Munamassan raaka-aineen laatu

Ohje/versio: 6478/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 22.6.2022

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä on jakson X luvussa II annettu munatuotteita koskevat vaatimukset. Luvun II kohdassa II säädetään munatuotteiden valmistuksessa käytettävästä raaka-aineesta ja kohdassa III munatuotteiden valmistamista koskevista erityisistä hygieniavaatimuksista. 

Asetuksen mukaan munatuotteiden valmistuksessa käytettävien munien kuorien on oltava täysin kehittyneitä eikä niissä saa olla halkeamia. Säröillä olevia munia voidaan kuitenkin käyttää munatuotteiden valmistamiseen, jos tuotantolaitos tai pakkaamo toimittaa ne suoraan jalostuslaitokseen, jossa ne on rikottava niin pian kuin mahdollista. Munia ei saa rikkoa, elleivät ne ole puhtaita ja kuivia. Asetuksessa ei määritellä, mikä on likainen kananmuna, mutta Ruokaviraston tulkinnan mukaan likaisena voidaan pitää kananmunaa, jossa likaa tai likatäpliä on kuoren pinnalla yhteensä enemmän kuin 1/16 osa munan pinta-alasta (n. 10 sentin kolikon verran). Likaiseksi määritellään myös kananmuna, jonka kuorella on verta tai likaa kokkareena.

Munamassan raaka-aineen laatu voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla, jos noudatetaan seuraavia ohjeita:

1Tuotantotilat

 Tuottaja lajittelee erikseen likaiset ja rikkinäiset (kuori ja kalvot rikki) kananmunat.

  1. Rikkinäisiä ja likaisia munia ei lähetetä munapakkaamoon.
  2. Likaiset kananmunat voidaan pestä käyttäen munien pesuun tarkoitettua pesuainetta noudattaen pesuohjetta.
  3. Munatuotteiden raaka-aineeksi toimitettavien munien puhdistamiseen saa käyttää vain sellaista vettä, josta on tutkittu vähintään Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä arvioitu aistinvaraisesti väri ja haju. Tuottaja voi tehdä veden aistinvaraisen arvioinnin alkutuotantopaikalla (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta).
  4. Pestyjen kananmunien annetaan kuivua ennen munapakkaamoon lähettämistä.
  5. Pestyt, kuivat kananmunat lähetetään munapakkaamoon erikseen pakattuina ja merkittyinä.  

2 Munapakkaamot

  1. Munapakkaamo pitää erillään tuotantotiloilta toimitetut pestyt, kuivat kananmunat ja toimittaa ne munatuotelaitokseen.
  2. Laatuluokittelussa B-luokan kananmunat kelpaavat munamassan raaka-aineeksi. 
  3. B-luokan kananmunat ovat munia, jotka eivät täytä komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä laatuominaisuuksia. A-luokan munat, joilla ei ole enää kyseisiä ominaisuuksia, voidaan luokitella B-luokkaan. 
  4. Munapakkaamo ei toimita likaisia munia munatuotelaitokseen.

3 Munatuotelaitos

 Munatuotelaitos tarkastaa raaka-aineen laadun ja poistaa kelpaamattomat kananmunat.  

4 Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset

Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset kiinnittävät huomiota munamassan raaka-aineeksi tarkoitettujen kananmunien laatuun munapakkaamoissa ja munatuotelaitoksissa.                   

Päivitykset versioon 2:       

Ohjeen lainsäädäntö on päivitetty 

Päivitykset versioon 3:       

Ohje numero 6478/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen numero 16006/2. 

Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.

Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.

Lisätty uusi säännös tuottajan mahdollisuudesta tehdä veden aistinvarainen arviointi alkutuotantopaikalla.