Nimisuojatuotteen rekisteröiminen - hakijan opas

Johdanto

EU:n nimisuojajärjestelmä luo tuotteille lisäarvoa sekä suojaa elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Suoja koskee yleensä tuotteita, joita on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä useamman sukupolven ajan. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Suojausjärjestelmiä on kolme erilaista. Suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) suojaavat tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella.  Suomalaisista tuotteista alkuperämerkintänä on suojattu Kitkan viisas (muikku), Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin Puikula (peruna).  Kainuun rönttönen (marjapiiras) ja Puruveden muikku ovat suojattu maantieteellisenä merkintänä.  Aito perinteinen tuote (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Suomalaisista tuotteista sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko ovat saaneet APT-suojauksen.

Euroopan unionissa on rekisteröity suojattuina nimityksinä yhteensä yli 1 200 tuotetta. Kaikki suojatut tuotteet löytyvät tuoteryhmittäin ja maittain komission sivuilta sen eAmbrosia-järjestelmästä. Nimisuojaa voidaan hakea ihmisravinnoksi tarkoitetuille maataloustuotteille, jotka luetellaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä luetellut muut maataloustuotteet sekä elintarvikkeet.

Kaikilla niillä toimijoilla, jotka valmistavat tuotteita rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti, on oikeus käyttää suojattua tuotenimeä ja hyödyntää nimisuojajärjestelmää. Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Tuotteen pakkauksessa on oltava näkyvissä sekä rekisteröity nimi että nimisuojatunnus. Nimisuojamerkin käyttäminen on maksutonta.

Hakija

Suojausta voi hakea pääosin useampi tuottaja yhdessä tai näitä edustava järjestö tai organisaatio. Yksittäinen tuottaja voi hakea tuotteelleen suojaa ainoastaan poikkeustapauksissa. Hakijataho yleensä huolehtii siitä, että nimisuojaa käytetään tuotteen tai tuoteryhmän markkinoinnissa hyväksi. Hakijataho on myös vastuussa siitä, että merkkiä käytetään oikein, ja että merkityt tuotteet vastaavat reseptiä. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, niistä on ilmoitettava Ruokavirastoon tai kuntien elintarviketarkastajille.

Kolme erilaista suojausjärjestelmää

Suojattu alkuperänimitys (SAN)

Alkuperänimityksellä (SAN) tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote,

 • joka on peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta tai poikkeustapauksissa jostakin maasta
 • jonka laatu tai ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan tietystä maantieteellisestä ympäristöstä luontoineen ja inhimillisine tekijöineen
 • jonka kaikki tuotantovaiheet tapahtuvat rajatulla maantieteellisellä alueella

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

Maantieteellisellä merkinnällä (SMM) tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote,

 • joka on peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta tai maasta
 • jonka tietty laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteellisestä alkuperästä
 • jonka tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella

Aito perinteinen tuote (APT)

Nimi voidaan rekisteröidä aitona perinteisenä tuotteena silloin, kun se kuvaa tiettyä tuotetta tai elintarviketta, joka

 • vastaa tuotanto- ja jalostusmenetelmän tai koostumuksen osalta perinteistä käytäntöä kyseisen tuotteen tai elintarvikkeen kohdalla
 • valmistetaan perinteisesti käytetyistä raaka-aineista tai ainesosista

Tullakseen rekisteröidyksi aitona perinteisenä tuotteena nimen on

 • oltava ollut perinteisesti käytössä kyseiseen tuotteeseen viitattaessa tai
 • osoitettava tuotteen perinteinen luonne tai erityisluonne

Perinteisellä tarkoitetaan tuotetta, jota on käytetty kotimarkkinoilla vähintään 30 vuoden ajan.

Rekisteröintihakemuksen sisältö

Suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

Rekisteröintihakemukseen on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. hakijaryhmän nimi ja osoite sekä tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten nimi ja osoite (Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki)
 2. yhtenäinen asiakirja (lomakepohja sivuilla www.ruokavirasto.fi/nimisuoja), joka sisältää seuraavat tiedot
  1. tuote-eritelmän pääkohdat: nimi, tuotekuvaus sekä tarvittaessa pakkausta ja merkintöjä koskeva erityissäännös sekä maantieteellisen alueen tarkka määritys
  2. kuvaus tuotteen ja maantieteellisen ympäristön tai maantieteellisen alkuperän välisestä yhteydestä. Tarvittaessa yhteyden perusteena olevan tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet.
 3. tuote-eritelmä (EU N:o 1151/2012 artikla 7), joka sisältää seuraavat tiedot:
  1.  suojattava  nimi sellaisena kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä kielenkäytössä (myös samalla kielellä)
  2. tuotteen kuvaus ja tarvittaessa myös raaka-aineiden kuvaus sekä tuotteen tärkeimmät fyysiset, kemialliset, mikrobiologiset tai aistinvaraiset ominaispiirteet
  3.  maantieteellisen alueen rajaus sekä näyttö siitä, että tuote on peräisin kyseiseltä alueelta
  4.  tuotteen laadun, ominaispiirteen tai maineen sekä maantieteellisen alkuperän välinen yhteys
  5. kuvaus menetelmästä, jolla tuote saadaan aikaan ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä. Tarvittaessa pakkaamiseen liittyvät tiedot ja sitä koskevat perusteet, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi ja alkuperän tai valvonnan varmistamiseksi.
  6.  toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite (Ruokavirasto, PL 100
   00027 RUOKAVIRASTO)

Aito perinteinen tuote

 1. Aidon, perinteisen tuotteen (APT) rekisteröintihakemuksen tulee sisältää:
 2. hakijaryhmän nimi ja osoite
 3. tuote-eritelmä (EU N:o 1151/2012, artikla 19), joka sisältää seuraavat tiedot (lomakepohja osoitteessa www.ruokavirasto.fi/nimisuoja):
 4. rekisteröitäväksi ehdotettu nimi soveltuvine kieliversioineen
  1. tuotekuvaus mukaan luettuna tärkeimmät fyysiset, kemialliset, mikrobiologiset tai aistinvaraiset ominaispiirteet, jotka osoittavat tuotteen erityisluonteen
  2. kuvaus tuotantomenetelmästä, jota tuottajien on noudatettava mukaan luettuina tarvittaessa käytettyjen raaka-aineiden tai ainesosien laji ja ominaisuudet sekä menetelmä, jolla tuote on valmistettu ja
  3. tuotteen perinteisen luonteen määrittävät tärkeimmät tekijät

Rekisteröintimenettely

Nimen rekisteröimistä koskevat asiakirjat toimitetaan Ruokavirastoon. Kaikki hakemusasiakirjat lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi. Euroopan komission valmiit lomakemallit löytyvät osoitteesta www.ruokavirasto.fi/nimisuoja. Nimen rekisteröinti on kaksivaiheinen prosessi, joka vaatii ensin kansallisen päätöksen ja sen jälkeen käsittelyn yhteisön tasolla.

Kansallinen käsittely

Ruokavirasto tutkii hakemuksen saatuaan, onko se perusteltu ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset. Tämän jälkeen Ruokavirasto panee vireille vastaväitemenettelyn. Hakemusmenettelyyn liittyvässä kansallisessa vastaväitemenettelyssä Ruokavirasto julkaisee nimisuojatuotteen rekisteröintiä koskevan hakemuksen Ruokaviraston Internet-sivuilla (www.ruokavirasto.fi/nimisuoja). Mahdollinen vastaväite on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun nimisuojatuotteiden rekisteröintiä koskeva hakemus on julkaistu Ruokaviraston internet-sivuilla.

Nimisuojaa koskeva myönteinen kansallinen päätös, muutoksenhakuohjeet ja päätöksen perusteena oleva tuote-eritelmä julkaistaan Ruokaviraston internetsivuilla. Ilmoitus myönteisestä päätöksestä julkaistaan viraston sivuilla. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Mikäli muutosta ei ole haettu valitusajan kuluessa, Ruokavirasto toimittaa hakemuksen ja päätöksen komissioon lopullista päätöstä varten. Jos päätöksestä on valitettu, hakemus toimitetaan komission käsiteltäväksi vasta tuomioistuimen lainvoimaisen ratkaisun jälkeen.

Käsittely yhteisön tasolla

Komissio pyrkii tutkimaan hakemuksen kuuden kuukauden sisällä ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Mikäli komissio katsoo, että hakemus täyttää vaatimukset, se julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden OJ C-sarjassa.

Jäsenvaltio, kolmas maa, yksityiset henkilöt tai yritykset voivat kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen julkaisemisesta esittää komissiolle vastaväiteilmoituksen. Yksityisten henkilöiden tai yritysten tulee osoittaa valituksensa jäsenvaltion vastuuviranomaiselle, joka toimittaa ne edelleen komissioon. Vastaväite laaditaan komission asetuksen (EU) N:o 668/2014 liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

Mikäli komissio ei saa vastalauseita määräajassa, se rekisteröi nimityksen, ja rekisteröinti julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden OJ L-sarjassa. Mikäli vastaväitteitä on esitetty ja komissio ottaa ne tutkittaviksi, se kehottaa asianomaisia osapuolia käymään neuvotteluja. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, komissio antaa asiassa komiteamenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, jolla hakemus joko hyväksytään tai hylätään. Määräaikaa voidaan pyynnöstä jatkaa vielä kolme kuukautta.

Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka valvontaviranomaiselle. Ilmoitus voidaan antaa elintarvikelain 13—15 §, 22 § ja 22 a § mukaisten ilmoitusten yhteydessä tai erillisenä ilmoituksena. Ilmoituksen tulee sisältää tieto siitä, mistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisesta laatujärjestelmästä on kyse.

Säädösperusta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 123/2020

Elintarvikelaki 13.1.2006/23

Laki elintarvikelain muuttamisesta 881/2014

Laki elintarvikelain muuttamisesta 1397/2019

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 664/2014

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014

Komission tiedonanto (2010/C 341/03)

Lisätietoja

Lisätiedot ja lomakkeet Ruokaviraston sivuilta osoitteesta www.ruokavirasto.fi/nimisuoja