Lausuntopyynnön tekeminen ja käsittely

Lausuntoa eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalta voi pyytää eläimen omistaja tai haltija, hoitovirheestä epäilty eläinlääkäri tai tämän työnantaja. Lausuntopyyntö tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella. Laskutustiedot toimitetaan lausuntopyynnön yhteydessä oheisella laskutustietolomakkeella. Henkilötunnuksen kysyminen perustuu Valtionkonttorin määräykseen VK/1275/00.00.01.06.00/2019, joka on tullut voimaan 28.1.2020,  ja voit lukea siitä Valtiokonttorin sivuilta

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista peritään käsittelymaksua eläimen omistajalta tai haltijalta 200 euroa, eläinlääkäriltä, joka pyytää lausuntoa koskien omia toimenpiteitään, 300 euroa ja eläinlääkärin tai eläinlääkäreiden työnantajalta 400 euroa.

Lausuntopyynnön johdosta hankitaan tarvittavat lausunnot ja selvitykset. Tämän jälkeen Ruokaviraston palveluksessa oleva esittelijä valmistelee lausuntoasian lautakunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Lautakunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ratkaisuvaltaa voi käyttää tietyissä tilanteissa lautakunnan sijaan myös sen puheenjohtaja yhdessä asiantuntijajäsenen kanssa. Asioita käsiteltäessä noudatetaan eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain lisäksi mitä hallintolaissa (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Lausuntopyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika on 9–12 kuukautta.

Lautakunta ei käsittele asiaa siltä osin kuin asiasta on jo annettu tuomioistuimen ratkaisu. Jos asia on vireillä tuomioistuimessa, saadaan lausunto antaa vain tuomioistuimelle sen pyynnöstä. Lautakunta ei ole toimivaltainen antamaan lausuntoja eläinlääkärinpalkkioista aiheutuneista erimielisyyksistä, vaan tältä osin asia voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Lautakunnan toimivalta ulottuu vain vahingonkorvausvastuun arviointiin eikä lausunnossa voida käsitellä asiaa eläinlääkärin ammatinharjoittamisen valvonnan näkökulmasta. Eläinlääkärin (menettelyn tai laiminlyönnin) ammattitoiminnan valvonta ja niihin liittyvät hallinnolliset turvaamistoimenpiteet sekä kurinpidolliset toimet ratkaistaan Ruokavirastossa lautakunnasta erillisenä hallinto- tai ammatinharjoittamiskanteluna. Lisätietoja kantelumenettelystä löytyy Eläinlääkäreiden valvonta -sivulta.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2024