä puhtaassa merivedessä, tankeissa on oltava laitteet, joiden avulla voidaan varmistaa tasainen lämpötila koko tankissa. Laitteilla on saavutettava sellainen jäähdytysnopeus, että kalojen ja puhtaan meriveden sekoituksen lämpötilaksi varmistetaan enintään + 3 °C 6 tunnin kuluessa ja enintään 0 °C 16 tunnin kuluessa lastauksesta. Laitteilla on voitava valvoa ja tarvittaessa kirjata lämpötiloja.
 • > 12 m kalastusaluksissa, jotka viipyvät vesillä vähintään 24 h, tulee pitää kirjaa lämpötilaseurannasta. Kirjauksia ja/tai tallenteita tulee säilyttää vähintään yksi vuosi.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Toiminnassa voi olla pieniä              puutteita, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi:

 • Jäähdytys merivedellä tapahtuu pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti, mutta jäähtymisnopeudessa voi olla satunnaisia epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta: esimerkiksi kalojen ja puhtaan meriveden sekoituksen lämpötila on laskenut +3 °C:een 6 h kuluessa, mutta jäähtyminen 0 °C:een on kestänyt vuorokauden.
 • Kalastustuotteet säilytetään pääsääntöisesti 0 - +2 °C lämpötilassa. Säilytyslämpötiloissa on voinut olla lyhytaikaisia poikkeamia, jolloin kalastustuotteiden säilytyslämpötila on ollut korkeintaan +5 °C.
 • Lämpötilaseurannasta pidetään kirjaa. Seurannan kirjauksissa voi olla yksittäisiä puutteita.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Jäähdytysteho ei ole riittävä: kalojen ja veden sekoituksen lämpötila on 6 h kuluttua lastauksesta +6 - +9 °C.
 • Kalastustuotteiden säilytyslämpötila on +5 - +8 °C.
 • Säilytys- tai jäähdytyslämpötiloja ei säännöllisesti seurata.
 • Lämpötilaseurannasta ja/tai poikkeamista ei ole kirjanpitoa.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Jäähdytyslaitteen teho on huono: kalojen ja veden sekoituksen lämpötila on 6 h kuluttua lastauksesta yli +9 °C.
 • Kalastustuotteiden säilytyslämpötila on yli + 8 °C.
 • Kalastusaluksessa säilytetään kalastustuotteita yli vuorokauden ajan, mutta aluksessa ei ole asianmukaista ruumaa, tankkia tai säiliötä, jossa kalat voitaisiin säilyttää lainsäädännön mukaisissa olosuhteissa.
 • Säilytys- tai jäähdytyslämpötiloista ei ole varmistuttu mitenkään.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, liite III, VIII jakso, I luku, I (B) kohta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, liite I, A osa, III kohta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 6 §
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 3:

 • Lisätty Huomioitavaa-kohtaan: Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 24 tuntia.
 • Lisätty tarkastettavia asioita.
 • Muokattu arviointiesimerkkejä niin, että lämpötilapoikkeamien suuruudet ovat vastaavat kuin elintarvikehuoneistoissa ja arviointikohdissa 7.4 ja 7.9.
 • Päivitetty asetusviitteet.

7.7 Kalastustuotteiden aistinvarainen tarkastus

Ohje/versio: 4759/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastuksessa ja vesiviljelyssä.
 • Kalastustuotteiden loistarkastukset arvioidaan kohdassa 7.8.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Kalastustuotteille tehdään aistinvarainen tarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan, että kalastustuotteet ovat aistinvaraisten ominaisuuksiensa perusteella elintarvikkeeksi sopivia. Pitkään kuolleena olleita tai kuolleena pyydettyjä tai nostettuja, vaurioituneita tai muulla tavoin elintarvikkeeksi kelpaamattomia kalastustuotteita ei toimiteta elintarvikekäyttöön. Rapujen on oltava eläviä toimitettaessa niitä alkutuotantopaikalta.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kalastustuotteet tarkastetaan pääsääntöisesti aistinvaraisesti, mutta yksittäisiä eriä on saattanut jäädä tarkastamatta. Elintarvikkeeksi käytetään vain aistinvaraisesti hyvälaatuisia kalastustuotteita.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Aistinvaraisia tarkastuksia tehdään vain satunnaisesti.
 • Elintarvikkeeksi käytetään tuotteita, joiden aistinvarainen laatu on heikentynyt, esimerkiksi osassa kaloista on vaurioita.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Aistinvaraisia tarkastuksia ei tehdä.
 • Elintarvikkeeksi toimitetaan tuotteita, joiden aistinvarainen laatu on huono, joukossa on esimerkiksi runsaasti pilaantuneita kaloja.
 • Elintarvikkeeksi toimitetaan kuolleena pyydettyjä tai nostettuja kaloja tai kuolleita rapuja.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, liite III, VIII jakso, V luku, A kohta
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 2406/96 tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta
 • Ruokaviraston Kalastustuoteohje 3039/04.02.00.01/202216023 (Julkaistaan vuonna 2023)

Päivitykset versioon 3:

 • Päivitetty asetus- ja ohjeviitteet.
 • Lisätty kohtaan Tarkastettavia asioita sekä D-arviointiesimerkkiin: kuolleena nostettuja tai pyydettyjä kaloja ei saa toimittaa elintarvikekäyttöön.

7.8 Kalastustuotteiden loistarkastus

Ohje/versio: 4760/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastusaluksilla, joilla perataan kalaa.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Toimija tarkastaa kalastustuotteet silmämääräisesti näkyvien loisten varalta ennen niiden markkinoille saattamista. Markkinoille ihmisravinnoksi ei saateta kalastustuotteita, joissa on selvästi loisia.
 • Kalojen vatsaontelo sekä elintarvikkeeksi tarkoitetut maksat ja mätipussit tarkastetaan silmämääräisesti loisten varalta perkauksen aikana. Osat, joissa loisia havaitaan, poistetaan. Jos loisia ei voida poistaa perkaamisen yhteydessä, koko kala hylätään.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Loistarkastukset tehdään pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti, mutta yksittäisiä eriä on saattanut jäädä tarkastamatta.

Markkinoille saatetaan vain kalastustuotteita, joissa ei ole silmämääräisesti havaittavia loisia.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Loistarkastuksia tehdään vain satunnaisesti.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Loistarkastuksia ei tehdä.
 • Sellaista kalaa, jonka elintarvikkeeksi käytettävissä osissa on loisia, toimitetaan elintarvikkeeksi.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, VIII jakso, V luku, D kohta
 • Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, liite II, I jakso, I ja II luvut
 • Ruokaviraston Kalastustuoteohje 3039/04.02.00.01/2022

Päivitykset versioon 3:

 • Lisätty tarkastettaviin asioihin: Toimijoiden on tarkastettava kalastustuotteet silmämääräisesti näkyvien loisten varalta ennen niiden markkinoille saattamista. Toimijat eivät saa saattaa markkinoille ihmisravinnoksi kalastustuotteita, joissa on selvästi loisia. Jos loisia ei voida poistaa perkaamisen yhteydessä, koko kala hylätään.
 • Lisätty arviointiesimerkkiin A: Markkinoille saatetaan vain kalastustuotteita, joissa ei ole silmämääräisesti havaittavia loisia.
 • Päivitetty lainsäädäntö- ja ohjeviitteet.

7.9 Kalastustuotteiden myynti suoraan kuluttajille

Ohje/versio: 4761/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan, kun alkutuottaja myy alkutuotannon kalastustuotteita suoraan kuluttajille alkutuotantopaikalla tai muualla, esimerkiksi torimyynnissä. Alkutuotannon tuotteita ovat esimerkiksi perkaamaton tuore kala, elävät ravut sekä aluksella tai jäällä perattu tuore kala. Elintarvikelainsäädännön vaatimusten lisäksi Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikkalainsäädäntö asettaa rajoituksia saaliin myynnille. Alkutuottajaksi rekisteröitynyt toimija voi luovuttaa alkutuotannon kalastustuotteita suoraan kuluttajille seuraavasti:
 • Sisävesikalastus

Kaupallinen kalastaja saa luovuttaa pyydettyjä kalastustuotteita suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kg vuodessa alkutuotantona. Virkistyskalastaja saa luovuttaa lopulliselle kuluttajalle enintään 100 kg kalaa tai 300 rapua vuodessa. 

 • Merikalastus

Kaupallinen kalastaja saa myydä saaliita suoraan kuluttajalle enintään 30 kg/ostos ja yhteensä enintään 5 000 kg vuodessa. Virkistyskalastaja ei voi luovuttaa saalista lopulliselle kuluttajalle.

 • Vesiviljely

  Vesiviljelijä voi luovuttaa lopulliselle kuluttajalle enintään 5 000 kg alkutuotannon kalastustuotteita (esim. eläviä rapuja) vuodessa alkutuotantona.
 • Jos 5 000 kg/v määräraja ylittyy, vähittäismyyntitoiminnasta tulee tehdä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus.
 • Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 24 tuntia.

Tarkastettavia asioita:

Kalastustuotteiden myynti suoraan kuluttajille. Tarkastetaan täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Kalat säilytetään myynnissä jäitettyinä ja suojattuina saastumiselta sekä suoralta auringonvalolta.
 • Kalan käsittelyssä myynnin yhteydessä noudatetaan hyvää työskentelyhygieniaa. Käsien pesuun on käytettävissä talousvettä tai puhdasta vettä.
 • Myyntiastiat ovat puhtaita ja niitä käytetään vain niiden käyttötarkoitukseen.
 • Myyntimääristä on pidetty kirjaa eivätkä myyntimäärät ylitä sallittuja määriä.

A Toiminta täyttää pääsääntöisesti sille asetettavat vaatimukset.

Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä myytävien tuotteiden elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi:

 • Kalat säilytetään jäitettyinä, mutta jäitä on liian vähän ja tuotteiden lämpötila on kohonnut lyhytaikaisesti enintään + 5 °C:een.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kalat säilytetään jäitettyinä, mutta jäitä on liian vähän ja tuotteiden lämpötila on + 5–8 °C.
 • Säilytys- ja/tai myyntiastiat ovat likaisia tai myytävät kalastustuotteet pääsevät saastumaan esimerkiksi pölyllä.
 • Työntekijät käsittelevät kalaa likaisilla käsillä tai välineillä.
 • Myynnin määräraja ylittyy, eikä toimija ole rekisteröinyt elintarviketoimintaa.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Kalat säilytetään ilman jäitä ja tuotteiden lämpötila on yli + 8 °C.
 • Säilytys- ja/tai myyntiastiat ovat erittäin likaisia.
 • Työntekijät käsittelevät kalaa erittäin likaisilla käsillä tai välineillä.
 • Myynnin määräraja ylittyy, mutta toimija ei ole rekisteröinyt elintarviketoimintaa kehotuksesta huolimatta.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, VIII jakso, I, II ja III luvut
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta, 17 §
 • Ruokaviraston Ohje liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta 7705/04.02.00.01/2022

Päivitykset versioon 3:

 • Tehty muodollisia muutoksia kohtiin Huomioitavaa, Tarkastettavaa ja arviointiesimerkit.
 • Lisätty Huomioitavaa-kohtaan: Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 24 tuntia.
 • Lisätty: Jos määrärajat ylittyvät, vähittäismyyntitoiminnasta tulee tehdä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus.
 • Päivitetty asetus- ja ohjeviitteet.

7.10 Elintarvikkeista annettavat tiedot

Ohje/versio: 4762/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.10.2023

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun alkutuotannon toimija

 • myy kuluttajalle suoraan alukselta sisävesikalaa (esim. järvikalaa) tai merikalaa pakkaamattomana
 • myy torilla tai kala-autosta tai toimittaa muuten suoraan kuluttajalle sisävesikalaa tai vesiviljeltyä kalaa pakkaamattomana
 • toimittaa sisävesikalaa tai merikalaa tai vesiviljeltyä kalaa esimerkiksi vähittäismyyntiin pakkaamattomana
 • myy pakkaamatonta sisävesikalaa tai vesiviljeltyä kalaa etämyyntinä.

Kaupallinen kalastaja tai kalanviljelijä voi alkutuotannon toimijana toimittaa rajattomasti alkutuotannon tuotteita kala-alan laitoksiin, tukkuliikkeisiin ja vähittäiskauppoihin. Sen sijaan kaupallinen kalastaja tai kalanviljelijä voi toimittaa lopulliselle kuluttajalle järvikalaa tai vesiviljeltyä kalaa enintään 5 000 kg vuodessa ja merikalaa enintään 30 kg/ostos alkutuotantona. Virkistyskalastaja saa luovuttaa lopulliselle kuluttajalle enintään 100 kg sisävesikalaa tai 300 rapua vuodessa. 

Alkutuotannon tuotteita ovat esimerkiksi jäitetty, perkaamaton kala muovisäiliöissä tai styrox-laatikoissa sekä elävät kalat tai ravut tai aluksella perattu, jäitetty kala styrox-laatikoissa. Alkutuotantoa ei ole esimerkiksi kalan perkaaminen (lukuun ottamatta perkaamista kalastusaluksella tai jäällä), fileointi, paloittelu, jalosteiden valmistus, pakastaminen ja pakkaaminen.

Torimyynnissä ja myytäessä kala-autoista yms., joissa kuluttajat tekevät ostopäätöksen paikan päällä, elintarvikkeesta annettavat tiedot tulee antaa, kuten vähittäismyynnissä yleensä. Samoin, jos kala-auto ainoastaan toimittaa ennakkoon tilattuja tuotteita kotiin kuluttajille.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) säädöksillä varmistetaan, että merestä pyydetyt ja meressä viljellyt kalat ovat laillisesti ja kestävästi tuotettuja. Tarkoituksena on samalla turvata alkutuottajille tasavertaiset toimintaedellytykset. YKP:n vastaiset elintarviketiedot, rikkomusepäilyilmoituksen tiedot tallennetaan rikkomusrekisteriin elintarviketietojen osalta silloin, kun sama toimija on saanut samasta puutteesta merikalan osalta kaksi C-arviota tai D-arvion tarkastuksissa. Rikkomusilmoitus tehdään silloin Ruokavirastolle käyttäen erityistä Seuraamus-järjestelmää. Valvontaviranomaisen tulee saattaa rikkomusepäily ilman aiheetonta viivästystä tiedoksi epäilyn kohteena olevalle toimijalle.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyystietoja, joita ei käsitellä tässä ohjeessa, ei tarvitse ilmoittaa kuluttajalle, mutta tiedon on seurattava esim. vähittäismyyntiin.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia asioita:

 • tietojen vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi asiakirjatarkastuksin.

Irtomyynnissä myytävien elintarvikkeiden pakolliset tiedot tulee antaa vähintään suomeksi tai ruotsiksi.

Pakkaamaton kalastustuote (MMMa 834/2014; EPNAs 1379/2013)

 • Irtomyynnissä olevan kalastus- ja vesiviljelytuotteen välittömässä läheisyydessä, näkyvällä tavalla, kuten merkittynä mainostauluun tai julisteeseen, on oltava vastaavat erityistiedot kuin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden pakkauksissa lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa.
 • Kalan tieteellinen nimi ja pyydystyyppi on mahdollista ilmoittaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen läheisyydessä olevassa julisteessa tms. ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tiedot on oltava silloin kirjallisessa tai sähköisessä muodossa henkilökunnan käytössä. Pyydystyypin tiedot ovat kalaerän mukana kulkevissa tiedoissa tai muuten kauppiaan saatavilla. Kalan tieteellisen nimen ilmoittamisessa riittää, että maa- ja metsätalousministeriön kauppanimiluettelo on kuluttajan nähtävissä ja selattavissa.

Pakolliset tiedot ovat:

 • lajin kauppanimi ja lajin tieteellinen nimi
 • tuotantomenetelmä (ilmaisu ”pyydetty” (merestä pyydetyt) tai ”pyydetty makeasta vedestä” tai ”viljelty”)
 • pyyntialue
  • merestä pyydetyistä on mainittava niiden pyyntialue,
   • pääkalastusalueen nimi, esim. Luoteis-Atlantti, Itämeri, läntinen Keski-Atlantti, itäinen Keski-Atlantti, Lounais-Atlantti ja Kaakkois-Atlantti
   • poikkeus: jos kala on pyydetty Koillis‑Atlantilla (FAO 27), Välimerellä tai Mustallamerellä (FAO 37), on ilmoitettava pääkalustusalueen sijaan suuralueen (esim. Läntinen Välimeri (alue 37.1) tai osa‑alueen (esim. Sardinia (alue 37.1.3) nimi. Lisäksi nimi on esitettävä kuluttajille ymmärrettävässä muodossa tai alueen osoittavana karttana tai kuvakkeena.
   • FAOn aluenumeroa ei tarvitse ilmoittaa.
   • FAOn luetteloon pääkalastusalueista, suuralueista ja osa-alueista (ICES) voi tutustua FAOn sivuilla osoitteessa: The CWP Handbook of Fishery Statistics
   • http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_enpdf
  • makeasta vedestä pyydetyistä on ilmoitettava sekä niiden alkuperämaa (valtio) että vesialue (joen, järven tarkkuudella)
  • viljellyistä kalastustuotteista ilmoitetaan viljelymaa, jossa tuotteen loppukasvatus on tapahtunut. Viljelyalueella tarkoitetaan sitä valtiota, jossa tuotteen painosta on kertynyt yli puolet
  • samoista lajeista koostuvan, mutta eri pyyntialueilta / kalanviljelyä harjoittavista eri maista peräisin olevan sekoitetuotteen osalta on ilmoitettava vähintään määrältään suurimman erän pyyntialue / maa ja mainittava, että tuotteet ovat peräisin eri pyyntialueilta / maista.
 • pyydystyyppi
  • luonnonvaraisen kalan osalta on mainittava jokin seuraavista pyynnissä käytetyistä pyydysryhmistä: ”nuotat”, ”troolit”, ”verkot”, ”saartopyydykset, nostoverkot”, ”koukut, siimat”, ”laahusreet”, ”merrat ja sulkupyydykset”.
  • samoista lajeista koostuvien, mutta eri pyydystyypeillä pyydettyjen sekoitetuotteiden osalta on mainittava kunkin erän pyydysryhmä (esim. verkot, nuotat). Esimerkiksi, jos on kaupan kuhaa, joka on eri pyydystyypillä pyydetty, niin saa ilmoittaa esimerkiksi, että ”pyydetty nuotalla, troolilla tai koukuilla".

Etämyynti (pakkaamaton)

Kaikki yleiset pakolliset elintarvikkeesta annettavat tiedot lukuun ottamatta ns. muuttuvia tietoja on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään, ja ne on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla, jotka elintarvikealan toimijan on ilmoitettava selvästi. Kaikkien pakollisten tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Valvoja toteaa elintarvikkeesta annettavien tietojen olevan pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Merkinnät ovat helposti luettavia.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikkeesta annettavissa tiedoissa vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • alkuperämerkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta merkintöjen vaatimustenmukaisuudesta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikkeesta annettavissa tiedoissa on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • pyyntialuetieto puuttuu
 • pakollisissa erityismerkintää koskevissa tiedoissa on useita oleellisia puutteita.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Elintarvikkeesta annettavat tiedot puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • tuotteen nimi on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin
 • tuotteen alkuperä on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin
 • elintarvikkeesta annettu tieto on väärennetty.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 2014/1188, 11 §
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17–19 artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta, IV luku, 35 artikla
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1420/2013
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2, 6 ja 16 §
 • Maa- metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta, 17 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1158/2018 kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä (muutokset 108/2021 ja 470/2020)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Euroopan komission ohje. Taskuopas kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvelevista EU:n uusista merkinnöistä
 • Ruokaviraston ohje 16023. Kalastustuotteiden valvonta
 • Ruokaviraston ohje 17068. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6093/04.02.00.01/2021. Pakkausmerkintöjen valvontaohje.

Päivitykset versioon 3:

 • Huomioitavaa -kohtaa on täydennetty merikalaa koskevan rikkomusepäilyilmoituksen osalta.
 • Poistettu sulatettu -merkintä tarpeettomana.
 • D-arvion kohtaan on lisätty esimerkki.
 • Viittaus lakiin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 2014/1188 on lisätty.