9. Iduntuotannon erityisvaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

9.1 Alkutuotantopaikan hyväksyntä

Ohje/versio: 4772/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Iduilla tarkoitetaan tuotteita, jotka saadaan idättämällä siemeniä ja antamalla niiden kehittyä vedessä tai muussa liuoksessa ja joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä ja jotka on tarkoitettu syötäviksi kokonaisina siemen mukaan luettuna.
 • Tätä ohjetta sovelletaan ituja tuottavien alkutuotantopaikkojen hyväksymistarkastuksen tekemiseen. Itujen alkutuotantopaikan on täytettävä ennen hyväksyntää myös asetuksessa (EU) N:o 852/2004 säädetyt vaatimukset, joten tämän ohjeen lisäksi hyväksymistarkastuksessa on tarkastettava, että myös ohjeiden 1.4 - 1.7, 8.1 - 8.3 sekä 8.9 - 8.10 mukaiset vaatimukset täyttyvät. Kaikki hyväksymistarkastuksessa havaitut epäkohdat merkitään riville 9.1 Alkutuotantopaikan hyväksyntä.
 • Alkutuotantopaikan hyväksyntä vaaditaan itujen tuotannolta, kun
  • ituja toimitetaan tukkuun, jatkojalostukseen tai muihin EU- tai EU:n ulkopuolisiin maihin ja/tai
  • ituja myydään suoraan kuluttajalle yli 5 000 kiloa vuodessa ja/tai
  • ituja toimitetaan vähittäisliikkeille Suomessa yli 5 000 kiloa vuodessa.
 • Määrärajat: maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 8 §.
 • Toimijan on haettava kunnan valvontaviranomaiselta alkutuotantopaikan hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.
 • Alkutuotantopaikan hyväksymistä ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa alkutuotantopaikassa pienimuotoista itujen tuotantoa (tuotanto ei ylitä edellä mainittuja määrärajoja, eikä ituja toimiteta tukkuun, jatkojalostukseen tai muihin maihin). Tällaisesta elintarviketoiminnasta on kuitenkin tehtävä elintarvikelain 8 §:n mukainen ilmoitus (katso ohje 1.1).
 • Valvontaviranomainen tekee alkutuotantopaikan hyväksymisestä päätöksen. Valvontaviranomainen voi asettaa päätöksessään ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, jollei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Alkutuotantopaikan hyväksymishakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:
 1. toimijan nimi ja yhteystiedot;
 2. toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus, taikka näiden puuttuessa henkilötunnus;
 3. alkutuotantopaikan nimi ja yhteystiedot;
 4. alkutuotantopaikan käyntiosoite ja kunta;
 5. tieto harjoitettavasta toiminnasta ja sen arvioidusta laajuudesta
 6. toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
 7. kuvaus omavalvonnasta
 • Hakemukseen on liitettävä pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus
 • sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.
 • Toimijan on ilmoitettava edellä luetelluissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä, viimeistään muutosten tullessa voimaan.
 • Ilmoitukset voi tehdä kirjallisesti tai sähköisesti.

Alkutuotantopaikan hyväksymistarkastuksessa on huomioitava asetuksen (EU) N:o 852/2004 liitteessä I säädetyt sekä seuraavat hygieniaa koskevat vaatimukset ((EU) N:o 210/2013):

 • Laitosten suunnittelun ja sijoittelun on oltava sellainen, että voidaan noudattaa hyviä elintarvikehygieniakäytäntöjä, mukaan luettuna suoja saastumista vastaan toimintojen välillä ja aikana. Erityisesti elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (myös laitteiden pinnat) ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia.
 • Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava asianmukaiset tilat. Näiden tilojen on oltava helposti puhdistettavia, ja niissä on oltava riittävä kuuman ja kylmän veden saanti.
 • Siementen ja itujen pesemiseen ja huuhteluun on varauduttava asianmukaisella tavalla. Kaikissa pesuun ja huuhteluun käytettävissä pesualtaissa tai muissa vastaavissa välineissä on oltava riittävä talousveden saanti, ja ne on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava.
 • Kaikki välineet, joiden kanssa siemenet ja idut tulevat kosketuksiin, on rakennettava, valmistettava ja huollettava siten, että saastumisvaara jää mahdollisimman pieneksi ja että ne voidaan pitää puhtaina ja tarvittaessa desinfioida.
 • Itujen tuotannossa on noudatettava asianmukaisia menettelyjä, joilla varmistetaan seuraavat:
  • iduntuotantolaitos pidetään puhtaana ja tarvittaessa desinfioidaan
  • kaikki välineet, joiden kanssa siemenet ja idut tulevat kosketuksiin puhdistetaan tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioidaan. Nämä välineet on puhdistettava ja desinfioitava sellaisin väliajoin, että saastumisriski vältetään.

Tarkastuksella toimijaa haastatellaan puhtaanapidon menettelyistä ja tarkastetaan, että vaatimukset täyttyvät.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toimija on tehnyt kunnan elintarvikevalvontaan hakemuksen alkutuotantopaikan hyväksymisestä. Toimijan ilmoittamat tiedot vastaavat toimintaa. Hygieniaa koskevat vaatimukset täyttyvät. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Käsittelyalueiden pinnat eivät ole helposti puhtaana pidettäviä

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tilat ja laitteet on suunniteltu ja sijoiteltu niin ettei hygieeninen toiminta ole mahdollista.
 • Itujen kanssa kosketuksiin tulevia välineet tai laitteet on rakennettu tai valmistettu siten, ettei niitä voi pitää puhtaana.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, art.6 ja liite I
 • Elintarvikelaki 297/2021 9 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta 3 §, 6 §, 8 §
 • Asetus (EU) N:o 210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4772/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10570/1.
 • Viittaukset vähäriskisistä toiminnoista annettuun asetukseen VNa 1258/2011 ja elintarvikevalvonta-asetukseen VNa 420/2011 on poistettu.
 • Elintarvikelain numero on päivitetty.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • ”Huomioitavaa” ja ”Tarkastettavia asioita” -kohdat on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä (297/2021 8 §, 9 §).

9.2 Itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuontitodistus

Ohje/versio: 4773/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Iduilla tarkoitetaan tuotteita, jotka saadaan idättämällä siemeniä ja antamalla niiden kehittyä vedessä tai muussa liuoksessa ja joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä ja jotka on tarkoitettu syötäviksi kokonaisina siemen mukaan luettuna.
 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa ituja tuottavissa alkutuotantopaikoissa.
 • Itujen tuotantoon on käytettävä siemeniä, jotka on tuotettu itujen tuotantoa varten.
 • EU:n ulkopuolisista maista tuotujen siementen mukana on oltava tuontitodistus.

Tarkastettavia asioita

Tarkastetaan, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • EU:n ulkopuolisista maista tuotuja siemeniä käyttävällä iduntuottajalla on oltava esittää viranomaiselle asetuksessa (EU) 2020/2235 vahvistetun mallin mukainen todistus tai sen jäljennös, jossa vahvistetaan, että siemenet on tuotettu olosuhteissa, jotka täyttävät vaaditut hygieniasäännökset. Tuottajalla on oltava mainittu todistus jokaisesta vastaanotetusta siemenerästä. Todistuksia on säilytettävä vuoden ajan siitä kun siemenerä on käytetty loppuun.
 • Kaikki idätystä varten EU:n sisämarkkinoilta tai EU:n ulkopuolisista maista hankitut siemenet on oltava tuotettu itujen tuotantoa varten.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toimija pystyy esittämään vaaditun mukaisen todistuksen jokaisesta EU:n ulkopuolisesta maasta peräisin olevasta siemenerästä. EU:n sisämarkkinoilta hankitut siemenet on tuotettu itujen tuotantoa varten. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Toimijalla ei ole tuontitodistuksia kaikista EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevista siemeneristä eikä hän pysty toimittamaan puuttuvia todistuksia valvojalle jälkikäteen.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Idätyksessä käytetään siemeniä, joita ei ole tarkoitettu idätykseen.
 • Toimijalla ei ole lainkaan tuontitodistuksia EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevista siemeneristä eikä hän pysty toimittamaan puuttuvia todistuksia valvojalle jälkikäteen.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4773/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10571/1.
 • Viittaus asetukseen (EU) N:o 211/2013 on poistettu.
 • Viittaus asetukseen (EU) 2020/2235 on lisätty.

9.6 Siementen käyttöönottotutkimus

Ohje/versio: 4774/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan ituja sellaisenaan syötäväksi tuottavissa alkutuotantopaikoissa.
 • Iduilla tarkoitetaan tuotteita, jotka saadaan idättämällä siemeniä ja antamalla niiden kehittyä vedessä tai muussa liuoksessa ja joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä ja jotka on tarkoitettu syötäviksi kokonaisina siemen mukaan luettuna.
 • Jos ituja ei ole tarkoitettu sellaisenaan syötäviksi, niiden pakkauksessa tulee olla siitä merkintä. Esimerkiksi ”Kuumenna idut kauttaaltaan vähintään 75 °C:seen ennen niiden nauttimista”. Tällöin niitä eivät koske mikrobikriteeriasetuksen (EU) N:o 2073/2005 rivien 1.18 (Salmonella), 1.2 ja 1.3 (Listeria) eikä Ruokaviraston tulkinnan mukaan myöskään rivin 1.29 (STEC) vaatimukset (ks. Ruokaviraston ohje 4095/2020 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset - Ohje elintarvikealan toimijoille, liite 10).
 • Siementen käyttöönottotutkimukset vaaditaan sellaisenaan syötävien itujen tuotannolta silloin, kun
  • ituja toimitetaan tukkuun, jatkojalostukseen tai muihin EU- tai EU:n ulkopuolisiin maihin, ja/tai
  • ituja myydään suoraan kuluttajalle yli 5 000 kiloa vuodessa, ja/tai
  • ituja toimitetaan vähittäismyyntiin Suomessa yli 5 000 kiloa vuodessa.
 • Määrärajat: MMMa 318/2021, 8 §:n 1 mom. kohdat 1 ja 2.
 • Siementen käyttöönottotutkimuksia ei vaadita itujen tuotannolta, joille on myönnetty helpotus siemenerien käyttöönottotutkimuksista (asetus (EU) N:o 2073/2005, liite I, jakso 3.3, kohta B ja Ruokaviraston ohje 4095/2020, liite 10).

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan toimijan teettämien siementen käyttöönottotutkimusten tuloksia tarkastusta edeltävän vuoden ajalta.

 • Toimijan on esi-idätettävä pieni osa tuote-erästä ja tutkittava siitä STEC- ja salmonella -bakteerit ennen kuin koko erä pannaan tuotantoon. Toimijan tulee ottaa ja tutkituttaa näytteet Ruokaviraston ohjeen 4095/2020 liitteen 10 mukaisesti (Uuden itujen tuotantoon käytettävän siemenerän käyttöönottotutkimus). Tutkimustulosten on täytettävä asetuksen (EU) N:o 2073/2005 vaatimukset.
 • Esimerkkejä näytteenotosta on Ruokaviraston sivulla itujen tuotannon mikrobiologiset vaatimukset.
 • Toimija voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa siementen alkutestauksesta (Ruokaviraston ohje 4095/2020, liite 10).
 • Jos siemenet käsitellään riittävän voimakkaalla lämpökäsittelyllä, joka tuhoaa STEC ja salmonella -bakteerit (katso määrittely Ruokaviraston ohjeen 4095/2020 liitteessä 10), siemeniä ei tarvitse tutkia näiden patogeenien varalta. Vaatimus salmonella- ja STEC-bakteerien tutkimisesta ei poistu, jos siemeniä käsitellään lievemmin, vain mikrobien määrää vähentävästi (tavanomainen pastörointikäsittely, klooripohjainen-käsittely). Toimijan on huolehdittava tarkasti, ettei käsittelemättömien ja käsiteltyjen siementen ja niistä saatujen itujen välillä tapahdu ristikontaminaatiota.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toimija on toteuttanut siementen käyttöönottotutkimukset vaatimusten mukaisesti. Tutkimustulokset ovat vaatimusten mukaisia.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi:

 • toimijan käyttämä laboratorio tai jokin yksittäinen tutkimus ei täysin täytä vaatimuksia, tutkimusten tulokset ovat kuitenkin vaatimusten mukaisia.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Toimija ei ole ottanut näytteitä kaikista siemeneristä.
 • Näytteitä ei ole tutkittu Ruokaviraston ohjeen 4095/2020 liitteen 10 mukaisesti (Uuden itujen tuotantoon käytettävän siemenerän käyttöönottotutkimus).

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Toimija on saanut tiedon, että siemenerien käyttöönottotutkimusten tulokset eivät täytä vaatimuksia, mutta toimija on siitä huolimatta ottanut siemenerän käyttöön.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 8 §
 • Asetus (EU) N:o 2073/2005 (muutos (EU) N:o 209/2013) liite I, luku 1, rivit 1.18 ja 1.29 ja vastaava alaviite 23
 • Ruokaviraston ohje 4095/04.02.00.01/2020 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen sekä yleisiä ohjeita elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista - Ohje elintarvikealan toimijoille, liite 10

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4774/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10572/1.
 • Viittaus Valtioneuvoston asetukseen 1258/2011 on poistettu.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.
 • Linkit ohjeisiin ja nettisivuille on päivitetty.

9.7 Tuotantonäytteenotto

Ohje/versio: 4775/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022 

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan ituja ja idätettyjä siemeniä (versoja) sellaisenaan syötäväksi tuottavissa alkutuotantopaikoissa.
 • Iduilla tarkoitetaan tuotteita, jotka saadaan idättämällä siemeniä ja antamalla niiden kehittyä vedessä tai muussa liuoksessa ja joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä ja jotka on tarkoitettu syötäviksi kokonaisina siemen mukaan luettuna.
 • Tässä ohjeessa idätetyillä siemenillä tarkoitetaan versoja, jotka on kasvatettu vedessä tai kiinteässä kasvualustassa, ja jotka myydään joko kasvualustan kanssa tai siitä irti leikattuna ennen myyntiin toimittamista. Versoja koskee tämän ohjeen vaatimuksista vain vaatimus salmonellan tutkimisesta silloin, kun versot on tarkoitettu sellaisenaan syötäviksi ja niiden vuosituotanto on yli 50 000 kg vuodessa (Ruokaviraston ohje elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista, liite 10).
 • Jos ituja ei ole tarkoitettu sellaisenaan syötäviksi, niiden pakkauksessa tulee olla siitä selkeä merkintä. Esimerkiksi ”Kuumenna idut kauttaaltaan vähintään 75 °C:seen ennen niiden nauttimista”. Tällöin niitä eivät koske mikrobikriteeriasetuksen rivien 1.18 (Salmonella), 1.2 ja 1.3 (Listeria) eikä Ruokaviraston tulkinnan mukaan myöskään rivin 1.29 (STEC) vaatimukset (ks. Ruokaviraston ohje 4095/2020 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset - Ohje elintarvikealan toimijoille, liite 10).
 • Jos toimija käsittelee idätettävät siemenet riittävän voimakkaalla lämpökäsittelyllä, joka tuhoaa STEC- ja salmonella -bakteerit, siemeniä ei tarvitse tutkia näiden patogeenien varalta. (ks. Ruokaviraston ohje 4095/2020, liite 10).
 • Salmonella ja STEC-tutkimukset vaaditaan sellaisenaan syötävien itujen tuotannolta silloin, kun
  • ituja toimitetaan tukkuun, jatkojalostukseen tai muihin EU- tai EU:n ulkopuolisiin maihin, ja/tai
  • ituja myydään suoraan kuluttajalle yli 5 000 kiloa vuodessa, ja/tai
  • ituja toimitetaan vähittäismyyntiin Suomessa yli 5 000 kiloa vuodessa.
 • Määrärajat: MMMa 318/2021, 8 §:n 1 mom. kohdat 1 ja 2.
 • Itujen tuotannon aikaisesta näytteenotosta vähintään kerran kuussa ei voi vapautua kuten siementen käyttöönottotutkimuksesta.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan tuotannon aikana otettujen Salmonella-, shigatoksiinia tuottava E. coli (STEC)- ja Listeria monocytogenes -näytteiden tutkimustuloksia tarkastusta edeltävän vuoden ajalta.

Toimijan tulee ottaa ja tutkituttaa näytteet Ruokaviraston ohje 4095/2020 liitteen 10 mukaisesti (Itujen tuotannon aikainen näytteenotto ja Näytteet tuotantoympäristöstä ja -laitteista, versojen osalta noudatetaan liitteen taulukkoa).

 • Toimijoiden on otettava ituihin liittyviä näytteitä vähintään kerran kuukaudessa STEC- ja salmonella -tutkimuksia varten. Tästä näytteenottotiheydestä ei ole annettu mahdollisuutta poiketa.
 • Näytteenotto listerian tutkimiseksi tulee painottaa sellaisiin tuotteisiin, joissa listeria voi kasvaa (myyntiaika 5 vuorokautta tai pidempi). Myös tuotantoympäristönäytteistä tutkitaan listeria silloin kun pakattujen itujen myyntiaika on 5 vuorokautta tai pidempi.
 • Osanäytteitä on pääsääntöisesti otettava viisi kappaletta. Osanäytteiden määrää on mahdollisuus vähentää tietyin ehdoin (ks. Ruokaviraston ohje 4095/2020, liite 10).
 • Tutkimustulosten on täytettävä asetuksen (EU) N:o 2073/2005 vaatimukset.
 • Esimerkkejä näytteenotosta on Ruokaviraston sivulla itujen tuotannon mikrobiologiset vaatimukset

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toimija on toteuttanut tuotannon aikaisen näytteenoton ja tutkimukset vaatimusten mukaisesti. Tutkimustulokset ovat vaatimusten mukaisia. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

Esimerkiksi:

 • Toimijan käyttämä laboratorio tai jonkin yksittäinen tutkimus ei täysin täytä vaatimuksia, tutkimusten tulokset ovat kuitenkin vaatimusten mukaisia.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Toimija ei ole ottanut kaikkia vaadittuja näytteitä.
 • Näytteitä ei ole tutkittu Ruokaviraston ohje 4095/2020liitteen 10 mukaisesti (Itujen tuotannon aikainen näytteenotto, versojen osalta taulukko).

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Toimija on saanut tiedon, että tuotannon aikaisten tutkimusten tulokset eivät täytä vaatimuksia, mutta toimija on siitä huolimatta toimittanut itu-/versoerän myyntiin.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 8 § Asetus (EU) N:o 2073/2005 (muutos (EU) N:o 209/2013) liite I, luku 1, rivit 1.2, 1.18 ja 1.29 ja vastaava alaviite 23
 • Ruokaviraston ohje 4095/04.02.00.01/2020 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista: Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen sekä yleisiä ohjeita elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista - Ohje elintarvikealan toimijoille, liite 10

9.9 Vesinäytteenotto (jos oma veden lähde)

Ohje/versio: 4776/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa ituja tuottavissa alkutuotantopaikoissa.

Tarkastettavia asioita:

 • Viimeisin tutkimustodistus vedestä tehdyistä tutkimuksista tarkastetaan, jos itujen tuotannossa käytetään muuta kuin terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vettä, esimerkiksi tuottajan oman kaivon vettä.
 • Jos itujen tuotannossa käytetään terveydensuojelulain mukaisesti valvotun vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan vettä, tarkastetaan toimijan osoitus talousvesiverkkoon liittymisestä. Osoitus liittymisestä voi olla esimerkiksi liittymissopimus tai tuottajalle osoitettu vesilasku.
 • Itujen tuotannossa saa käyttää vain vettä, josta on tehty vähintään pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun STM:n asetuksen 401/2001 liitteen II mukaiset tutkimukset.
 • Tutkimukset on tehtävä näytteestä, joka edustaa siementen pesuun, itujen kasteluun sekä tuotteiden, pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävää vettä.
 • Tutkimusten tulosten arvostelussa on noudatettava STM:n asetuksen 401/2001 1 §:n 2 kohdassa tarkoitetulle vedelle asetettuja laatuvaatimuksia ja -suosituksia.
 • Tutkimukset on tehtävä ennen veden käyttöönottoa ja sen jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein. Toimija voi kuitenkin tehdä veden aistinvaraisen arvioinnin (väri ja haju) alkutuotantopaikalla.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toimija käyttää itujen tuotannossa terveydensuojelulain mukaisesti valvotun vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan vettä ja osoittaa sen.

Toimija käyttää muuta kuin terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vettä ja on teettänyt itujen tuotannossa käytetystä vedestä vaaditut tutkimukset. Tutkimustulokset täyttävät vedelle säädetyt vaatimukset.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä tuotettujen itujen elintarviketurvallisuutta.

Esimerkiksi:

 • Kaikkia käytetystä vedestä vaadittuja kemiallisia analyysejä ei ole teetetty.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Edellisestä vesinäytteenotosta on yli kolme vuotta.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Toimija ei ole teettänyt tutkimuksia vedestä.
 • Toimija ei pysty osoittamaan liittymistä talousvesiverkkoon.
 • Toimija on jatkanut veden käyttöä, vaikka tutkimustulokset osoittavat, että vesi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021, 7 §

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4776/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10574/1.
 • Lisätty ”huomioitavaa” kohtaan, että toimija voi tehdä veden aistinvaraisen arvioinnin (väri ja haju) alkutuotantopaikalla.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4775/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10573/1.
 • Viittaus Valtioneuvoston asetukseen 1258/2011 on poistettu.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Lisätty ”huomioitavaa” kohtaan uutena asiana idätettyjen siementen (versojen) määritelmä ja niihin kohdistuva vaatimus.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.
 • Poistettu päällekkäisyydet Ruokaviraston ohjeen 4095/04.02.00.01/2020 kanssa.

9.12 Elintarvikkeista annettavat tiedot

Ohje/versio: 4778/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun itujen tuottaja

 • myy ituja pakattuna tai pakkaamattomana idättämöstä tai torilla
 • toimittaa ituja pakattuna tai pakkaamattomana, esim. vähittäismyyntiin
 • myy ituja etämyynnissä.

Iduilla tarkoitetaan tuotteita, jotka saadaan idättämällä siemeniä ja antamalla niiden kehittyä vedessä tai muussa liuoksessa ja joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä ja jotka on tarkoitettu syötäviksi kokonaisina siemen mukaan luettuna.

Jos idut pakataan välittömään myyntiin, katsotaan tuote pakkaamattomaksi. Välittömällä myynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri pakkausta ja/tai irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia asioita:

Tietojen vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, tuotanto- ja asiakirjatarkastuksin
 • omavalvontatutkimuksin
 1. Idut, pakattu (EPNAs EU N:o 1169/2011 ja MMMa 834/2014)

Pakolliset pakkausmerkinnät ovat:

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo (esim. jos on useita itulaatuja)
 • ainesosaluettelossa allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet, jotka korostettu (elintarviketietoasetus, liite II, esim. idätetyt vehnänjyvät)
 • tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • elintarvikkeen sisällön määrä
 • vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen) tai viimeinen käyttöajankohta
 • erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet (mm. idut tulee säilyttää enintään + 6 asteen lämpötilassa)
 • elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa (elintarviketietoasetus, 26 artiklan muk.)
 • käyttöohje (tarvittaessa)
 • eränumero tarvittaessa (jos vähimmäissäilyvyysaika on annettu päivän ja kuukauden tarkkuudella, se voi silloin korvata eränumeron).

Pakollisten pakkausmerkintöjen tulee olla vaivattomasti luettavissa (x-kirjasinkoko vähintään 1,2 mm; poikkeus x-kirjasinkoko vähintään 0,9 mm, kun pakkauksen suurimman pinnan pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2). Pakolliset pakkausmerkinnät on tehty suomeksi ja ruotsiksi (yksikielisissä kunnissa myytäville riittää ko. kunnan yksikieliset merkinnät).

 1. Idut, pakkaamaton (MMMa 834/2014)

Pakolliset tiedot ovat:

 • elintarvikkeen nimi
 • elintarvikkeen ainesosat siten kuin elintarviketietoasetuksessa säädetään tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla; tarvittaessa, esim. jos on useita itulaatuja, jotka eivät näy elintarvikkeen nimessä.
 • allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet (elintarviketietoasetus, liite II, esim. idätetyt vehnänjyvät)
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (tarvittaessa siten, kuin elintarviketietoasetuksen 26 art. edellyttää)
 • tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.

Tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen läheisyydessä olevassa julisteessa tms. ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tiedot on oltava silloin kirjallisessa tai sähköisessä muodossa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla. Irtomyynnissä myytävien elintarvikkeiden pakolliset tiedot tulee antaa vähintään suomeksi tai ruotsiksi.

 1. Etämyyntinä myytävät idut

Kaikki yleiset pakolliset pakkausmerkinnät lukuun ottamatta ns. muuttuvia tietoja, kuten vähimmäissäilyvyysaikaa ja eränumeroa, on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään, ja ne on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla, jotka elintarvikealan toimijan on ilmoitettava selvästi. Kaikkien pakollisten tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Valvoja toteaa elintarvikkeesta annettavien tietojen olevan pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Merkinnät ovat helposti luettavia.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Pakkausmerkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • osoitetiedoista puuttuu tarkka osoite
 • ainesosaluettelon paljousjärjestys ei ole oikea.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai                                                   johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Pakkausmerkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • harhaanjohtava elintarvikkeen nimi
 • alkuperämaa/-alue -merkintä puuttuu tai on virheellinen
 • parasta ennen -merkintä puuttuu tai on virheellinen.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • hyvin epäselvät, lukukelvottomat pakkausmerkinnät
 • vaaditut suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17 - 19 artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (elintarviketietoasetus)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2, 6 ja 16 §
 • Maa- metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Ruokaviraston ohje 17068. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6093/04.02.00.01/2021. Pakkausmerkintöjen valvontaohje.

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4778/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10575/1.
 • Elintarvikelain numero on päivitetty.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • Viittaus maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.