Nahkojen ja vuotien tuonti

Sorkka- ja kavioeläinten nahat ja vuodat, tuoreet ja jäähdytetyt

Täytäntöönpanoasetuksen eli asetuksen 142/2011 liitteessä XIV, luvussa II, jaksossa 4 säädetään nahkojen ja vuotien tuonnista.

Sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen tuonti

LYHYT YHTEENVETO OHJEESTA: Tuontiehdot yhteenvetona löytyvät riveiltä 4 ja 5 taulukosta

Asetuksen 142/2011 tuontiehdot yhteenvetotaulukkoina 2

Käsiteltyjä nahkoja ja vuotia saa tuoda asetuksen 142/2011 liitteen XV luvun 5 B todistusmallilla (tavallisin ryhmä), tai 5 C virallisella ilmoituksella (käsiteltyjä ja kun pidetty erillään vähintään 21 pv ajan, tuonti sallittua kaikista 3. maista). Raakoja nahkoja 5 A luvun todistuksella.  Meille tuodaan yleisimmin vain käsiteltyjä vuotia ja nahkoja, joita saa tuoda seuraavista maista: asetuksen 206/2010 liitteen II osassa I luetellut kolmannet maat tai maan osat (linkki asetukseen sivulta "tuoreen lihan tuonti" vasemmalla)

 

Hyväksytyt maat ja alkuperälaitokset ja muut vaatimukset

Erien tulee olla peräisin laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ja jotka löytyvät TRACES-ohjelmaan listattuina. Suojapäätöksiä ja CITES-määräyksiä tulee noudattaa.

Sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen tuontiin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

1. Tuoreita tai jäähdytettyjä vuotia ja nahkoja (=raakoja) saa tuoda, jos ne tulevat kolmannesta maasta, joka on mainittu 1 jaksossa esitetyn taulukon 2 rivillä 4 asianomaisessa sarakkeessa, eli asetuksen 206/2010 mukaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, josta vastaavien lajien tuoreen lihan tuonti on sallittua .Taulukkoon on merkitty myös muut ehdot, ja tuonnissa vaadittava terveystodistuksen malli.(HUOM: käsittelemättömillä vuodilla ja nahoilla’ tarkoitetaan kaikkia nahkakudoksia ja nahanalaisia kudoksia, joille ei ole tehty muita käsittelyjä kuin leikkaus, jäähdytys tai pakastaminen)

2. Seuraavia asetuksen 142/2011iitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuja käsiteltyjä vuotia ja nahkoja saa tuoda rajoituksetta:

- Sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja, jotka on toimijan päätöksellä tarkoitettu muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi ja jotka täyttävät elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin raaka-aineita koskevat asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimukset, saa saattaa markkinoille ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia.

Seuraavia käsiteltyjä vuotia ja nahkoja, jotka on myös vapautettu eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta, saa saattaa markkinoille ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia:

a) vuodat ja nahat, joille on tehty täydellinen parkitus;

b) "wet blue" -vuodat ja nahat;

c) "pickled pelts" -vuodat ja nahat;

d) kalkilla käsitellyt vuodat (käsitelty kalkilla ja suolaliuoksessa, jonka pH-arvo on 12–13, vähintään 8 tunnin ajan).

3. Muita käsiteltyjä vuotia ja nahkoja (TÄMÄ ON YLEISIN RYHMÄ SUOMESSA)  saa tuoda, jos

A) ne tulevat joko:

i) edellä kohdassa 2 esitetyn taulukon 2 rivillä 5 sarakkeen "kolmansien maiden luettelo" a kohdassa mainitusta kolmannesta maasta eli  asetuksen 206/2010 liitteen II osassa I luetellut kolmannet maat tai maan osat, tai kun kyseessä on unionin lainsäädännön mukainen aluejako, kolmannen maan osasta, josta vastaavien lajien tuoreen lihan tuonti on sallittua, ja ne on käsitelty liitteessä I olevan 28 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti seuraavasti:

liitteen I kohta 28.’ käsitellyillä vuodilla ja nahoilla’ tarkoitetaan käsittelemättömistä vuodista ja nahkoista johdettuja tuotteita, puruluita lukuun ottamatta,

a) jotka on kuivattu;

b) jotka on suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämistä;

c) jotka on suolattu vähintään 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2 prosenttia natriumkarbonaattia;

d) joita on kuivattu vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa; tai

e) joille on tehty muu säilyttävä käsittely kuin parkitseminen;

ii) edellä kohdassa 2  esitetyn taulukon 2 rivillä 5 asianomaisen sarakkeen a kohdassa mainitusta kolmannesta maasta eli asetuksen 206/2010 liitteen II osassa I luetellut kolmannet maat tai maan osat,  ja ne on käsitelty liitteessä I olevan 28 kohdan c tai d alakohdan mukaisesti (kohdat c ja d yllä) ; tai

iii) hevoseläimistä tai märehtijöistä, jotka ovat peräisin 1 jaksossa esitetyn taulukon 2 rivillä 5 sarakkeen "kolmansien maiden luettelo" b kohdassa mainitusta kolmannesta maasta eli mistä tahansa kolmannesta maasta, ja ne on käsitelty liitteessä I olevan 28 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti ja pidetty käsittelyn jälkeen erillään vähintään 21 päivän ajan; ja

B) ne on laivattavien suolattujen vuotien ja nahkojen ollessa kyseessä käsitelty liitteessä I olevan 28 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti ja pidetty erillään käsittelyn jälkeen kuljetuksen aikana vähintään 14 päivän ajan 28 kohdan b alakohdan tapauksessa tai seitsemän päivän ajan 28 kohdan c alakohdan tapauksessa ennen tuontia, ja lähetyksen mukana olevassa terveystodistuksessa todistetaan tällainen käsittely ja kuljetuksen kesto.

4. Sorkka- ja kavioeläinten tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat on tuotava lähettäjämaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen vastuulla sinetöidyissä säiliöissä, maantieajoneuvoissa, rautatievaunuissa tai paaleissa.

Sallitut tuontimaat

Yllä mainittujen tuotteiden tuonti on sallittua asetuksen 142/2011 eli "täytäntöönpanoasetuksen" mukaisesti liitteen XIV luvun I jakson taulukon 2 maista. Suomenkielisessä versiossa 26.2.2011 taulukot löytyvät sivulta 91 lähtien, seuraava linkki vie suoraan ko. taulukoihin:.

Asetuksen 142/2011 tuontiehdot yhteenvetotaulukkoina 2

TURKISELÄINTEN NAHAT

Huoneenlämmössä säilyvä, kuiva turkiseläimesta saatu nahka ei kuulu eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen. Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen kuuluvat pääsääntöisesti tullinimikkeen 4301 tuotteet, eli myös raa’at turkisnahat. Kuitenkin selitysosa rajaa ulos nahat, jotka on käsitelty sivutuoteasetuksessa olevan määritelmän mukaisesti, eli kuivattu +18C kosteusprosentti 55 olosuhteissa vähintään kahden päivän ajan. Kaikki tarkastettavat nimikkeet on määritelty komission päätöksen 2007/275 taulukossa. CITES-asiat sen sijaan tulee aina tarkastaa Suomen ympäristökeskukselta.

(Ohje 18015)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.4.2021