Ajankohtaista rehuista ja rehujen valvonnasta

2020

2.7.2020

Lemmikkieläinten raakana myytävien ruokien enterobakteerirajat ja merkintävaatimukset ovat muuttuneet

Sivutuoteasetuksen (EY) 1069/2009 toimeenpanoasetusta (EU) 142/2011 on muutettu. Muutoksista annettu asetus koskee mm. lemmikkieläinten raakaruokia. Lue lisää tiedotteesta.

12.5.2020

Jäljitettävyys on oleellista rehujen turvallisuuden kannalta

Rehualan toimijoiden tulee varmistaa, että myös esiseoksissa käytetyt rehun lisäaineet ovat jäljitettävissä, eli hyväksyntä on olemassa ja alkuperä on tiedossa joko lisäaineen tai esiseoksen osalta. Lue lisää tiedotteesta.

19.3.2020

Rehuvalvonta koronavirus COVID-19 -erityistilanteessa

Rehuvalvonta ei tee erityistilanteen aikana fyysisiä toimijoiden tarkastuksia eikä rehutehtailta oteta näytteitä kotimaisen valmistuksen valvonnassa. Tarpeen niin vaatiessa tarkastuksia voidaan tehdä etäyhteyksiä hyödyntäen.

Maahantuonnissa viranomaisnäytteet otetaan normaalisti.

Asiaan liittyvät kyselyt: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi

17.3.2020

Rehujen vientitodistusten laatimisaikataulu toistaiseksi

Koronavirustilanteesta ja tartuntariskistä johtuen rehujaosto on siirtynyt tekemään virkatehtäviä etäyhteyden kautta. Tästä syystä Ruokavirasto laatii ja allekirjoittaa jatkossa rehujen vientitodistuksia vain keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Pyydämme toimijoita varautumaan tähän ja pahoittelemme tilannetta.

Asiaan liittyvät kyselyt: rehu.vientitodistukset(at)ruokavirasto.fi

12.3.2020

Komission asetus (EU) 2020/354 erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY kumoamisesta on julkaistu 5.3.2020. Tämä ns. dieettirehuasetus tulee voimaan 25.3.2020 ja sitä sovelletaan 25.12.2020 alkaen. Siirry asetukseen tästä.

5.2.2020

Ruokavirasto luopuu tiettyjä rehun lisäaineita ja esiseoksia kuljettavien kuljetusliikkeiden sekä kyseisiä tuotteita varastoivien varastojen hyväksymisestä vuoden 2020 alusta lähtien. Lue lisää tiedotteesta.

2019

20.12.2019

Laki rehulain 4 ja 23 §:n muuttamisesta (1282/2019) ja laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (1283/2019) tulevat voimaan 20.12.2019.

6.11.2019

Tiettyjen, tehostetussa valvonnassa olevien ei-eläinperäisten rehujen tuontivaatimukset muuttuvat

EU-säädösten vuoksi tehostetussa valvonnassa olevien ei-eläinperäisten rehujen tuontivaatimukset EU:n ulkopuolisista maista muuttuvat.  Näitä tehostetussa valvonnassa olevia rehuja voi 14.12.2019 alkaen tuoda 3. maista suoraan Suomeen vain Helsingin sataman tai Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusasemien kautta ja näistä tuontieristä on tehtävä ennakkoilmoitus sähköisesti uudella Traces NT- järjestelmällä. Muiden rehujen tuontivalvontaa jatketaan nykyisellä tavalla. Linkki tiedotteeseen.

8.10.2019

Rekisteröityminen rehualan toimijaksi on edullisempaa käyttäen sähköistä asiointia

Ruokaviraston sähköinen asiointipalvelu Touko avautui siemen-, rehu- ja lannoitevalvonnan asiakkaiden käyttöön viime maaliskuussa. Palvelusta on kerrottu tarkemmin Ruokaviraston kotisivuilla. Rehualan toimijaksi rekisteröityminen Toukon kautta maksaa nyt 42 € ja postissa tai sähköpostilla lähetetty ilmoitus 95 €. Muutos- ja lopetusilmoitusten käsittely on edelleen maksutonta, ja niidenkin tekemisessä suositellaan käytettävän Toukoa.

Toukon kautta rehualan toimija voi katsella omaa yritystään koskevia viranomaisvalvontaan liittyviä tutkimustodistuksia, päätöksiä ja muita asiakirjoja.

Rekisteröitymisen hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin 1146/2018 ja  986/2019, joilla säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista.

Palautteet ja yhteydenotot: touko(at)ruokavirasto.fi

9.7.2019

Rehun lisäaineisiin kaksi uutta funktionaalista ryhmää ja Komission tiedonanto ohjeista rehuhygieniaa koskevien säännösten soveltamisesta

Euroopan Komissio on julkaissut asetuksen (EU) 2019/962 rehun lisäaineista annetun asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I muuttamisesta. Liitteeseen lisätään kaksi uutta rehun lisäaineiden funktionaalista ryhmää. Uudet funktionaaliset ryhmät ovat 1o) muut teknologiset lisäaineet: aineet tai mikro-organismit, joita lisätään rehuun teknologista tarkoitusta varten ja jotka vaikuttavat suotuisasti rehun ominaisuuksiin sekä 4e) fysiologisen tilan stabiloimiseen tarkoitetut aineet: aineet tai mikro-organismit, jotka terveille eläimille annettuina vaikuttavat suotuisasti niiden fysiologiseen tilaan ja niiden stressinsietokykyyn. Linkki asetukseen https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/962/oj

Komission on julkaissut ohjeet rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 183/2005 tiettyjen säännösten soveltamisesta. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa rehualan toimijoita ja elintarvike- ja rehuketjuun kuuluvia kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ymmärtämään paremmin rehuhygienia-asetusta ja soveltamaan sitä oikein ja yhdenmukaisesti. On kuitenkin huomattava, että ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimella on oikeus tulkita EU:n lainsäädäntöä lopullisella ja sitovalla tavalla. Linkki ohjeeseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:225:TOC

21.5.2019

Raportti rehujen valvonnasta vuonna 2018 on julkaistu Ruokaviraston internetsivuilla. Linkki raporttiin (pdf)

20.5.2019

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2018 on valmistunut. Linkki analyysituloksiin

15.5.2019

Lemmikkieläinten raakapakasteissa haitallisia bakteereita

Ruokaviraston mikrobiologian yksikössä toteutettiin viime vuonna projekti, jossa selvitettiin mahdollisten tautia aiheuttavien ja antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä lemmikkieläimille tarkoitetuissa raakaruoissa (rehuissa). Koska raakaruokaa ei käsitellä mikrobien määrän vähentämiseksi, voivat mikrobit levitä raakaruuasta huonon käsittelyhygienian tai lemmikkien ulosteiden välityksellä myös ihmisiin ja ympäristöön. Lue lisää tiedotteesta

26.3.2019

Vuoden 2018 tiedot tuotantoeläinten rehuseosten, lemmikkieläinten ruokien ja turkiseläinten tuoreiden rehuseosten valmistusmääristä sekä lääkerehujen valmistus- ja tuontimääristä on päivitetty rehuvalvonnan tilastoihin. Siirry tilastosivulle tästä

13.3.2019

Ruokaviraston uusi sähköinen asiointipalvelu Touko on avattu 11.3.2019. Rehuvalvonnan asiakkaat näkevät palvelun avulla omaa yritystään koskevat viranomaisvalvontaan liittyvät tutkimustodistukset, päätökset ja muut asiakirjat. Lue lisää Toukosta.

31.1.2019

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Ruokaviraston ohje "Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa" on päivitetty. Ohje on tarkoitettu rehu- ja elintarvikealan toimijoille mukaan lukien alkutuotanto (maatilat). Siirry ohjeeseen tästä.

17.1.2019

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.1.2019: EU uudistaa säädöksiä eläinlääkkeistä ja lääkerehuista. Siirry tiedotteeseen tästä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2020