Hyväksymismenettely ja hakemusohjeet

Ohjeet hyväksyntähakemuksen laatimisesta

Komissio on julkaissut yksityiskohtaiset säännöt hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta asetuksessa (EY) N:o 429/2008.

Komission ja EFSA:n internetsivuilla on saatavilla ohjeistusta. Ohjeet on tarkoitettu auttamaan hakijaa tekemään tarvittavat tutkimukset ja laatimaan riittävästi tietoja sisältävä hakemus.

Komissio: Authorisation types and withdrawal (europa.eu)

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance

Hakemuksen arviointi ja päätös

EFSA arvioi hakemusaineiston perusteella aineen tehokkuuden ja turvallisuuden eläimille, ihmisille sekä ympäristölle ja julkaisee arvioinnista lausunnon.

Eläinravitsemuksen pysyvä komitea, joka koostuu EU:n komission ja jäsenmaiden edustajista, tekee päätöksen lisäaineen hyväksymisestä komission säädösehdotuksen pohjalta EFSA:n lausunto huomioon ottaen.

Komission täytäntöönpanoasetus rehun lisäaineen hyväksynnästä julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Asetuksessa on esitetty hyväksyntään liittyvät tiedot mm. lisäaineen tunnistamisesta, sen käyttöedellytyksistä ja hyväksynnän voimassaolosta. Lisäaineen hyväksyntä on voimassa koko unionin alueella kymmenen vuotta, jonka jälkeen hyväksyntä voidaan uusia uuden hakemuksen perusteella. Hyväksyntöjä voidaan paitsi myöntää, niin myös muuttaa tai peruuttaa. Hyväksytty rehun lisäaine lisätään komission ylläpitämään rehun lisäainerekisteriin.

Tiedot rehun lisäaineen hyväksynnästä

Komissio ylläpitää verkkosivuillaan rehun lisäaineista rekisteriä:

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2022