Koronariskin sisältänyttä eläinrehun raaka-ainetta salakuljetettu Suomeen

28. kesäkuuta 2022

Tulli on suorittanut esitutkinnan elintarvikeketjuun liittyvästä rikostapauksesta, jossa epäillään eläinperäisen rehuraaka-aineen salakuljetusta Tanskasta Suomeen. Turkistarhoille toimitettu rehu on voinut olla saastunut koronaviruksella tai muilla eläintautien aiheuttajilla. Ruokaviraston arvion mukaan menettely on aiheuttanut vakavan eläintautien leviämisriskin Suomeen. Tulli ja Ruokavirasto järjestivät asiasta tiedotustilaisuuden Kokkolassa tänään 28.6.2022.

Suomalainen turkisrehusekoittamo toi vuonna 2021 Tanskasta rehun raaka-aineeksi kalajätettä, jota oli säilytetty samoissa tiloissa Tanskassa koronaepidemian vuoksi lopetettujen minkkien ruhojen kanssa. Tanskalaisen yrittäjän olisi pitänyt hakea etukäteen Ruokavirastolta lupa tuotteen lähettämiselle Suomeen tuotteen sisältämän korkeamman eläintautiriskin vuoksi.

Tullin rikostutkinta on tutkinut tapausta Ruokaviraston pyynnöstä epäilynä eläinperäisten sivutuotteiden laittomasta maahantuonnista. Kalajätettä oli tuotu Pohjanmaalla sijaitsevalle turkisrehusekoittamolle yhteensä 1,3 miljoonaa kiloa eli 45 rekkakuormallista. Kyseisestä tuotetta sisältävää rehua toimitettiin kevään ja kesän 2021 aikana noin 50 turkistarhalle Pohjanmaalla. Maahantuontiarvo kokonaiserälle on ollut yli 200 000 euroa.

Ruokaviraston mukaan kyseinen lainvastainen menettely on aiheuttanut vakavan eläintautien leviämisriskin Suomeen. Tällaisia tauteja ovat mm. erilaiset kalataudit, salmonella sekä korona. Menettelystä voidaan katsoa aiheutuneen vaaraa ihmisten terveydelle ja vakavaa vaaraa eläinten terveydelle.

Merkittävä elintarvikeketjun rikostutkinnan ennakkotapaus eurooppalaisittain

Tulli teki esitutkinnassa yhteistyötä Tanskan poliisin ja EU:n lainvalvontaviranomaisen Europolin kanssa. Rikosnimikkeinä tutkinnassa olivat salakuljetus, eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen ja sivutuotelakirikkomus.

Suomessa rikoksista epäiltynä on kolme rehusekoittamon toiminnasta vastaavaa henkilöä. Rehusekoittamo on toiminut alalla jo useita vuosikymmeniä ja toimittanut rehua useille kymmenille Pohjanmaan turkistarhoille. Suomen Tulli on tehnyt yhteistyötä Tanskan poliisin kanssa asian selvittämiseksi.

Vastaavaa rikostutkintaa ei ole Tullin ja Ruokaviraston tietojen mukaan tehty aiemmin Euroopassa, ja Ruokavirasto pitääkin Suomessa tehtävää rikostutkintaa merkittävänä. Asia siirtyy syyteharkintaan Syyttäjälaitokselle syksyn aikana.

−  Rikollisuus muuttaa koko ajan muotoaan. Nyt tulisikin harkita, pitäisikö tämän tyyppisissä vakavissa ja yhteiskuntaa vaarantavissa rikoskokonaisuuksissa olla laajempi rangaistusasteikko ja olisiko myös salakuljetusrikosten osalta syytä saada törkeän tekomuodon nimike rikoslakiin. Nyt salakuljetuksina tutkittavista maahantuontitapauksista ei voida käyttää samaa rangaistusasteikkoa kuin muista vastaavista rikosepäilyistä, mikä tahtomattaan viestii siitä, etteivät nämä rikokset olisi merkittävyydeltään yhtä vakavia kuin muut, painottaa valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullista.  

Sivutuotelainsäädännön tavoitteena on suojata kansanterveyttä ja eläinten terveyttä

Eläinperäisten sivutuotteiden käyttöä säädellään sekä kansallisella lainsäädännöllä että EU:n lainsäädännöllä. Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä, joita ei käytetä elintarvikkeeksi.

Eläimistä saatavat sivutuotteet jaetaan kolmeen luokkaan niiden terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mukaan. Nyt rehun raaka-aineeksi tuotu kalajäte kuuluu luokkaan 2 eikä Ruokavirasto salli tällaisten eläinperäisten sivutuotteiden tuontia niihin liittyvän eläintautiriskin vuoksi.

Osa eläintaudeista leviää vain toisiin eläimiin, mutta osa taudeista voi levitä myös ihmisiin. Tautiriskien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi on laadittu EU:n yhteinen lainsäädäntö, joka luo pelisäännöt myös EU:n sisäiselle sivutuotteiden kaupalle. Korkeamman riskin tuotteiden lähettäminen toiseen jäsenmaahan vaatii eläintautiriskien tapauskohtaista arviointia ja lähettäjän hakemaa lupaa. Suomessa kyseisiä lupia käsittelee Ruokavirasto.

− Euroopan eläintautitilanne on merkittävästi huonontunut viime vuosina: esim. afrikkalainen sikarutto, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa ja IHN-kalatauti ovat päässet leviämään Euroopan alueella. Tässä tapauksessa niin lähettävän yrityksen kuin kalaerän vastaanottaneen yrityksen toiminta on aiheuttanut eläintautien leviämisriskin, toteaa osastonjohtaja Terhi Laaksonen Ruokavirastosta

Sivutuotelainsäädännön tavoitteena on suojata kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Asiallisesti käsiteltynä sivutuotteista ei aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Luokan 2 tuotteet pitää asianmukaisesti käsitellä ennen niiden käyttämistä esimerkiksi lannoitteena tai turkiseläinten rehuna.

Tapaus kuuluu elintarvikeketjun rikoksiin, joiden torjuntaa Tulli ja Ruokavirasto ovat yhdessä kehittäneet osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman viranomaisyhteistyöhanketta.

Lisätietoja:

Tulli:
valvontajohtaja Hannu Sinkkonen
tulliylitarkastaja, tutkinnanjohtaja Seppo Mäkitalo
haastattelupyynnöt Tullin mediapäivystyksen kautta, p. 0295 527 150

Ruokavirasto:
osastonjohtaja Terhi Laaksonen, p. 040 159 5812 (eläintautien valvonta)
erityisasiantuntija Sanna Toivanen, p. 050 353 6968 (eläimistä saatavat sivutuotteet, elintarvikeketjun rikosten torjunta)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi