Eläinkilpailut ja -näyttelyt

1.1.2024 voimaan astunut laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) tuo uusia velvoitteita eläinkilpailuja ja eläinnäyttelyitä järjestäville toimijoille. Eläinkilpailun tai -näyttelyn järjestäjä on vastuussa paitsi tapahtuman järjestämisestä, myös sen turvallisuudesta. Eläinkilpailu ja -näyttely eivät saa tarpeettomasti vaarantaa eläinten hyvinvointia. Kilpailuun osallistuvien tai näytteillä pidettävien eläinten lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös kilpailussa mahdollisesti käytettävien ns. kohde-eläinten, kuten paimennuskokeissa käytettävien lampaiden, nautojen tai porojen, tai luolakoirakokeissa käytettävien kettujen hyvinvointiin.

Sellaiset kilpailut, joissa kilpailuun osallistuva eläin tai kilpailun kohde-eläimenä toimiva eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle, ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Kilpailun järjestäjän tulee tehdä tällaisesta kilpailutoiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle. Sen lisäksi kilpailun järjestäjän tulee nimetä kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkäri ja pitää kirjaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista olosuhteista ja tapahtumista kilpailussa.

Ruokaviraston ohjeessa eläinkilpailun ja eläinnäyttelyn järjestämisestä ja niihin osallistumisesta on listattu esimerkkejä eläinkilpailuista, joiden Ruokavirasto katsoo olevan ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Joissain kilpailumuodoissa ilmoitusvelvollisuus koskee SM- tai sitä ylemmän tason kilpailuja, johtuen tällä tasolla käytettävien kilpailuratojen teknisestä vaativuudesta ja kilpailusuoritusten vauhdista tai pitkäkestoisuudesta. Termillä SM- tai sitä ylempi taso viitataan tässä kilpailun vaativuustasoon. Myös esimerkiksi erikseen järjestettävät karsintakilpailut, joissa kilpaillaan vastaavalla vaativuustasolla, ovat siten ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Eläinkilpailun ja -näyttelyn järjestäjän vastuu ei poista eläintä kilpailuttavan tai näyttelyttävän henkilön vastuuta. Eläimen kilpailuttajalla tai näytteilleasettajalla on vastuu, että hänen hallinnassaan oleva eläin on riittävän hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa osallistumaan tapahtumaan, ja että eläintä käsitellään ja kohdellaan asianmukaisesti.

Ruokavirasto on laatinut kaikille eläinkilpailuja tai eläinnäyttelyitä järjestäville ja niihin osallistuville toimijoille ohjeen, jossa vaatimuksia on kuvattu tarkemmin. Ohje löytyy Ruokaviraston verkkosivulta ja se on voimassa 1.1.2024 lähtien.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2024