0. Arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

0 Arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet

Huomioitavaa:

 • Tässä ohjeessa esitetyt A-, C- ja D-arvioiden yleiskuvaukset koskevat kaikkia elintarvikkeiden alkutuotannon arviointiohjeita ja niissä valvottavia asiakokonaisuuksia.
 • Kaikki arviointiohjeet perustuvat elintarvikelainsäädäntöön ja niiden tulkinnassa voidaan käyttää Ruokaviraston antamia soveltamisohjeita.
 • Yksittäisissä arviointiohjeissa annetaan tarkempia, asiakohtaisia ohjeita arviointiasteikon soveltamisesta.
 • Jos toimija korjaa epäkohdan tarkastuksen aikana, asian katsotaan olevan kunnossa.
 • Jos toiminta on alkutuotannon tuotteiden pienimuotoista toimittamista suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäisliikkeeseen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 318/2021 mukaisesti ja toiminnalle on annettu helpotuksia alkutuotannon vaatimuksista, kyseisen vaatimuksen kohdalle merkitään ”ei sovelleta”.
 • Uusintatarkastus epäkohdan korjaamisen toteamiseksi tulee tehdä pian määräajan umpeutumisen jälkeen. Valvoja voi todentaa epäkohdan korjaamisen myös käymättä alkutuotantopaikalla, jos hän voi muulla tavoin varmistua, esimerkiksi toimitettujen asiakirjojen tai valokuvien avulla, että tuottaja on korjannut epäkohdan. Uusintatarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus. Jos epäkohta on korjattu, arvioksi sen osalta annetaan A.
 • Jos arviointiohjeessa on merkintä TE, ohjeessa käsiteltävä asia on täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Kohdassa havaittu epäkohta, jolle on annettu arvio C tai D, tulee valvontatietojen Vatiin tallentamisen kautta tiedoksi aluehallintovirastoon tai ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. Aluehallintovirastossa tai ELY-keskuksessa määritetään onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen mukaisiin toimenpiteisiin.
 • Alkutuotannon valvontatuloksia ei julkaista.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Valvoja voi kiinnittää toimijan huomion johonkin vaatimuskohtaan liittyvään seikkaan tai antaa sen suhteen neuvoja.

Huomioitava asia ja neuvonta kirjataan kyseiselle riville Vati-järjestelmään/tarkastuskertomukseen.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Havaittu epäkohta heikentää elintarviketurvallisuutta tai johtaa kuluttajaa harhaan. Toimijalle annetaan joko kehotus tai määräys korjata epäkohta tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Valvojan tulee valvoa, että epäkohta korjataan.

Epäkohdat tulee kirjata tarkastuskertomukseen.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Valvoja edellyttää toimijalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Tällaisessa tapauksessa valvojan on aina käytettävä elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.

Epäkohdat tulee kirjata tarkastuskertomukseen.

D-arvosanan voi antaa myös silloin, jos toimijalle on annettu epäkohdasta aiemmin C-arvio ja epäkohtaa ei ole korjattu valvojan määräämään ajankohtaan mennessä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 Liite I, A osa, 6
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 artikla 138
 • Elintarvikelaki (297/2021) 27 §, 55 - 59 §
 • Ruokaviraston ohje 3761/04.02.00.01/2020: Opas elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä elintarvikevalvonnassa

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 7824/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10508/1.
 • Elintarvikelain numero on päivitetty.
 • Viittaus asetukseen (EU) 2017/625 on lisätty.
 • C- ja D-kohdat on päivitetty vastaamaan Oiva-ohjeiden kohtia.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.