Villan ja karvan tuonti

Villa- ja karvaerät (kohtien a-d käsitellyt villat ja karvat, sekä kohdan e käsittelemättömät villat ja karvat), joille ei ole terveystodistusvaatimuksia

Komission asetuksen 142/2011 liitteen XIII luvun VII mukaan pääperiaatteena on se, että tehdasmaisesti pestyä villaa ja karvaa sekä villaa ja karvaa, joka on käsitelty muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi, saa saattaa markkinoille ilman em. asetuksesta johtuvia rajoituksia. Poikkeukset em. pääsääntöön löytyvät tästä ohjeesta.

Komission asetuksella 1063/2012 on muutettuKomission asetusta 142/2011/EU, siten että sen 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti  seuraavien kohtien  a)-e) mukaisille erille ei tuonnissa tai kauttakuljetuksessa vaadita terveystodistusta Em. eristä kohtien a)-d) villat ja karvat ovat siten käsiteltyjä, ettei niille ole vaatimuksia terveystodistuksesta, rajatarkastuksesta tai tuojan ilmoituksesta  

Kohdan e) mukaiset villat ja karvat ovat käsittelemättömiä, ja koska ne on tarkoitettu lähetettäväksi villasta ja karvasta johdettuja tuotteita tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen, pidetään niiden riskiä suurempana kuin jos ne lähetttäisiin rehuketjun ulko­puolella käytettäväksi   tarkoitettuja johdettuja tuotteita tuottavaan laitokseen tai väliasteen toimia toteuttavaan laitokseen.Siten niitä tulee seurata tuojan ilmoitus (linkki oikealla). Lisäksi niille tulee tehdä asiakirjatarkastus eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla. Vaatimukset kumpaankin käyttötarkoitukseen selviävät yhteenvetotaulukosta alempana.

25 artiklan 2 kohdat a)-e):

  1. a)villa ja karva (käsitelty), joka on pesty tehdasmaisesti tai joka on käsitelty jollain muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi (myös parkitseminen eliminoi riskit: asetus 142/211 liite I kohdat 31 ja 32, mutta sikaeläimistä saadulle villalle ja karvalle ei riitä tehdasmainen pesu: ohje alempana);
  2. b)turkisnahat, joita on kuivattu vähintään kahden päivän ajan olosuhteissa, joissa lämpötila on 18 °C ja kosteuspitoisuus 55 prosenttia;
  3. c)muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu villa ja karva (käsitelty), joka on pesty tehdasmaisesti upottamalla villa ja karva vesi-, saippua- ja natriumhydroksidi- tai kaliumhydroksidihauteisiin;
  4. d)muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu villa ja karva (käsitelty), joka on lähetetty suoraan villasta ja karvasta johdettuja tuotteitatekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja käsitelty vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

— kemiallinen depilaatio sammutetulla kalkilla tai natriumsulfidilla,

— kaasutus formaldehydissä ilmatiiviisti suljetussa kammiossa vähintään 24 tunnin ajan,

— teollinen pesu, jossa villa ja karva upotetaan 60–70 °C:n lämpöiseen vesiliukoiseen pesuaineeseen,

— varastointi, johon voi sisältyä matkustusaika, 37 °C:ssa kahdeksan päivän ajan, 18 °C:ssa 28 päivän ajan tai 4 °C:ssa 120 päivän ajan;

  1. e)muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu kuiva ja turvallisesti pakkauksiin suljettu villa ja karva (käsittelemätön), joka on tarkoitettu lähetettäväksi villasta ja karvasta johdettuja tuotteitatekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:
  2. i) se on tuotettu vähintään 21 päivää ennen unioniin tuontia muista eläimistä kuin sikaeläimistä, joita on pidetty kolmannessa maassa tai sen alueella, joka on

— mainittu asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan luettelossa ja josta on sallittua tuoda unioniin märehtijöiden tuoretta lihaa, johon ei sovelleta kyseisessä liitteessä mainittuja lisätakeita A ja F,

— vapaa suu- ja sorkkataudista ja, lampaiden ja vuohien villan ja karvan tapauksessa, lammasrokosta ja vuohirokosta niiden yleisten peruskriteerien mukaisesti, jotka on lueteltu direktiivin 2004/68/EY liitteessä II;

  1. ii) sen mukana on liitteessä XV olevan 21 luvun mukaisesti edellytettytuojan ilmoitus;

iii) toimija on esittänyt sen jollakin päätöksen 2009/821/EY liitteessä I luetelluista hyväksytyistä unionin rajatarkastusasemista, jolla se läpäisi hyväksytysti direktiivin 97/78/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn asiakirjatarkastuksen" (eli erälle on tehty eläinlääkinnällinen rajatarkastus).

Yhteenveto  muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotetun käsittelemättömän  karvan ja villan vaatimuksista  (tekstillä korvataan asetuksen 142/2011 liitteessä  XIV olevan II luvun 1 jaksossa olevan taulukon 2 rivi 8):

1) Kuiva käsittelemätön villa ja karva on a) suljettu turvallisesti pakkauksiin;jab) lähetetään suoraan rehuketjun ulko­puolella käytettäväksi  tarkoitettuja johdettuja tuotteita tuottavaan laitok­seen tai väliasteen toimia toteuttavaan laitokseen sellaisissa olosuhteissa ,että taudinaiheuttajien leviäminen estyy: sallittu tuontimaa mikä tahansa kolmas maa - ei terveystodistusvaatimusta. 

2) Kyseessä on 25 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu villa ja karva (tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja täyttää em. kohdan vaatimukset): Kolmasmaa tai sen alue,a) joka on mainittu asetuksen 206/2010  liitteessä II  olevan 1 osan luettelossa ja josta on sallittua tuoda unioniin märehtijöiden tuoretta lihaa, johon ei sovelleta kyseisessä liitteessä mainittuja lisätakeita A ja F, ja b) joka on vapaa suu-jasorkkataudista ja, lampaiden ja vuohien villan ja karvan tapauksessa, lammasrokosta ja vuohirokosta neuvoston direktiivin2004/68/EY liitteen II mukaisesti- tuojan ilmoitus.

Sikaeläimistä saatu villa ja karva

Sianharjasten ja sikaeläinten villan ja karvan siirrot sellaisilta alueilta, joilla afrikkalaista sikaruttoa esiintyy endeemisesti, on kielletty lukuun ottamatta sianharjaksia ja sikaeläinten villaa ja karvaa,

  1. a) jotka on keitetty, värjätty tai valkaistu; tai
  2. b) joille on tehty muunlainen käsittely, joka tappaa varmasti taudinaiheuttajat, edellyttäen että tämä todistetaan alkuperäpaikasta vastaavan eläinlääkärin myöntämällä todistuksella. Tehdasmaista pesua ei voida pitää tämän säännöksen mukaisena käsittelynä.

Yhteenveto tuontiehdoista (142/2011 taulukko 2):

  1. a)  Kun   kyse   on   käsittelemättömistäsian­harjaksista: Sallitut tuontimaat a setuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, tai jos kyseessä on aluejako, niiden osat, joissa ei ole esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa tuonti­päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Asetuksen 142/211 iitteessä XV oleva 7 Aluvun todistusmalli.

b)Kun kyse onkäsitellyistä sianharjaksista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä IIolevassa 1 osassaluetellut kolmannet maat,  joissa on saattanut esiintyä afrikkalaistasikaruttoa tuonti­päivää  edeltäneiden 12 kuukauden aikana.Asetuksen 142/211 liitteessä XV oleva 7 Bluvun todistusmalli.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään komission päätöksen 2007/275 mukaiseen tullikoodiin perustuen . Rajatarkastusvaade on varmistettava spostista rajatarkastus (at) evira.fi ellei erää tämän ohjeen mukaisesti ole jo vapautettu rajatarkastuksesta. Lisätietoja linkistä vasemmalta "Eläinlääkinnällinen rajatarkastus".

(Ohje 18130U)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2021