Eläinnäyttelyt, eläintarhat ja sirkukset

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset jäivät toistaiseksi voimaan.

Huomioi, että tämän sivun tiedot ovat toistaiseksi päivittämättä.

Eläimiä saadaan pitää näytteillä eläintarhassa, pysyvässä ja kiertävässä eläinnäyttelyssä sekä käyttää sirkuksessa ainoastaan aluehallintoviraston luvalla. Eläinsuojelulaissa on säädetty tarkemmin luvan hakemisesta, luvan myöntämisestä sekä peruuttamisesta.

Eläintarhalla tarkoitetaan sellaista pysyvää laitosta, jossa pidetään yleisölle näytteillä pääasiassa luonnonvaraisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä. Eläinsuojelulaki velvoittaa eläintarhoja osaltaan edistämään luonnonvaraisen eläimistön suojelua ja biologisen monimuotoisuuden säilymistä. Eläintarhan on annettava yleisölle tietoa näytteillä pidettävistä lajeista ja niiden elinolosuhteista. Eläintarhan on lisäksi osallistuttava joko eläinlajien suojelua edistävään tutkimukseen, eläinlajien suojelutaitoihin liittyvään koulutukseen, lajien suojeluun liittyvään tietojen vaihtoon tai milloin se on tarkoituksenmukaista, eläinlajien vankeudessa kasvattamiseen, kannan uudelleen istuttamiseen tai lajien luontoon palauttamiseen.

Pysyvällä eläinnäyttelyllä puolestaan tarkoitetaan pysyvää laitosta, jossa pidetään yleisölle näytteillä yksinomaan tai pääasiassa muita kuin luonnonvaraisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä tai jossa näytteillä pidettävien luonnonvaraisten eläinten tai eläinlajien määrä on vähäinen.

Suomessa on eläintarhoja ja eläinnäyttelyitä noin 70, mutta suurin osa näistä on melko pieniä kotieläinpihoja tai -näyttelyitä. Varsinaisia eläintarhoja, joita koskee muun muassa vaatimus biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä, on kymmenkunta.

Eläintarhoissa ja eläinnäyttelyissä pidettävien eläinten, kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus. Lisäksi eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä koskevassa asetuksessa annetaan yksityiskohtaisia aitausten ja häkkien kokoa, eläimille annettavia virikkeitä, eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia. Asetus sisältää myös suosituksia, jotka eivät ole sitovia.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, jossa näytetään eläimille opetettuja taitoja, ei saa käyttää:

  • apinoita, petoeläimiä, luonnonvaraisia märehtijöitä, kavioeläimiä, pussieläimiä, hylje- eläimiä, norsuja, sarvikuonoja, virtahepoja, petolintuja, strutsilintuja eikä krokotiilieläimiä.

Sirkuksissa saadaan kuitenkin käyttää koiria ja kotikissoja, merileijonia, poneja, kesyhevosia ja –aaseja.

Lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  1. toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät
  2. selvitys eläinten pitopaikoista
  3. selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää
  4. sirkusten osalta kuvaus niistä ohjelmanumeroista, joihin eläimet osallistuvat, ja selvitys siitä, mitä temppuja eläimet näytöksissä tekevät.
  5. eläintarhan osalta luonnonvaraisen eläimistön suojelun ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tarkoittava tehtävä, johon laitos tulee osallistumaan.


Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää eläinsuojelulainsäädännössä eläinten pitopaikoille ja hoidolle asetettavat vaatimukset. Sirkusluvan edellytyksenä on lisäksi, että eläimillä teetettävät temput ovat eläinsuojelulainsäädännön mukaisia. Eläintarhaluvan edellytyksenä on lisäksi, että vaatimukset edistää luonnonvaraisen eläimistön suojelua ja biologisen monimuotoisuuden säilymistä täyttyvät. Lupaan voidaan liittää eläinsuojelun kannalta tarpeellisia ehtoja.

Lupa voidaan peruuttaa ja laitos tai sen osa sulkea, jos toiminnanharjoittaja olennaisella tavalla rikkoo eläinsuojelulaissa tai sen nojalla asetettavia eläinsuojeluvaatimuksia tai lupaehtoja tai jos toiminta ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä ja toiminnanharjoittaja ei korjaa epäkohtia valvontaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Lupa voidaan kuitenkin peruuttaa ja laitos tai sen osa sulkea välittömästi, jos eläinten hyvinvoinnin turvaaminen sitä välttämättä edellyttää.

Aluehallintoviraston on tarkastettava eläintarha, pysyvä eläinnäyttely, sirkus sekä kiertävä eläinnäyttely ennen toiminnan aloittamista ja ennen luvan peruuttamista tai muuta luvan sisältöä merkittävästi muuttavan tai luvan voimassaoloaikaa koskevan asian ratkaisemista. Aluehallintoviraston on lisäksi valvottava lupaehtojen noudattamista säännöllisin tarkastuksin. Käytännössä paikalliset eläinsuojeluviranomaiset, kuten kunnaneläinlääkärit, suorittavat joko omasta aloitteestaan tai aluehallintoviraston määräämänä useita eläinsuojelutarkastuksia sirkuksiin jokaisella näytäntökaudella. Eläintarhat ja eläinnäyttelyt pyritään tarkastamaan vähintään kerran vuodessa.

Luettelon pitäminen

Toiminnanharjoittajan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä eläinsuojeluviranomaisille ja aluehallintoviraston valtuuttamalle eläinsuojeluvalvojalle.

Lupa ulkomaisen sirkuksen tai muun siihen verrattavan näytöksen tai kiertävän eläinnäyttelyn pitämiseen on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka alueelta sirkus, näytös tai kiertävä eläinnäyttely tulee maahan. Edellä mainittu aluehallintoviraston lupa tulee esittää maahan saavuttaessa eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2024