Rehualan omavalvonta

Jokaisella rehualan toimijalla tulee olla oma valvontajärjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että rehu ja sen käsittely täyttää sille asetetut vaatimukset. Tätä kutsutaan laadunvarmistukseksi. Osana laadunvarmistusta muilta kuin alkutuotannon toimijoilta edellytetään laadunvarmistussuunnitelmaa. Erityisesti rehujen valmistajilta edellytetään näytteiden ottoa ja niiden analysointia. Laadunvarmistussuunnitelman tulee perustua vaarojen arviointiin ja sen tulee sisältää erityisesti kriittisten vaiheiden valvonta.

Viljelijöiltä, kotieläintuottajilta ja muilta rehualan alkutuotannon toimijoita edellytetään hygieniaa koskevien vaatimusten täyttämistä ja kirjanpitoa rehuista.

Säädökset

Rehulaissa (86/2008) säädetään rehualan toiminnan harjoittamista koskevista vaatimuksista, mm. laadunvarmistuksesta. Euroopan unionin rehuhygienia-asetuksessa (EY) 183/2005 säädetään erityisistä velvoitteista koskien alkutuotantoa (liite I), muita rehualan toimijoita (liite II) ja tuotantoeläinten ruokintaa (liite III). Muilta kuin alkutuotannon toimijoilta edellytetään vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmää.

Laadunvarmistuksen valvonta

Ruokaviraston rehujaosto valvoo rehualan toimijoita tarkastuskäynnein vuosittain laadittavan riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuskäyntejä suorittavat rehujaoston ylitarkastajat ja Ruokaviraston valtuuttamat tarkastajat. Tuotantoeläinten rehuja myyviä vähittäiskauppoja tarkastavat ELY-keskusten tarkastajat pistokokein. ELY-keskusten tarkastajat hoitavat käytännössä myös rehualan alkutuotannon toimijoiden tarkastukset.

Valvonnan tavoite

Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, täyttääkö rehualan toimijan laadunvarmistus sille asetetut vaatimukset ja noudattaako toimija rehulainsäädäntöä kuten rehulakia ja rehuhygienia-asetusta. Rehujen tulee olla turvallisia, hyvälaatuisia sekä eläinten ravitsemukseen sopivia.

Tarkastuskäyntien sisältö

Toimitilojen tarkastuksen lisäksi tarkastuskäynnillä käydään läpi toimijan HACCP-järjestelmää eli vaarojen arvioinnin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää sekä rehualan toimintaan liittyvää ohjeistusta ja kirjanpitoa. Jos toimijalla on sivutuoteasetuksen piiriin kuuluvaa toimintaa, huomioidaan tarkastuksessa myös sivutuoteasetuksen vaatimukset. Tarkastuskäynteihin varautumisesta on julkaistu ohje.

Tarkastuskäynneistä kirjoitetaan tarkastuskertomus. Jos tarkastuksessa todetaan puutteita, määritellään Ruokaviraston antamassa päätöksessä toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi. Tarkastuskäynnit ovat maksullisia.

Rehualan alkutuotannon tarkastuksissa valvotaan täydentäviä ehtoja eli tarkastetaan rehukirjanpitoa ja eläinperäisen valkuaisen käyttöä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.

Lisätietoa:

Ohje: Rehualan toimijoiden tarkastukset ja tarkastuskäynteihin varautuminen (pdf, 45 kt)

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2019