Lopetettujen munintakanojen hyödyntämis- ja hävittämisvaihtoehdot

29. tammikuuta 2024

Munintansa lopettaneiden kanojen hävittämisvaihtoehdoista on tullut kysymyksiä Ruokavirastoon. Kanoja on käytetty erityisesti turkiseläinten rehujen raaka-aineena, mutta turkiseläimillä vuonna 2023 todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi rehun tarve on ainakin tilapäisesti vähentynyt, ja sivutuoteluokan 2 eläinperäisen materiaalin vastaanottamista joihinkin laitoksiin on jouduttu rajoittamaan.

EU:n sivutuotelainsäädäntö (Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 ja täytäntöönpanoasetus N:o 142/2011) ja kansallinen lainsäädäntö (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015, maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 ja asetusmuutos 1142/2022) määrittelevät sallitut käyttömahdollisuudet ja hävitystavat erilaisille sivutuotteille.

Todetun tai epäillyn eläintaudin vuoksi lopetettujen kanojen siirto pois pitopaikasta ja käsittely on kuitenkin mahdollista vain Aluehallintoviraston luvalla eläintautilain 76/2021 mukaisesti.

Käyttömahdollisuudet

Lopetetut munintakanat kuuluvat sivutuoteluokkaan 2. Tätä sivutuotetta voivat hyödyntää eläintenpitopaikat, joissa on rekisteröity tilarehustamo, jolloin lopetetut kanat päätyvät käsittelyn jälkeen saman pitopaikan eläinten rehuksi. Kanoja voi myös viedä sivutuoteasetuksen mukaisesti keräyskeskukseen sekä käsittelylaitoksille, jotka on hyväksytty käsittelemään sivutuoteluokan 2 sivutuotteita. Biokaasu- ja kompostointilaitoksille kanoja ei voi suoraan viedä, sillä niihin saa toimittaa ainoastaan käsittelymenetelmällä 1 (painesterilointi) käsiteltyjä luokan 2 sivutuotteita. Lisäksi on huomioitava, että biokaasu- ja kompostointilaitoksella on oltava Ruokaviraston hyväksyntä ja laitoksen hyväksynnässä on annettu lupa painesteriloitujen luokan 2 sivutuotteiden käsittelyyn. Pieniä määriä lopetettuja kanoja voi myös syöttää käsittelemättöminä eläintarhaeläimille tai toimittaa rekisteröidylle haaskapaikalle. Lemmikkiruokateollisuuden raaka-aineeksi sen sijaan kelpaa ainoastaan hyväksytystä teurastamosta peräisin oleva 3. luokan sivutuote.

Hävitystavat

Kanat on mahdollista hävittää polttamalla pitopaikan omassa sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä polttolaitoksessa tai ympäristöviranomaisten hyväksymässä jätteenpolttolaitoksessa, jos laitoksen ympäristölupa sallii eläinperäisen materiaalin vastaanottamisen.  Kanojen hautaaminen kaatopaikalle tai yksityisalueelle maanomistajan luvalla on mahdollista, jos kanat ovat peräisin erikseen määritellyltä syrjäiseltä alueelta, eli keräilyalueen ulkopuolelta. Keräilyalueella raatojen hautaaminen on mahdollista ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa Aluehallintoviraston luvalla. Hautaamisessa täytyy aina huomioida ympäristölupaehdot ja noudattaa ympäristölainsäädäntöä. Lisätietoa siipikarjan keräilyalueesta löytyy Ruokaviraston nettivisuilta (linkki).

Lisätietoa sivutuotealan laitoksista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta (linkki).