Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus

Eläinkuljettajalupaa edellyttävissä eli kaupallisissa eläinkuljetuksissa tarkoitettu eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista.

Koulutusta eivät kuitenkaan tarvitse sellaiset henkilöt, jotka kuljettavat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna tai jotka ovat kasvattajia ja suorittavat eläintensä kuljetuksen omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään silloin, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten; esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen "laitumien" välillä.

Kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten taikka siipikarjan kuljetukseen tarkoitettua maantieajoneuvoa saa kuljettaa ja eläinten hoitajana tällaisessa ajoneuvossa voi toimia vain henkilö, jolla on eläinkuljetusasetuksen mukainen kuljettajan tai hoitajan pätevyystodistus.

Hoitajalla tarkoitetaan eläinkuljetusasetuksessa henkilöä, joka on välittömästi vastuussa eläinten hyvinvoinnista ja on niiden mukana kuljetusmatkan ajan. Hoitaja, joka toimii koko ajan edellä mainitun kuljettajan valvonnassa, ei kuitenkaan tarvitse pätevyystodistusta.

Pätevyystodistuksen saamisen ehtoina ovat eläinkuljetusasetuksen liitteen IV mukainen koulutus sekä hyväksytysti suoritettu pätevyyskoe. Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistusta haetaan sen aluehallintoviraston toimipaikasta, jonka alueella on hakijan kotipaikka.

Pätevyystodistus on pääsääntöisesti voimassa siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta ja tämän jälkeen aluehallintoviraston harkinnan mukaan. Pätevyystodistuksen hakemuslomake on www.suomi.fi-sivustolla.

Pätevyystodistus on voitava tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle, kun edellä mainittuja eläimiä kuljetetaan.

Liitteessä IV tarkoitettuun koulutukseen on sisällyttävä vähintään eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevan yhteisön lainsäädännön tekniset ja hallinnolliset näkökohdat ja erityisesti seuraavat aiheet:

  1. eläinten fysiologia ja etenkin juoma- ja ravintotarpeet, eläinten käyttäytyminen ja stressin käsite;
  2. eläinten käsittelyn käytännön näkökohtia;
  3. ajokäyttäytymisen vaikutukset kuljetettavien eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun;
  4. eläimille annettava ensiapu;  eläimiä käsittelevän henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat.
  5. artiklat 3 (eläinkuljetuksia koskevat yleiset edellytykset) ja 4 (kuljetusasiakirjat) sekä liitteet I ja II
  • liite I: vaatimukset eläinten kuljetuskuntoisuudesta, kuljetusvälineestä, kuljetuskäytännöistä, karja-aluksia ja kontteja kuljettavia aluksia koskevista lisäsäännöksistä, juotto- ja ruokintaväleistä sekä kuljetusmatka-ajoista ja lepojaksoista sekä eläinten tilaa koskevista vaatimuksista.
  • liite II: reittisuunnitelma, jota edellytetään jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten sekä nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten pitkien (yli 8 tuntia) kuljetusten osalta.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.3.2023