Eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuus

Eläinlääkäri ilmoittaa valvontaviranomaiselle eläinten huonosta kohtelusta ja laittomasta maahantuonnista

Eläinlääkäri voi työssään kohdata tilanteita, joissa potilaan sairaus, vammat, yleistila tai muut seikat herättävät epäilyksiä, että eläintä on kohdeltu eläinsuojelulain vastaisesti tai se on tuotu maahan laittomasti. Lain mukaan eläinlääkärillä on velvollisuus ilmoittaa epäilyistään valvontaviranomaiselle.

Useita syitä viranomaiselle ilmoittamiseen

Eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuus syntyy esimerkiksi, kun  

  • eläimen vamma ei ole voinut syntyä omistajan kuvailemalla tavalla
  • eläin on nälkiintynyt ja kärsii ravinnon tai muun asianmukaisen hoidon puutteesta
  • eläin on tuotu Suomeen laittomasti.

Laittomissa maahantuontitapauksissa keskeistä on usein omistajalta saatu tieto lemmikin alkuperästä. Lemmikillä ei aina välttämättä ilmene vastustettavan eläintaudin oireita.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös salassa pidettäviä tietoja

Eläinlääkärillä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä hoitamastaan tapauksesta tai hoidon yhteydessä eläintenpitopaikassa tekemistään havainnoista valvontaviranomaiselle. Viranomaisella on oikeus saada tapauksen selvittämiseksi tarpeelliset tiedot, jotka eläinlääkäri on velvollinen antamaan salassapitosäännösten estämättä. Eläinlääkäri on myös velvollinen ilmoittamaan eläintautiviranomaiselle hoitamastaan tapauksesta tietoja, jotka ovat tarpeen vastustettavien eläintautien leviämisen estämiseksi. Tässäkin asiassa ilmoitusvelvollisuus koskee myös muutoin salassa pidettäviä tietoja. Asiasta on säädetty eläinlääkärinammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 12 §:ssä. Velvollisuus koskee jokaista ammattiaan harjoittavaa eläinlääkäriä siitä riippumatta, tehdäänkö työtä yksityisenä ammatinharjoittajana vai virkatehtävissä.

Ilmoitusvelvollisuuden syntyminen ei edellytä varmuutta siitä, että kyseessä olisi lain vastainen toiminta. Viranomainen selvittää asiaa ja tarvittaessa tekee esimerkiksi tarkastuksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.7.2022