Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2020 ja 2021

Raportin asianumero: 3269/04.02.11.02.02/2022

1 Vaatimustenmukaisuustarkastukset

Kunkin EU:n jäsenmaan on tarkistettava oliiviöljyjen pakkausmerkintöjen oikeellisuus ja paikkansapitävyys sekä erityisesti se, vastaako tuotteen myyntinimitys (öljyluokka) pakkauksen sisältöä. Tuhatta jäsenmaassa kaupan pidettyä oliiviöljytonnia kohden on tehtävä vuosittain vähintään yksi vaatimustenmukaisuustarkastus (Komission asetus (ETY) N:o 2568/1991, 2 a art). Komission mukaan Suomessa olisi tehtävä vuosittain neljä oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuustarkastusta.

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 mukaan oliiviöljyjen kaupan pitämistä koskevat merkintävaatimukset täydentävät elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 periaatteita. Vaatimustenmukaisuus on tarkistettava vähittäismyyntivaiheessa (myynti lopulliselle kuluttajalle). Pakkausten enimmäiskoko on 5 litraa, niissä on oltava kertakäyttöinen suljinjärjestelmä ja vaatimusten mukaiset pakkausmerkinnät.

2 Lainsäädäntö

Säädökset, joissa asetetaan vaatimuksia oliiviöljyn vaatimustenmukaisuusvalvonnalle ja pakkausmerkinnöille:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä (artiklat 74-75 ja 78)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista
 • Komission asetus (ETY) N:o 2568/91, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille.

3 Näytteenotto

Vuoden 2020 vaatimustenmukaisuustarkastuksia varten Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastaja otti oliiviöljynäytteet 23.9.2020. Näytteet otettiin valvontayksikön alueella toimivista eri kauppaketjujen elintarvikemyymälöistä. Neljästä pyydetystä näytteestä saatiin kolme. Yhdestä pyydetystä tuotemerkistä ei ollut riittävästi samaa öljyä tarjolla, joten näytteitä ei saatu. Toisesta tuotemerkistä ei ollut tarjolla pyydettyä öljyä, mutta saman merkin toista öljyä. Näytteeksi pyydettyjä öljyjä etsittiin useammasta myymälästä. Kauppojen edustajat selittivät saatavuusongelmien johtuvan, siitä että koronaepidemia oli aiheuttanut hamstraamista Euroopassa.

Vuoden 2021 vaatimustenmukaisuustarkastuksia varten Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarviketarkastajat ottivat oliiviöljynäytteitä 19.4.-6.5.2021 välisenä aikana muiden elintarvikevalvontaan liittyvien valvontakäyntien yhteydessä. Näytteet otettiin valvontayksikön alueella toimivista eri kauppaketjujen elintarvikemyymälöistä. Kaikki kolme pyydettyä näytettä saatiin. Lisäksi neljäntenä vaatimustenmukaisuustutkimuksiin päätettiin sisällyttää yksi ekstraneitsytoliiviöljy, johon liittyen toisesta EU jäsenmaasta oli tullut epäily pakkauksessa ilmoitetun öljyluokan oikeellisuudesta.

Näytteet vaatimustenmukaisuustarkastuksia varten valittiin Ruokaviraston vuosittain laatiman näytteenotto­suunnitelman mukaan (liitteet 1 ja 2). Suunnitelmat pohjautuvat eri kauppaketjuissa myynnissä olleiden oliiviöljytuotemerkkien vuoden 2017 myyntitietoihin. Näytteenotto kohdennettiin pääsääntöisesti eniten myytyihin tuotemerkkeihin.

Näytteenotto tehtiin komission asetuksen (ETY) N:o 2568/1991 liitteen I a mukaisesti:

 • Näyte tulee ottaa siten, että se edustaa koko erää. Erällä tarkoitetaan kaikkia myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu ja pakattu sellaisissa olosuhteissa, että kunkin tällaisen myyntiyksikön sisältämää öljyä pidetään yhdenmukaisena kaikkien analyyttisten ominaisuuksien osalta. Erä on yksilöitävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/91/EU mukaisesti.
 • Näyteyksiköllä tarkoitetaan tuotteeseen kosketuksessa olevaan pakkaukseen sisältyvää öljymäärää, joka otetaan erästä satunnaisotannalla. Valmiiksi pakattu tuote otetaan näytteeksi sellaisenaan.
 • Kaikki yhteen näytteeseen kuuluvat näyteyksiköt (pullot) kerätään samaan näytepussiin ja pussi sinetöidään näytteenottopaikalla. Näytteitä otetaan kolme rinnakkaista A, B ja C. A-näyte on tarkoitettu varsinaiseen tutkimukseen, B-näyte kontrollinäytteeksi ja C-näyte vastanäytteeksi (toimijan oikeusturvan varmistamista varten). B- ja C-näytteet säilytetään Ruokaviraston laboratoriossa.
 • Näytteet merkitään selvästi, että sekaantumisen vaaraa ei ole. Näytepussiin merkitään näytteen omistajan nimi.
 • Otettaessa näyte myyntipaikasta, näytteenottotodistukseen (liitteet 2 ja 4) merkitään myös valmistajan (pakkaajan) tai valmistuttajan nimi ja osoite.

4 Näytemäärä

Perusnäyte oli vähintään kaksi pakkausta ja vähintään 1 litra. Kaikkien näyteyksiköiden (pullojen) tuli olla samaa erää (sama erätunniste). Perusnäytteitä otettiin kolme rinnakkaista (A, B ja C). Perusnäytteen vähimmäiskoko on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Perusnäytteen vähimmäiskoko muodostetaan seuraavasti

Tuotteeseen kosketuksessa olevien pakkausten vetoisuus on Perusnäytteeksi valitaan
a) vähintään 1 litra

a) yhden tuotteeseen kosketuksessa olevan pakkauksen öljy

b) alle 1 litra

b) pienin mahdollinen määrä pakkauksia, joiden vetoisuus yhteensä on vähintään 1,0 litraa

5 Tulokset ja valvonta

Suomessa on tarkastettu oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuutta EU-asetusten vaatimassa laajuudessa vuodesta 2018 alkaen vuosittain. Aikaisempien vuosien tulokset on julkaistu Ruokaviraston raportissa Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2018 ja 2019, joka löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Vuonna 2020 näytteeksi otettiin eri kauppaketjuista kolmen eri tuotemerkin ekstra-neitsytoliiviöljyjä. Yhden pyydetyn tuotemerkin öljyjä ei kaupoissa ollut saatavilla näytteenottohetkellä. Kemialliset laboratorioanalyysit ja aistinvaraiset arvioinnit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa Italiassa. Pakkausmerkinnät tarkastettiin Ruokavirastossa.

Kemiallisten laboratorioanalyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella näytteeksi otetut eri ekstra-neitsytoliiviöljyt olivat sitä öljyluokkaa, joiksi ne oli merkitty eli ekstra-neitsytoliiviöljyä. Tarkastettujen ekstra-neitsytoliiviöljyjen pakkausmerkinnät olivat pääosin kunnossa. Oliiviöljysäädöksen vaatimusten mukaiset merkinnät olivat kaikilla kunnossa. Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta merkinnät olisivat voineet olla joiltain osin hieman selkeämmät kaikissa tarkastetuissa oliiviöljyissä. Merkintöjen korjaamista koskevat valvontapyynnöt lähetettiin toimijoita valvoville elintarvikevalvontaviranomaisille, jotka ryhtyivät tarvittaviin valvontatoimiin.

Vuonna 2021 näytteeksi otettiin eri kauppaketjuista kahden eri tuotemerkin luomu ekstra-neitsytoliiviöljyjä ja yhden tuotemerkin oliiviöljy. Lisäksi näytteisiin sisällytettiin yksi ekstraneitsytoliiviöljy, jonka öljyluokan oikeellisuudesta oli tullut epäily. Kaikista näytteistä kemialliset laboratorioanalyysit ja aistinvaraiset arvioinnit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa Italiassa. Ylimääräisenä tutkitetun näytteen kemialliset laboratorioanalyysit ja aistinvaraiset arvioinnit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa myös Espanjassa, joka oli kyseisen oliiviöljyn tuottaja-/alkuperämaa. Pakkausmerkinnät kaikista näytteistä tarkastettiin Ruokavirastossa.

Kemiallisten laboratorioanalyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella yksi ekstra-neitsytoliiviöljy oli sitä öljyluokkaa, joksi se oli merkitty eli ekstra-neitsytoliiviöljyä. Samoin oliiviöljy oli kemiallisten laboratorioanalyysien perusteella sitä öljyluokkaa, joksi se oli merkitty eli oliiviöljyä. Kaksi näytteeksi otettua eri ekstra-neitsytoliiviöljyä olisi kemiallisten laboratorioanalyysien perusteella voinut olla ilmoitettua luokkaa, mutta aistinvaraisen arvioinnin perusteella ne olivat ilmoitettua alempaa öljyluokkaa eli neitsytoliiviöljyä.

Tarkastettujen ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja oliiviöljyn pakkausmerkinnät olivat pääosin kunnossa. Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta merkinnät olisivat voineet olla yhdessä tuotteessa hieman selkeämmät. Oliiviöljysäädösten vaatimusten mukaiset merkinnät olivat kaikilla kunnossa, lukuun ottamatta sitä, että kahden tuotteen pakkauksissa oli ilmoitettu sisällön olevan ekstra-neitsytoliiviöljyä ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella sisältö oli öljyluokaltaan neitsytoliiviöljyä. Öljyluokan aistinvaraisen arvioinnin selvittyä Ruokavirasto oli suoraan yhteydessä oliiviöljyjen maahantuojaan ja pyysi poistamaan virheellisesti merkityt oliiviöljyt markkinoilta. Vaatimustenvastaisista oliiviöljyistä ilmoitettiin myös komission ylläpitämään AAC-FF järjestelmään ja pyydettiin kyseisten oliiviöljyjen tuottajamaan viranomaisia selvittämään asiaa edelleen.

5.1 Fontana Original

Fontana Original Ekstra Virgin oliiviöljy (Kreikka) pakkausmerkinnät olivat selkeät ja vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta korjattavaa löytyi:

 • Elintarvikkeen nimi on ilmoitettava suomeksi: Ekstra-neitsytoliiviöljy.
 • Parasta ennen tekstin alla on ilmoitettu kaksi eri päivämäärää. Merkintä vaatii selkiyttämistä, mitä kullakin päivämäärällä tarkoitetaan.

Valvontapyyntö lähetettiin pakkauksen osoitetietojen perusteella Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön, josta se välitettiin edelleen Vantaan kaupungin ympäristökeskukseen maahantuojan valvonnasta vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka ryhtyi valvontatoimiin merkintöjen korjaamiseksi.

5.2 Pons Traditional

Pons Traditional ekstra-neitsytoliiviöljyn (Espanja) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät vastasivat toisiaan.

Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta pakollisia tietoja voisi ilmoittaa selkeämmin:

 • Parasta ennen teksti ja sen alla oleva leima näkyvät heikosti (musta teksti tummalla taustalla). Kun on ilmoitettu kuukauden ja vuoden tarkkuudella oikea ilmaisu olisi ”Parasta ennen loppua”.
 • Suomalaisen maahantuojan nimi ja yhteystiedot olisi hyvä näkyä merkinnöissä selkeästi.

Valvontapyyntö lähetettiin Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon maahantuojan valvonnasta vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka lähetti sen edelleen Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön, joka ryhtyi valvontatoimiin merkintöjen korjaamiseksi.

5.3 Zeta Novello

Zeta Novello ekstra-neitsytoliiviöljyn (Italia) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta korjattavaa löytyi:

 • Suomalaisen maahantuojan nimi ja yhteystiedot olisi hyvä näkyä merkinnöissä selkeästi.
 • Alkuperä on ilmoitettu kahdella eri tavalla: Italia (etuetiketti) ja EU (suomenkielinen tarra) → pitää olla sama tieto.
 • Merkintä kj (suomenkielinen tarra) → kJ eli J isolla kirjaimella.

Valvontapyyntö lähetettiin Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön maahantuojan valvonnasta vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka ryhtyi valvontatoimiin merkintöjen korjaamiseksi.

5.4 Pirkka luomu

Pirkka luomu ekstraneitsytoliiviöljy (Espanja) pakkausmerkinnät olivat selkeät ja vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta korjattavaa löytyi Parasta ennen -merkinnästä: Kun on ilmoitettu kuukauden ja vuoden tarkkuudella oikea ilmaisu olisi ”Parasta ennen loppua”. Pyyntö merkinnän korjaamisesta lähetettiin maahantuojan valvonnasta vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka ryhtyi valvontatoimiin merkintöjen korjaamiseksi.

5.5 Primadonna

Primadonna oliiviöljyn (Espanja) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät vastasivat toisiaan.

Yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta olisi suositeltavaa, että ravintoarvo ilmoitettaisiin 100 g kohti eikä 100 ml kohti. Suositus merkinnän muuttamisesta lähetettiin maahantuojan valvonnasta vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

5.6 Rainbow luomu

Rainbow luomu ekstra virgin oliiviöljyn (Espanja) pakkausmerkinnät olivat selkeät ja vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien perusteella öljyluokka olisi voinut olla pakkauksen merkintöjä vastaava, mutta aistinvaraisen arvioinnin perusteella oliiviöljy oli laadultaan ilmoitettua luokkaa alempaa eli neitsytoliiviöljyä eikä pakkauksen merkintöjen mukaista ekstraneitsytoliiviöljyä. Ruokavirasto pyysi maahantuojaa poistamaan virheellisesti merkityt oliiviöljyt markkinoilta.

5.7 Rainbow Classico

Rainbow Classico ekstra virgin oliiviöljyn (Espanja) pakkausmerkinnät olivat selkeät ja vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien perusteella öljyluokka olisi voinut olla pakkauksen merkintää vastaava, mutta aistinvaraisen arvioinnin perusteella oliiviöljy oli laadultaan ilmoitettua luokkaa alempaa eli neitsytoliiviöljyä eikä pakkauksen merkintöjen mukaista ekstraneitsytoliiviöljyä. Ruokavirasto pyysi maahantuojaa poistamaan virheellisesti merkityt oliiviöljyt markkinoilta.

Taulukko 2. Yhteenvetotaulukko vuosina 2020 ja 2021 tarkastettujen oliiviöljynäytteiden vaatimustenmukaisuustarkastusten tuloksista.

Näyte Öljyluokka pakkauksessa Merkintöjen vaatimusten­mukaisuus Merkintöjen vaatimusten­mukaisuus Aistinvarainen arvio
Fontana Original ekstra virgin oliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok;
korjattavaa yleisissä pakkausmerkin­nöissä
ok ok
Pons Traditional ekstra virgin oliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok;
korjattavaa yleisissä pakkausmerkin­nöissä
ok ok
Zeta Novello ekstra virgin oliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok;
korjattavaa yleisissä pakkausmerkin­nöissä
ok ok
Pirkka luomu ekstraneitsyt-oliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok;
korjattavaa yleisissä pakkausmerkin­nöissä
ok ok
Primadonna oliiviöljy oliiviöljy ok ok -
Rainbow luomu ekstra virgin oliiviöljy

ekstra-neitsytoliiviöljy

ok ok laadultaan ilmoitettua luokkaa alempaa
Rainbow Classico ekstra virgin oliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok ok laadultaan ilmoitettua luokkaa alempaa

Liite 1. Oliiviöljynäytteet 2020

Vuoden 2020 näytteenotto-ohjeen mukaiset pyydetyt oliiviöljynäytteet:

Näyte Öljyluokka
Näytemäärä Kauppa
Fontana (Classico) ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Citymarket / KESKO
Zeta ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Citymarket / KESKO
Monini ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Prisma/SOK
Pons ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Prisma/SOK

Ensisijaisesti näytteeksi otetaan mainitun oliiviöljymerkin tavanomainen versio, mutta jos jostain syystä tavanomaista oliiviöljyä ei ole riittävästi hyllyssä tarjolla, niin näytteeksi voi ottaa ko. tuotemerkin luomuvaihtoehdon, jos sitä on riittävä määrä.

Vuoden 2020 oliiviöljynäytteet:

Fontana, Pons ja Zeta tuotemerkkien oliiviöljypullot

Fontana, Pons ja Zeta tuotemerkkien oliiviöljyistä saatiin näytteet. Monini tuotemerkin oliiviöljystä ei löytynyt näytteeksi riittävää määrää samaa tuote-erää.

Liite 2. Oliiviöljynäytteet 2021

Vuoden 2021 näytteenotto-ohjeen mukaiset oliiviöljynäytteet:

Näyte Öljyluokka
Näytemäärä Kauppa
Primadonna oliiviöljy oliiviöljy 6x 1 l Lidl
Pirkka luomu ekstraneitsyt-oliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Citymarket / KESKO
Rainbow ekstra virgin oliiviöljy luomu ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Prisma/SOK

Ensisijaisesti näytteeksi otetaan mainitun oliiviöljymerkin tavanomainen versio, mutta jos jostain syystä tavanomaista oliiviöljyä ei ole riittävästi hyllyssä tarjolla, niin näytteeksi voi ottaa ko. tuotemerkin luomuvaihtoehdon, jos sitä on riittävä määrä.

Vuoden 2021 oliiviöljynäytteet:

Primadonna, Pirkka luomu ja Rainbow luomu oliiviöljypullot

Kaikista pyydetyistä (Primadonna, Pirkka luomu ja Rainbow luomu) oliiviöljyistä saatiin näytteet. Lisäksi vaatimustenmukaisuustutkimuksiin päätettiin sisällyttää ylimääräisenä Rainbow Classico ekstraneitsytoliiviöljy.

Liite 3. Näytteenottotodistus

Kopio lomakkeesta; Näytteenottotodistus oliiviöljyn vaatimustenmukaisuustarkastus