1 Johdanto

Eu­roo­pan ko­mis­sio on avan­nut mää­rä­ai­kai­sen yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen tiettyjä CN-koodeja sisältävälle, vielä varastoimattomalle, tuoreelle tai jäähdytetylle sianlihalle.

Sianliha-ala on ollut vakavissa vaikeuksissa jo useita kuukausia. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet Kiinan viennin vähentyminen, afrikkalaisen sikaruton leviäminen useampiin jäsenmaihin, sekä edelleen myös koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset. Lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut markkinahäiriön ja vaikuttanut unionin sianlihan vientiin. Tuen ta­voit­tee­na on korjata vallitseva markkinoiden epätasapano.

Tuki­ha­ke­muk­sia voi jät­tää ajanjaksolla 25.3.-29.4.2022, ell­ei ko­mis­sio pää­tä haun kes­keyt­tä­mi­ses­tä en­nen tätä. Ko­mis­sio seu­raa tuen käyt­tö­as­tet­ta jä­sen­val­ti­oi­den ra­por­toin­nin pe­rus­teel­la kahdesti viikossa.

Yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuki mak­se­taan ko­ko­nai­suu­des­saan EU:n va­rois­ta. Tuen hal­lin­noin­nis­ta ja mak­sa­mi­ses­ta vas­taa Suo­mes­sa Ruo­ka­vi­ras­to. Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä ole­vis­ta pai­kan pääl­lä teh­tä­vis­tä tar­kas­tuk­sis­ta vas­taa Tul­li. So­pi­muk­sen yk­si­tyi­ses­tä va­ras­toin­nis­ta te­ke­vät Ruo­ka­vi­ras­to ja tuen­ha­ki­ja kir­jal­li­ses­ti.

Sää­dök­siin voi tul­la muu­tok­sia, jot­ka ovat sel­lai­se­naan voi­mas­sa myös Suo­mes­sa. Lain­sää­dän­tö on ensi­si­jai­nen en­nen tätä haku­o­pas­ta. Mah­dol­li­set oi­keu­del­li­set vaa­teet on teh­tä­vä sää­dös­ten pe­rus­teel­la. Ruo­ka­vi­ras­to pyr­kii il­moit­ta­maan tuen­ha­ki­jal­le vii­py­mät­tä EU-sää­dök­sis­sä ta­pah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta. No­peim­min ajan­ta­sai­set tie­dot sää­dös­muu­tok­sis­ta löy­dät Eu­roo­pan uni­o­nin vi­ral­li­ses­ta leh­des­tä (eur-lex.eu­ro­pa.eu).

2 Tuen edellytykset ja tukitasot

Yksityisen varastoinnin tukea myönnetään sellaisten unionista peräisin olevien tuotteiden yksityiseen varastointiin, jotka ovat laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia.

Tukea voidaan myöntää sianlihalle, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • a) se on saatu eläimistä, jotka on kasvatettu yhteisössä vähintään viimeisten kahden kuukauden ajan sekä teurastettu enintään 10 päivää ennen tuotteiden varastoon viennin päivää
 • b) se on saatu eläimistä, jotka on kasvatettu voimassa olevien eläinlääkintävaatimusten mukaisesti
 • c) sille on myönnetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 853/2004 (24) liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettu terveysmerkintä
 • d) sillä ei ole ominaisuuksia, joiden vuoksi se olisi varastointiin tai myöhempään käyttöön kelpaamatonta
 • e) sitä ei ole saatu kiireellisten toimenpiteiden vuoksi teurastetuista eläimistä
 • f) se on vietävä varastoon tuoreena ja varastoitava jäädytettynä.

Tarkempi lista tukikelpoisista tuotteita löytyy tämän oppaan liitteestä 1.

3 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettava tuen määrä

Komission asetuksessa (EU) 2022/470 määritellään sianlihan yksityisen varastoinnin tuen sopimusvarastointiajat, tukikelpoiset tuoteryhmät ja niihin liittyvät tuotemäärät.

Varastoinnin on kestettävä 60, 90, 120 tai 150 päivää. Tukitasot eri CN-koodien mukaisille tuotteille kerrotaan tämän oppaan liitteessä 1.

4 Soveltuva varasto

Toimijan on omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan vietävä hakemuksen alainen tuotemäärä varastoon ja pidettävä se koko sopimusvarastointijakson ajan olosuhteissa, joissa tuotteen ominaisuudet säilyvät ja tuote pysyy käyttökelpoisena. Sianliha varastoidaan pakastettuna. Varastoituja tuotteita ei saa korvata toisella tuotteella tai siirtää varastosta toiseen.

Tuotteiden säilyttäminen käyttökelpoisina sopimusvarastointijakson ajan on tuen ehto. Suomessa tilojen, joissa varastoidaan elintarvikkeita, tulee olla elintarvikelain 13 § mukaisesti hyväksytty elintarvikehuoneistoiksi.

Yksityisen varastoinnin tuen alaiseen sopimusvarastointiin liittyvät oleellisena osana paikan päällä tehtävät tarkastukset, jotka suorittaa Tulli. Varaston on tarpeellista olla sellainen, että varastosta vastaavat henkilöt ovat lyhyessä ajassa tavoitettavissa esittelemään tarkastajille sopimusvarastoitua tuotetta ja sopimusvarastointia koskevia asiakirjoja. Tarkastusten yhtenä osana olevan tuotteiden painontarkastuksen mahdollistamiseksi varastotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä on tarpeellista olla tuotteiden punnitukseen soveltuva punnituslaite.

5 Rekisteröityminen Ruokaviraston markkinaosaston asiakkaaksi

Yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuki­oh­jel­man hyö­dyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää tuen­ha­ki­jan re­kis­te­röi­ty­mis­tä Ruo­ka­vi­ras­ton mark­ki­na­o­sas­ton asi­ak­kaak­si yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen toi­min­toon. Re­kis­te­röin­tiä ha­e­taan lo­mak­keel­la 561000 Re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus.

Re­kis­te­röi­ty­mi­sen jäl­keen yri­tyk­sel­le an­ne­taan yri­tys­koh­tai­nen re­kis­te­ri­nu­me­ro.

Jos yri­tyksen perustiedot ovat muuttuneet, ilmoitetaan muutoksista lo­mak­keel­la 561000B Re­kis­te­röin­ti­tie­to­jen muu­tos­il­moi­tus.

6 Tukihakemus

Tukea hakevan toimijan on toimitettava Ruokavirastoon tukihakemus. Tukihakemus voi koskea vain tuote-eriä, joita ei ole vielä viety varastoon.

Tukihakemuksia voi jättää ajalla 25.3.2022-29.4.2022 (ellei komissio päätä sulkea tukiohjelmaa tätä aikaisemmin)

Tukihakemuslomake 561711 toimitetaan täytettynä ja asianmukaisesti allekirjoitettuna Ruokavirastoon skannattuna sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen interventio(at)ruokavirasto.fi. Hakulomakkeen löydät Ruokaviraston nettisivuilta.

Tukihakemukseen ei saa sisältyä hakijan esittämiä muita lisäedellytyksiä eikä tukihakemuksen sisältöä voi muuttaa sen jättämisen jälkeen.

6.1 Vaadittava vakuus

Varastointisopimusvelvoitteen täyttämisen varmistamiseksi, toimijan on asetettava vakuus komission asetuksen (EU) N:o 907/2014 säännösten mukaisesti ja toimitettava todiste vakuuden asettamisesta Ruokavirastoon.

Asetuksen (EU) 2022/470 mukaisesti vakuuden määrä on 20 prosenttia haettavan tuen määrästä.

Vakuudella varmistetaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 66 artiklan 3 c) kohdan mukaiset edellytykset:

a) varastointisopimuksen tekemiseksi jätettyä hakemusta ei peruuteta tai muuteta

b) varastoon viedään vähintään 95 prosenttia hakemuksessa mainituista määristä ja siellä pidetään sopimusvarastointijakson ajan lihatuotteiden osalta vähintään 99 prosenttia sopimuksen alaisesta määrästä sopimuspuolen vastuulla.

Vakuus vapautetaan välittömästi, jos sopimuksen tekemiseksi jätettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Sopimusvarastointijakson jälkeen vakuudet vapautetaan niiltä määriltä, joiden osalta sopimusvelvoitteet on täytetty.

Hakemuksen mukainen määrä on vietävä varastoon 28 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymisestä. Jos varastoon vientiä koskeva määräaika ylitetään, vakuus tai osa siitä menetetään asetuksen (EU) N:o 907/2014 mukaisesti.

6.2 Vakuusmuodot

Hyväksyttävät vakuusmuodot ovat käteistalletus ja Ruokaviraston hyväksymän takauksenantajan myöntämä takuusitoumus. Käteistalletus maksetaan Ruokaviraston tilille: FI72 1804 3000 0162 38 (asia: vakuus)

Takuusitoumus on määrämuotoinen ja asiakas neuvottelee sitoumuksen oman rahalaitoksensa kanssa. Takuusitoumuksen mallin saa pyydettäessä sähköpostitse Ruokavirastosta (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi).

Allekirjoitettu pankkitakuusitoumus on toimitettava Ruokavirastoon, osoite:

Ruokavirasto
PL 100 (Alvar Aallon katu 5)
00027 RUOKAVIRASTO

Kiireellisissä tapauksissa kuitin käteistalletuksesta tai allekirjoitetun pankkitakuun voi toimittaa ensin sähköpostilla (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi).

Asiakkaalle lähetetään vakuudesta tiliote. Käteisvakuudesta ei makseta korkoa. Pankkitakuun kustannukset asiakas maksaa itse. Ruokavirasto päättää kohdistutun vakuuden vapauttamisesta tai pidättämisestä markkinajärjestelyä koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen edellytysten mukaisesti. Jos asiakkaalla on käteisvakuus, pidätys tehdään ko. vakuudesta. Jos asiakkaalla on vakuutena pankkitakuu, Ruokavirasto laskuttaa pidätettävän määrän asiakkaalta.

Kun asiakas ei enää tarvitse vakuutta ja Ruokavirasto on voinut sen vapauttaa, asiakas pyytää vakuuden palautusta itse.

7 Hakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoittaminen

Ruokavirasto ilmoittaa toimijalle hakemuksia koskevat päätökset - hyväksymisen tai hylkäämisen – kahdeksantena työpäivänä hakemuksen vastaanottamisesta.

Ruokavirasto raportoi Euroopan komissiolle kahdesti viikossa tuotemäärät, joiden osalta on jätetty hakemuksia:

1) maanantain ja keskiviikon välisenä aikana tehdyt hakemukset ilmoitetaan komissiolle saman viikon torstaina

2) torstain ja perjantaina aikana tehdyt tarjoukset ilmoitetaan seuraavan viikon maanantaina

Saamiensa tietojen perusteella komissio voi päättää joistakin seuraavista tuen rajoitustoimenpiteistä:

a) keskeyttää tukijärjestelmän soveltamisen enintään viiden työpäivän ajaksi; kyseisenä aikana jätettyjä hakemuksia ei hyväksytä

b) vahvistaa yhtenäisen alennusprosentin määrille, joita jätetyt hakemukset koskevat

c) hylätä ennen keskeyttämisaikaa tehdyt hakemukset, joiden osalta hyväksymispäätös olisi pitänyt tehdä keskeyttämisaikana

8 Toimijan velvollisuudet tuotetta varastoon vietäessä

8.1 Ilmoitus erän varastoon viennistä

Kun toimija on saanut Ruokavirastosta ilmoituksen hakemuksen hyväksymisestä, toimijan on tehtävä valvontaa suorittavalle Tullille ilmoitus erän varastoon viemisen päivästä, ja tarvittavasta ajanjaksosta koko hakemuksen alaisen määrän viemiseksi varastoon, vähintään kolme työpäivää ennen kunkin erän varastoon viemistä. Kunkin varastointipaikkaan saapuvan erän määrä ja tarkka sijainti on ilmoitettava.

Ilmoitus Tullille tehdään lomakkeella Siirtoilmoitus ja todistus varastoon viennistä 561709. Ilmoituksen voi toimittaa Tullille sähköpostin liitetiedostona. Valvontaa suorittavan Tullin yhteystiedot ilmoitetaan toimijalle. Alkuperäinen siirtoilmoituslomake seuraa tuotetta varastointipaikalle, ja se lähetetään Ruokavirastoon lomakkeen B-osan täyttämisen jälkeen.

8.2 Tuotteiden varastoon vienti ja punnitukset

Hakemuksen alainen määrä tuotetta on vietävä varastoon 28 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymisestä.

Hakemuksen alaisen määrän kunkin yksittäisen erän varastoon vienti aloitetaan sinä päivänä, jona kyseinen erä asetetaan Tullin valvontaan. Kyseisenä päivänä todetaan tuoreen jäähdytetyn tuotteen nettopaino:

a) varastointipaikalla, jos tuote jäädytetään siellä, tai

b) jäädytyspaikalla, jos tuote jäädytetään asianmukaisissa laitoksissa varastointipaikan ulkopuolella;

Punnitus on tehtävä tosiasiallisesti varastoon viedyille tuotteille, jos liha viedään varastoon paloiteltuna taikka osittain tai kokonaan luuttomaksi leikattuna, ja se voidaan tehdä myös paikassa, jossa liha on paloiteltu tai leikattu osittain tai kokonaan luuttomaksi. Varastoon vietäviksi tarkoitettuja tuotteita ei voida punnita ennen hakemuksen hyväksymistä.

Varastoon vienti päättyy sinä päivänä, jona hakemuksen mukaisen määrän viimeinen erä viedään varastoon. Sopimusvarastointijakso alkaa tätä päivää seuraavana päivänä.

9 Sopimus ja sopimusvelvoitteet

Kun hakemuksen alainen määrä on kokonaisuudessaan viety varastoon, Ruokavirasto ilmoittaa toimijalle varastointisopimuksen tekemisestä kymmenen työpäivän kuluessa. Eli käytännössä heti sen jälkeen, kun hakemuksen alaisen määrän varastoon vientiin liittyvä Tullin tarkastusraportti on valmistunut.

Sopimus tehdään toimijan ja Ruokaviraston välillä. Sopimus tehdään tosiasiallisesti varastoon viedystä määrästä, jonka täytyy olla sama kuin hakemuksen alainen määrä.

Sopimus sisältää seuraavat velvoitteet:

a) sopimuspuolen on omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan vietävä hakemuksen alainen määrä varastoon ja pidettävä se sopimusvarastointijakson ajan olosuhteissa, joissa tuotteiden ominaisuudet säilyvät, korvaamatta tai siirtämättä varastoituja tuotteita varastosta toiseen. Ruokavirasto voi sopimuspuolen perustellusta pyynnöstä sallia varastoitujen tuotteiden siirron ainoastaan erityistapauksissa

b) sopimuspuolen on säilytettävä tuotteen varastointipaikkaan saapumisen yhteydessä laaditut punnitusasiakirjat

c) sopimuspuolen on lähetettävä varastointitoimiin liittyvät asiakirjat toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään viisi työpäivää varastoonviennin päättymispäivän jälkeen

d) sopimuspuolen on sallittava toimivaltaisen viranomaisen valvoa kaikkina ajankohtina kaikkien sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden noudattamista; viranomaisella tulee olla kaikkina ajankohtina pääsy varastoon, jossa sopimuksen alaista tuotetta varastoidaan

e) sopimuspuolen on tehtävä varastoidut tuotteet helposti käsiteltäviksi ja yksilöllisesti tunnistettaviksi: kukin yksittäisesti varastoitu tuoteyksikkö on varustettava merkinnällä, josta ilmenee varastoonvientipäivä, sopimuksen numero, tuote ja paino.

10 Varastolla pidettävä asiakirja-aineisto ja varastokirjanpito

Sopimuspuolen on pidettävä tarkastuksista vastaavan viranomaisen saatavilla kaikki sopimukseen liittyvä asiakirja-aineisto ja tiedot, joiden avulla voidaan varmistua yksityiseen varastointiin sijoitettujen tuotteiden osalta erityisesti seuraavista seikoista:

 • Hyväksymisnumero, joka yksilöi valmistuslaitoksen ja valmistusjäsenvaltion
 • Tuotteiden alkuperä ja valmistuspäivä
 • Varastoonvientipäivä
 • Tuotteiden paino ja pakattujen palojen lukumäärä
 • Sijainti varastossa ja varaston osoite
 • Sopimusvarastointijakson oletettu päättymispäivä täydennettynä tosiasiallisella varastosta poistamispäivällä

Sopimuspuolen tai tarvittaessa varastonpitäjän on pidettävä varastokirjanpitoa, joka on saatavilla varastossa ja joka sisältää sopimusnumeroittain

a) yksityisen varastoinnin alaisten tuotteiden yksilöinnin varastointieräkohtaisesti

b) varastoon viennin ja varastosta poistamisen päivämäärät

c) määrän varastointierittäin

d) tuotteiden sijainnin varastossa.

11 Ilmoitus tuotteen varastosta poistamisesta

Varastosta poistaminen voi alkaa sopimusvarastointijakson viimeistä päivää seuraavana päivänä.

Varastosta poistamisen on tapahduttava kokonaisina varastointierinä tai Ruokaviraston luvalla tätä pienempinä määrinä.

Sopimuspuolen on ilmoitettava valvontaa suorittavalle Tullille sopimusvarastoinnin päättymisestä vähintään kolme (3) työpäivää ennen sopimusvarastointijakson päättymistä tukiohjelman vaatimien tarkastusten mahdollistamiseksi. Ilmoitus ja Tullin suorittama tarkastus on tehtävä tällöin, vaikka tuotteen tosiasiallinen varastointi jatkuisi sopimusjakson päätyttyä. Ilmoitus tehdään lomakkeella Ilmoitus sianlihan poistamisesta varastosta 561710.

12 Maksuhakemus ja tuen maksaminen

Sopimuspuolen on toimitettava tuen maksamista varten Ruokavirastoon maksuhakemus kolmen kuukauden kuluessa sopimusvarastointijakson päättymisestä.

Maksuhakemus tehdään lomakkeella 561714. Hakemuksen voi toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettuna sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen interventio(at)ruokavirasto.fi

Tuki maksetaan 120 päivän kuluessa päivästä, jona tuen maksuhakemus on lähetetty Ruokavirastoon, edellyttäen, että sopimusvelvoitteet on täytetty ja lopputarkastus on tehty. Jos meneillään on kuitenkin hallinnollinen tutkinta, maksu suoritetaan vasta, kun tukioikeus on vahvistettu.

13 Tarkastukset

Sianlihan yksityisen varastoinnin tukiohjelman komission asetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklassa edellyttämän paikan päällä tehtävän valvonnan suorittaa tulli.

Tarkastuksia tehdään seuraavasti:

Varastoon laitettaessa

Sen varmistamiseksi, että varastoitava tuotteet ovat tukikelpoisia, vähintään viidelle prosentille varastoon vietävistä määristä sianlihaa on tehtävä edustavat fyysiset tarkastukset varastoon viennin yhteydessä. Tarkastuksella varmistetaan, että kaikki varastointierät vastaavat muun muassa tuotteiden painon, tunnistetietojen, luonteen ja koostumuksen osalta sopimuksen tekemistä koskevassa hakemuksessa olevia tietoja.

Fyysinen tarkastus tai painon todentaminen suoritetaan siten, että valvontaa suorittava viranomainen on läsnä punnituksessa.

Varastoinnin aikana

Jos tuotteita ei sinetöidä varastoonvientitarkastuksen yhteydessä, varastoon tehdään varastoinnin aikana ennalta ilmoittamaton tarkastus sen varmistamiseksi, että sopimuksen alainen määrä on varastointipaikassa. Tämä tarkastuksen on vastattava vähintään 10 prosenttia sopimuksen alaisesta kokonaismäärästä. Tarkastukseen kuuluu varastokirjanpidon, punnitustodisteiden ja rahtikirjojen kaltaisten tositteiden tutkinta. Kaikki valvontaa suorittavan viranomaisen tarkastamat varasto- ja liikekirjanpitoon liittyvät sekä muut asiakirjat on kirjausketjua varten leimattava tai parafoitava tarkastuskäynnin aikana. Lisäksi vähintään viidelle prosentille ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kohteena olevasta määrästä tehdään tuotteiden painon, tyypin ja tunnistetietojen tarkastus.

Varastoinnin päättyessä

Sopimusvarastointijakson päättyessä tehdään kunkin sopimuksen osalta otantatarkastus varastossa olevien tuotteiden painon ja tunnistetietojen todentamiseksi. Tämän tarkastuksen mahdollistamiseksi on sopimuspuolen tehtävä kaikkien sopimuserien osalta ilmoitus sianlihan varastosta poistamisesta vähintään kolme päivää ennen sopimusvarastoinnin päättymistä.

14 Tukitietojen julkisuus

EU-säädökset edellyttävät tuensaajien ja heidän tukitietojensa julkaisemista vuosittain. Lisäksi tukitietoja käytetään tarkastustoimintaan.

15 Käytettävät lomakkeet

Yksityisen varastoinnin tukea koskevat Ruokaviraston lomakkeet:

561711            Tukihakemus - sianlihan yksityisen varastoinnin tuki

561154A         Sopimusehdot

561709            Siirtoilmoitus ja todistus varastoon viemisestä

561710            Ilmoitus sianlihan poistamisesta varastosta

561714            Maksuhakemus

16 Sovellettava lainsäädäntö

Tuki­oh­jel­man to­teu­tus pe­rus­tuu seu­raa­viin Eu­roo­pan uni­o­nin sää­dök­siin:

Par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1308/2013 maa­ta­lous­tuot­tei­den yh­tei­ses­tä mark­ki­na­jär­jes­te­lys­tä

Neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1370/2013 maa­ta­lous­tuot­tei­den yh­tei­seen mark­ki­na­jär­jes­te­lyyn liit­ty­vien tiet­ty­jen tu­kien ja vien­ti­tu­kien vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­vien toi­men­pi­tei­den mää­rit­tä­mi­ses­tä

Ko­mis­si­on de­le­goi­tu ase­tus (EU) 2016/1238 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) No 1308/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä jul­ki­sen in­ter­ven­ti­on ja yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen osal­ta

Ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) N:o 2016/1240 Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) No 1308/2013 so­vel­ta­mis­sään­nöis­tä jul­ki­sen in­ter­ven­ti­on ja yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen osal­ta

Ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) 2022/470, an­net­tu 23 päi­vä­nä maaliskuuta 2022, sianlihan yk­si­tyi­sen va­ras­toin­nin tuen myön­tä­mi­ses­tä ja tuen mää­rän vah­vis­ta­mi­ses­ta en­na­kol­ta

Laki maa­ta­lous­tuot­tei­den mark­ki­na­jär­jes­te­lys­tä (MJL) 999/2012

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus yk­si­tyis­tä va­ras­toin­tia kos­ke­vien tie­to­jen il­moit­ta­mi­sen mää­rä­a­jas­ta 863/2013

17 Yhteystiedot

Yksityisen varastoinnin tukea hallinnoi Suomessa Ruokavirasto.

Ruokavirasto
Markkinaosasto
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO
Puhelin 0295 30 0400 (vaihde)
Sähköpostiosoite: interventio(at)ruokavirasto.fi

www.ruokavirasto.fi

Liite 1 Tuotteet ja tukitasot

   

Tuen määrä varastointijaksoittain (euroa/tonni)

Tuoteryhmät

Tuotteet, joille tukea myönnetään

60 päivää

90 päivää

120 päivää

150 päivää

1

2

3

4

5

6

Ryhmä 1

ex 0203 11 10

Puoliruhot, ilman eturaajoja, saparoa, munuaisia, pallealihaa ja selkäydintä (1)

Eläinten kokoruhot, paino enintään 20 kg

270

286

301

317

Ryhmä 2

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Kinkut

Lavat

Etuosat

Selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen tai niitä ilman (2)  (3)

326

341

357

372

Ryhmä 3

ex 0203 19 55

Kinkut, lavat, etuosat, selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen tai niitä ilman, luuttomat (2)  (3)

377

392

407

423

Ryhmä 4

ex 0203 19 15

Kylki ja kuve kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna

282

297

313

327

Ryhmä 5

ex 0203 19 55

Kylki ja kuve kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna, ilman kamaraa ja kylkiluita

348

361

375

389

Ryhmä 6

ex 0203 19 55

Palat, jotka vastaavat keskipaloja (middles) kamaroineen ja rasvoineen tai niitä ilman, luuttomat (4)

279

293

306

320

Ryhmä 7

ex 0209 10 11

Siansilava kamaroineen tai ilman (5)

157

168

180

190

(1) Tukea voidaan myöntää myös Wiltshire-paloittelumenetelmän mukaisesti käsitellyille puoliruhoille eli ilman päätä, poskia, kurkkua, sorkkia, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa oleville puoliruhoille.
(2) Selkäpalat ja etuselät voivat olla kamaroineen tai niitä ilman, kiinni olevan rasvakerroksen paksuus ei saa kuitenkaan ylittää 25:tä millimetriä.
(3) Sopimusmäärä voi käsittää minkä tahansa mainittujen tuotteiden yhdistelmän.
(4) Sama tarjontamuoto kuin CN-koodin 0210 19 20 tuotteille.
(5) Tuore rasvainen kudos, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; jos tuote esitetään tullille kamaroineen, rasvaisen kudoksen painon on oltava suurempi kuin kamaran paino.