Rehujen valmistus

Rehujen valmistusta kotimaan markkinoille ja vientiin valvotaan ottamalla virallisia näytteitä tuotannosta Ruokaviraston rehuvalvonnan laatiman vuosittaisen riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Rehualan toimijoiden valvonta tarkastuskäynnein

Rehuvalvonta valvoo rehualan toimijoita tarkastuskäynnein riskinarviointiin perustuvan suunnitelman mukaisesti. Arvioinnissa huomioidaan tuotantomäärät, kalajauhon käyttö valmistuksessa, lääkerehujen valmistus, sivutuotehyväksyntä ja maitopohjaisten sivutuotteiden valmistus ja jakelu, rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyntä tai lisäaineita sisältävien täydennysrehujen valmistus, edellisestä tarkastuksesta kulunut aika ja aikaisemmin todetut puutteet sekä vireillä olevat hyväksyntähakemukset. Valvontakohteet (laitokset) pisteytetään edellä mainittujen seikkojen suhteen.

Tuotevalvonta

Kotimaisille rehun valmistajille Ruokavirasto laatii laitoskohtaiset näytteenottosuunnitelmat, jotka perustuvat kohteiden riskiluokitukseen. Riskiluokituksessa huomioidaan mm. rehutyypit, rehujen valmistusaineet (kasviperäiset valkuaisrehuaineet, kalajauho ja muut eläinperäiset rehuaineet, rehun lisäaineet), rehujen tuotantomäärät ja tuotevalikoima sekä mahdolliset epäillyt tai todetut säädösten vastaisuudet.

Ruokavirasto kouluttaa ja valtuuttaa henkilöitä valmistuksen valvonnan näytteenottotehtäviin ja he toimivat rehua valmistavissa laitoksissa Ruokaviraston ohjeistamina.

Valvontanäytteistä analysoidaan rehun ravitsemuksellista koostumusta sekä haitallisten ja kiellettyjen aineiden / ainesosien / eliöiden pitoisuuksia rehuissa. Ravitsemuksellisten analyysien osuus on noin 20 % kaikista tehdyistä valvonta-analyyseistä, kun puolestaan haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta-analyysien osuus on noin 80 %.

Valvonta perustuu rehuihin liittyviin riskeihin sekä RASFF-järjestelmän kautta saataviin tietoihin yllättävistä akuuteista vaaratekijöistä. Näytteenoton kohdistamisessa ja analyysien määrittelyssä huomioidaan lisäksi mm. eläinlajien herkkyydet tietyntyyppisille haitallisille ja kielletyille aineille sekä toisaalta niiden mahdollinen siirtyminen rehujen kautta eläimistä saataviin elintarvikkeisiin.

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018