Eläinkuljettajalupa

Lainsäädäntö edellyttää eläinkuljettajalupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa eli kaupallisissa eläinten kuljetuksissa. Ennen 5.1.2007 myönnetyt eläinkuljetusluvat eivät ole enää voimassa.

Eläinkuljettajalupaa ei kuitenkaan tarvitse:

  • henkilö, joka kuljettaa eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna tai
  • eläinten kuljetuksissa, joita kasvattajat suorittavat omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten.

Eläinkuljettajalupaa eli lupaa eläinten kuljettamiseen haetaan siitä aluehallintoviraston toimipisteestä, jonka toimialueella on luvan hakijan kotipaikka tai jonne muusta jäsenvaltiosta oleva hakija on sijoittautunut taikka jossa kolmanteen maahan sijoittautunut hakija on edustettuna.

Lupia on kahdenlaisia. Lyhyiden eläinkuljetusten luvilla voidaan kuljettaa eläimiä enintään kahdeksan (8) tunnin ajan ja pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvilla voidaan kuljettaa eläimiä myös yli kahdeksan tunnin ajan. Eläinkuljettajaluvat ovat voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivästä lukien.

Lyhyiden kuljetusten eläinkuljettajalupaa haettaessa tulee hakijan osoittaa, että hänen käytettävissään on riittävät ja asianmukaiset:

  • henkilökunta
  • voimassa olevat kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistukset (hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet sekä siipikarja) tai muiden eläinlajien osalta koulutukseen osallistumistodistukset
  • laitteet
  • mahdollisesti kuljetusvälineiden tarkastus
  • toimintamenettelyt.

Lisäksi aluehallintovirasto selvittää Oikeusrekisterikeskuksesta, ettei hakija tai hänen edustajansa ole syyllistynyt eläinsuojelulainsäädännön rikkomiseen hakemuspäivää edeltävänä kolmena vuonna.

Pitkien kuljetusten eläinkuljettajalupaa haettaessa tulee lyhyen kuljetusten eläinkuljettajalupahakemuksen vaatimusten lisäksi toimittaa seuraavat asiakirjat:

  • voimassa olevat hyväksymistodistukset maantiekuljetusvälineistä, joita aiotaan käyttää pitkiin kuljetuksiin, tai pyyntö tarkastaa kuljetusväline hyväksymistodistuksen saamista varten
  • tiedot menettelyistä, joiden avulla eläinkuljettajat voivat jäljittää ja pitää kirjaa vastuullaan olevien maantieajoneuvojen liikkeistä ja saada koska tahansa yhteyden kyseisiin kuljettajiin pitkien kuljetusten aikana,
  • valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten.

Eläinkuljettajalupahakemuslomakkeet löytyvät muun muassa aluehallintoviraston internetsivuilta. Lisätietoja eläinkuljettajaluvasta ja sen hakemisesta antavat läänineläinlääkärit.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2018