Rehujen alkutuotannon valvonta

Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat myös kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita eli kasveja rehuksi viljeleviä, rehuja sekoittavia ja tuotantoeläimiä ruokkivia tiloja. Re­hu­jen tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vat rehu­alan toi­mi­jat, mu­kaan lu­kien vil­je­li­jät.

Maatilojen rehuvalvonta on osa maataloustukiin liittyvää niin sanottua täydentävien ehtojen valvontaa. Täydentävien ehtojen vaatimusten noudattaminen on useimpien maataloustukien maksamisen ehtona. Ruokavirasto käyttää maatilojen rehuvalvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset), jotka valvovat noin 1 %:n EU:n suoria tai osarahoitteisia maataloustukia hakeneista eläin- ja kasvintuotantotiloista rehujen osalta.

Rehujen alkutuotannon valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

  • kiel­le­tyn eläin­val­ku­ai­sen käyt­tö ruokinnassa
  • kul­le­kin eläin­la­jil­le so­vel­tu­van eläin­val­ku­ais­ta si­säl­tä­vän re­hun käy­tön var­mis­ta­mi­nen
  • rehujen varastointi
  • rehukirjanpito
  • kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttökirjanpito
  • rehujen hankinta rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta 

ELY-tarkastajalla on oikeus valvontaa varten ottaa maksutta tarpeellisia rehunäytteitä tilalta. Esimerkiksi ruokinnassa kielletyn eläinvalkuaisen käyttö valvotaan rehunäytteestä. Rehunäytteen analyysin yhteydessä todetaan myös mahdolliset muut visuaaliset poikkeamat rehussa, kuten elävät tuhohyönteiset, torajyvät ja hukkakaura, jotka eivät johda täydentävien ehtojen laiminlyönteihin vaan rehulain mukaisiin toimenpiteisiin. Evira voi käyttää rehunäytettä myös muuhun lakisääteiseen valvontaan pistokoeluontoisesti, kuten mykotoksiinien, dioksiinien tai kasvinsuojeluainejäämien tutkimiseen. ELY-tarkastajat ottavat myös säilörehunäytteitä kansalliseen seleeniseurantatutkimukseen.  

Alkutuotannon rehuvalvonta perustuu pääasiassa rehulakiin 86/2008, yleisen elintarvikeasetukseen (EY) N:o 178/2002, rehuhygienia-asetukseen (EY) N:o 183/2005, TSE-asetukseen (EY) N:o 999/2001, asetukseen rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012, lakiin eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja asetukseen näytteenotosta ja määritysmenetelmistä (EU) N:o 691/2013.

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018