Ammatinharjoittamislain perusteella tehtävät kantelut

Kantelulla tarkoitetaan valvovalle viranomaiselle osoitettua ilmoitusta tai ilmiantoa virheestä tai laiminlyönnistä, jonka eläinlääkärin epäillään tehneen ammatinharjoittamistoiminnassaan. Kantelun johdosta Ruokavirasto voi puuttua eläinlääkärin toimintaan, jos tämä on ammatinharjoittamistoiminnassaan menetellyt moitittavalla tavalla. Ammatinharjoittamistoiminnalla tarkoitetaan henkilön nimenomaan eläinlääkärin roolissaan tekemiä toimenpiteitä, joissa tarvitaan joko eläinlääketieteellistä osaamista tai tietämystä ammatinharjoittamislain mukaisista tiedonluovutus- ja salassapitovelvoitteista.

Onko eläinlääkäri tehnyt hoitovirheen?

Kantelumenettelyssä voidaan selvittää myös hoitovirhe-epäilyjä. Hoitovirhe-epäilyjä käsitellään myös eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnassa, jonka antamat lausunnot ovat maksullisia.

Monimutkaisempien hoitovirhe-epäilyjen kohdalla Ruokavirasto pitää tarkoituksenmukaisena ja suositeltavana, että ne laitettaisiin ensi vaiheessa vireille eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnassa kantelumenettelyn sijasta. Arviolautakunnan annettua lausuntonsa asiasta asianosainen voi toimittaa sen valvontaviranomaiselle kantelun liitteenä.  Ruokavirastossa eläinlääketieteen asiantuntija käy lakimiehen kanssa arviolautakunnan lausunnon läpi, ennen kuin se otetaan osaksi kanteluasian ratkaisumateriaalia. Monimutkaisempien hoitovirhe-epäilyjen kohdalla se, että kantelumateriaalissa on mukana eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunto, useimmiten pienentää tapauksen käsittelyyn kuluvaa kokonaisaikaa.

Voiko valvontaviranomainen määrätä vahingonkorvausta?

Ruokavirasto tai aluehallintovirastot eivät voi määrätä virheellisesti menetellyttä eläinlääkäriä suorittamaan vahingonkorvausta eläimen omistajalle tai haltijalle kantelumenettelyssä. Jos osapuolet eivät pääse mahdollisten vahinkojen korvaamisesta yhteisymmärrykseen, ratkaisee vahingonkorvauskysymykset viime kädessä tuomioistuin vahingonkorvauslain perusteella. Ruokavirasto tai aluehallintovirastot eivät voi myöskään käsitellä rikosoikeudellisia vaatimuksia.

Mihin valvonta kohdistuu?

Ensisijaisesti eläinlääkärin työnantajan asiana on puuttua eläinlääkärin menettelyyn esimerkiksi  silloin, kun eläinlääkäri käyttäytyy tehtäviään suorittaessaan sopimattomasti, laiminlyö tehtäviensä suorittamisen, viivyttelee tehtäviensä suorittamisesta tai kieltäytyy perusteettomasti hoitamasta sairastapausta. Huomattava on, että jos esimerkiksi sairastapauksen hoitamisesta kieltäytyminen johtuu virheellisestä eläinlääketieteellisestä arviosta, kysymys on ammattitoimintaan liittyvästä menettelystä, jota voidaan arvioida kantelumenettelyssä. Jos kieltäytyminen johtuu siitä, että eläinlääkäri laiminlyö tehtäviään esimerkiksi perusteettomien poissaolojen vuoksi, asiaa ei ole tarkoituksenmukaista selvittää  ammatinharjoittamislain mukaisessa kantelumenettelyssä, vaan työnantajan on puututtava asiaan.

Miten kannellaan eläinlääkäristä?

Kantelun voi tehdä eläimen omistaja tai haltija. Kantelun voi myös tehdä asiaan nähden sivullinen henkilö. Ruokavirasto suosittelee kantelun tekemistä oheisella lomakkeella. Aluehallintovirastoon voi tehdä kantelun sen sivustolla olevalla lomakkeella. Kantelua ei pidä toimittaa samanaikaisesti kummallekin viranomaiselle vaan asiakkaan tulisi valita asian käsittelijäksi joko Ruokavirasto tai aluehallintovirasto. Valvontaeläinlääkäriä koskevat kantelut tulee toimittaa kantelijan asuinpaikan mukaiseen aluehallintovirastoon.

Asian selvittämisen kannalta kantelu on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumien jälkeen. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Jos kantelijalla on hallussaan eläimen potilasasiakirjat tai kotiutusohjeet, pyydetään ne toimittamaan kantelun liitteinä viranomaiselle asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Kantelu Aluehallintovirastolle

Ohjeet ja lomake
Läänineläinlääkäreiden yhteystiedot

Kantelu Ruokavirastolle

Lomake (doc)

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2024