Erät, joille on poikkeuksia rajatarkastukseen

Rajatarkastukseen ohjautuminen CN-koodin eli tullikoodin perusteella

Elävien eläinten, elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden (muut tuotteet = sivutuotteet sekä heinä ja olki) rajatarkastukseen ohjautuminen perustuu niiden tullikoodiin, jonka määräytymisestä vastaa tulli. Tässä ohjeessa kuvattu CN-koodin perusteella rajatarkastukseen ohjautuminen on sovellettavissa siten kaikkiin 3 ryhmään, vaikkakin tarkemmin tässä on analysoitu vain sivutuotteiden CN-koodeja niiden monimutkaisuudesta johtuen. Jos on hankalaa selvittää mihin ryhmään esim. sudennahka kuuluu, selviää se helposti tämän sivun lopussa olevasta tullikoodikysely-linkistä valitsemalla ensin koodin, ja sitten "toimenpiteet". Sivu on komission ylläpitämä, ja koodista aukeaa pitkä lista ko koodille asetettuja rajoituksia, jolloin niistä pystyy selvittämään myös loogisesti, että esim. sudennahka kuuluu koodiin 4301 80, koska niille on asetettu paljon rajoituksia. Kyselyn avulla selviävät myös CITES-lajit, vaikka varmuuden vuoksi tuojan kannattaa olla yhteydessä SYKEen. CITES-ohjeeseen tästä.

Komission päätös 2007/275 liite I sisältää luettelon tarkastettavista tuotteista ja eläimistä. Päätöksestä tulee aina valita "konsolidoidut versiot" ja sieltä viimeisin päiväyksen mukaan. Päätöksen liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 on sellaisten tuotteiden CN-koodit, joille  eläinlääkinnällinen rajatarkastus on suoritettava. Sarakkeiden 2 ja 3 mukaiset erityiset selitykset tai viittaukset eläinlääkintälainsäädäntöön on otettava huomioon.

Sarake 1: Jos käytetään nelinumeroista nimikettä, kaikki tuotteet, joihin on merkitty kyseinen nimike, on toimitettava eläinlääkinnällisiin rajatarkastukseen rajatarkastusasemalla, jollei muiden sarakkeiden sisällössä muuta määrätä. Jos johonkin neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä rajatarkastus ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella Ex (esimerkiksi Ex 3002): eläinlääkinnällisen tarkastuksen tekemistä edellytetään ainoastaan eläinperäisten ainesten, mukaan lukien heinät ja oljet, eikä koko nimikkeen, alanimikkeen tai CN-koodin osalta). Em. "ex"-merkityt  tuotteet määritellään sarakkeessa 2 ja selityksen mukaisesti sarakkeessa 3. Koodit sisältyvät myös TRACES-järjestelmään.

Sarake 2: Ryhmän huomautukset ovat selityksiä, jotka on tarvittaessa lainattu asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevista yhdistetyn nimikkeistön (CN) ryhmien huomautuksista  ( linkki asetukseen ja sen viimeiseen lokakuussa 2012 voimassaolevaan liitteeseen I tämän sivun lopussa) .

Sarake 3:  Sarakkeessa 3 annetaan tarkat tiedot kyseisistä eläimistä tai tuotteista. Eri CN- nimikkeisiin kuuluvista eläimistä ja tuotteista on saatavilla lisätietoja Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten viimeisimmästä versiosta (em. asetuksen 2658/87 liitteen I viimeisin muutos, löydettävissä myös tulli.fi ja edelleen täältä.)

Tullikoodikyselylinkkiin (tämän sivun lopussa) voi syöttää tullikoodin, jonka jälkeen näkyviin saa  esim. ryhmään kuuluvat tuotteet.

Asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan kuuluvista eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuja tuotteita ei ole erikseen määritetty Euroopan unionin lainsäädännössä. Rajatarkastukset on tehtävä puolijalostetuille tuotteille, jotka ovat hyväksytyssä tai rekisteröidyssä laitoksessa määränpäässä edelleen jalostettaviksi tarkoitettuja raakatuotteille(kuitenkin näytteiden tuonnille on ohjeet vasemmalla:"tuontiluvan vaativat tuotteet").

Rajaeläinlääkärin on rajatarkastusasemalla arvioitava ja tarvittaessa ilmoitettava, onko johdettua tuotetta jalostettu siinä määrin, että sille ei ole tehtävä Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia eläinlääkärintarkastuksia.

1.Sivutuote-erät, joiden tuonti on kiellettyä

Asetuksen 142/2011 eli täytäntöönpanoasetuksen artiklan 25 mukaisesti kokonaan kiellettyä on käsittelemättömän lannan, käsittelemättömien sulkien ja höyhenien ja niiden osien sekä untuvien ja kennomaisen mehiläisvahan tuonti.

2. Erät, jotka on kokonaan vapautettu tuontiehdoista ja rajatarkastuksesta:

Kokonaan eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja siten myös rajatarkastuksesta on vasemmalta linkeistä aukeavien ohjeiden mukaisesti vapautettujen erien ja komission päätöksen 2007/275 sarakkeen 3 selitysten (esim. höyhenet) perusteellla vapautettujen erien lisäksi vapautettu mm. seuraavat erät::

- villa ja karva, joka on pesty tehdasmaisesti tai joka on käsitelty jollain muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi:määritelmät asetuksen 142/2011 liitteen 1 kohdissa 31 ja 31, tarkempi ohje aukeaa vasemmalta linkistä "Villan ja karvan tuonti".

- tämän ohjeen kohdissa 3.1.1, 3.1.2 ja 3.2.1 on lueteltu ne CN-koodit, jotka nahkoja ja vuotia sisältävistä ryhmistä 4301 ja 41 (4101,4102,4103) on kokonaan vapautettu tuontiehdoista (ei siis terveystodistusvaatimusta) ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta. 

3. Eräiden sellaisten erien  terveystodistusvaatimukset ja rajatarkastusvaatimukset, joista osa on vapautettu tuontiehdoista ja rajatarkastuksesta

Tiettyjen sivutuotteiden tuontiehdoissa linkeissä vasemmalla on lueteltu poikkeukset terveystodistusvaatimuksiin ja rajatarkastukseen, ja osa komission päätöksen 2007/275 poikkeuksista ei vaadi mitään lisäselvityksiä määrittelyn selkeyden takia. Tässä on käsitelty vain joitain sellaisia tuoteryhmiä, joiden ehtojen tulkinta vaatii täsmennystä.  

3.1.Raakojen turkisnahkojen ja turkisnahkojen (muiden kuin raakojen) tuontiehdot ja  rajatarkastukset

3.1.1. Ryhmän 4301 vuotien ja nahkojen CN-koodit 

Ryhmä 4301 sisältää pääosin muiden kuin  sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen CN-koodit, mutta siinä on myös koodi 4301 30 00 , johon kuuluu osa lampaannahoista. Kaikkien ryhmän 4301 CN-koodien jälkeinen huomautus asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson 2 taulukon erityisvaatimuksista koskee vain käytettävää terveystodistusmallia, joten sillä ei ole vaikutusta CN-koodiin. Tavallisimmin tuotavien sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen tuontiehdot on tarkemmin kuvattu ohjeessa "Nahat ja vuodat" vasemmalla linkissä, ja siellä on myös tiedot niistä eristä, joille käsittelystä johtuen ei ole ollenkaan terveystodistusvaatimuksia tai muita ehtoja, ja joille ei tehdä rajatarkastusta. Ryhmään 4301 kuuluvat muut kuin nimikkeiden 4101, 4102 tai 4103 raa’at vuodat ja nahat. Nimikkeet 4101, 4102 ja 4103 ova kaikki sorkka-ja kavioeläinten nahkoja ja vuotia, ja niistä on ohje alempana.Turkisnahoilla ei  tarkoiteta höyhen- tai untuvapeitteisiä linnunnahkoja ja tällaisten nahkojen osia (nimike 0505 tai 6701). 

  3.1.2. Ryhmän 4301 vuodista ja nahoista  tuontiehdoista ja rajatarkastuksesta vapautetut kuivatut turkisnahat

Koska ilmaisulla "turkisnahat" tarkoitetaan  kaikkien eläinten villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja, niin nimikkeen 4301 "raa'at turkisnahat" ovat käsitteenä eri asia kuin "turkisnahat".  Käytännössä tavallisin on tilanne, jossa turkisnahat selvästi ovat todettavissa raaoiksi (kosteita, verisiä), tai sitten niitä on kuivattu. Komission asetuksella 1063/2012    Komission asetus 1063/2012  on muutettu Komission asetusta 142/2011/EU siten että 25 artiklan 2 kohdan b) mukaisesti  turkisnahoille, joita on kuivattu vähintään kahden päivän ajan olosuhteissa, joissa lämpötila on 18 °C ja kosteuspitoisuus 55 prosenttia ei tuonnissa tai kauttakuljetuksessa vaadita terveystodistusta-eikä siten myöskään rajatarkastusta (kuitenkin varmistettava tapauskohtaisesti s-postiosoitteesta rajatarkastus (at) evira.fi)

3.1.3. Ryhmän 4301 CN-koodien rajatarkastukseen ohjautuminen

Kaikille ryhmän 4301  raaoille turkisnahoille tehdään rajatarkastus. Niitä pidetään raakoina paitsi luonnollisessa tilassaan, myös puhdistettuina ja käsiteltyinä pilaantumista vastaan esimerkiksi kuiva- ja tai märkäsuolaamalla. (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön)

Rajatarkastettavia ovat seuraavat CN-koodit eli kaikki ryhmän 4301 raakojen turkisnahkojen koodit (poikkeukset kohdassa 3.1.2.):

-4301 10 00 minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet

-4301 30 00 lampaannahat, seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet

-4301 60 00 (ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet

-4301 80 00 (muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): muut kuin sorkka- ja kavioeläimet, esimerkiksi murmelit, luonnonvaraiset kissaeläimet, hylkeet ja nutria

-4301 90 00 (päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön)

3.2. Ryhmän 41 sorkka-ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen tuontiehdot ja  eläinlääkärintarkastukset

 

3.2.1. Ryhmän 41 vuotien ja nahkojen CN-koodit

Ainoastaan nimikkeisiin 4101, 4102 ja 4103 kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat kuuluvat rajatarkastusten piiriin. Ryhmään kuuluvat myös raa’at karva- tai villapeitteiset nautaeläinten (myös puhvelin), hevoseläinten, lampaan ja karitsan (paitsi kohdan c) karitsan) , vuohen tai vohlan (paitsi kohdan c) vuohen ja vohlan), sian (myös napasian), gemssin, gasellin, kamelin (myös dromedaarin), poron, hirven, peuran, metsäkauriin ja koiran vuodat ja nahat.

Poikkeukset  tuontiehtoihin ja rajatarkastukseen yleisimmissä tapauksissa on tässä ohjeessa. Vasemmalta aukeavassa ohjeessa "Nahat ja vuodat" on käsittelyyn perustuvat poikkeukset ja ehdot, ja sen mukaisesti kokonaan vapautetut on lueteltu myös tämän ohjeen kohdassa 3.2.2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a) raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet (nimike 0511);

b) nimikkeen 0505 tai 6701 höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat;

c) karva- tai villapeitteiset raa’at, parkitut tai muokatut nahat (43 ryhmä), raa’at karva- tai villapeitteiset astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan vuodat ja nahat, jotka kuuluvat ryhmään 4301, jemeniläisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen vuohen ja vohlan vuodat ja nahat

3.2.2. Ryhmän 41 vuodista ja nahoista kokonaan on vapautettu tuontiehdoista ja rajatarkastuksesta:

Seuraavia asetuksen 142/2011iitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuja käsiteltyjä vuotia ja nahkoja saa tuoda rajoituksetta eli ilman terveystodistusta ja rajatarkastusta:

- Sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja, jotka on toimijan päätöksellä tarkoitettu muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi ja jotka täyttävät elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin raaka-aineita koskevat asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimukset(=tuotettu siten, että elintarvikkeiden hygieniavaatimukset täyttyvät), saa saattaa markkinoille ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia.

- Seuraavia käsiteltyjä vuotia ja nahkoja, jotka on myös päätöksellä 2007/275 vapautettu eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta, saa saattaa markkinoille ilman tuontiehtoja (eli ilman terveystodistusta):

a) vuodat ja nahat, joille on tehty täydellinen parkitus;

b) "wet blue" -vuodat ja nahat;

c) "pickled pelts" -vuodat ja nahat;

d) kalkilla käsitellyt vuodat (käsitelty kalkilla ja suolaliuoksessa, jonka pH-arvo on 12–13, vähintään 8 tunnin ajan).

Ilmaisu "käsitellyt vuodat ja nahat" on määritelty kyseisen tuotteen osalta asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I.

3.2.3. Ryhmän 41 CN-koodien rajatarkastukseen ohjautuminen

Ryhmän 41 sorkka-ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen eläinlääkärintarkastukset koskevat ainoastaan tuoreita, jäähdytettyjä tai käsiteltyjä vuotia ja nahkoja, myös kuivattuja, kuivasuolattuja, märkäsuolattuja sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilöttyjä vuotia ja nahkoja.Kuitenkin poikkeukset yllä kohdassa 3.2.2.

Rajatarkastettavia ovat siis seuraavat CN-koodit huomioon ottaen poikkeukset yllä:

 4101: nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut.

4102: Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat (eli muut kuin kohdassa 3.2.1 "  Tähän ryhmään eivät kuulu" kohdissa a),b) ja c) luetellut koodit)

4103: Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat (eli muut kuin kohdassa 3.2.1 "  Tähän ryhmään eivät kuulu" kohdissa a),b) ja c) luetellut koodit).

3.2.4. Kokonaan kielletyt ryhmän 41 nahat ja vuodat

Koiran- ja kissannahkojen (CN-koodi 4103 90) ja niistä saatavien tuotteiden tuonti on kokonaan kielletty.

3.3. Metsästystrofeet tai muut eläimistä valmistetut esineet

Komission asetuksen 142/2011 LIITTEEN XIII VI luvun kohdan C mukaisesti:

C. Turvallinen käsittely

1. Metsästystrofeita tai muita eläimistä valmistettuja esineitä saa saattaa markkinoille, jos eläimistä saatavat sivutuotteet on valmistusta varten käsitelty tai jos ne esitetään muodossa, joka ei aiheuta terveysriskejä, edellyttäen että

a) ne ovat peräisin sorkka- ja kavioeläimistä tai linnuista, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi;

b) ne ovat täytettyjä sorkka- ja kavioeläimiä tai lintuja tai tällaisten eläinten täytettyjä osia;

c) niille on tehty jokin anatominen preparointi, kuten plastinaatio; tai

d) ne ovat luokkaan Insecta tai Arachnida kuuluvia eläimiä, joille on tehty jokin käsittely, kuten kuivaus, ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi.

(Ohje 18100)