Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä

26. toukokuuta 2021

Laiminlyönnit ovat laskeneet hieman kaikilla tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla broileritiloja lukuun ottamatta, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten vastaista menettelyä 27 prosentilla tuotantoeläintiloista, eli hieman toissavuotista (30 %) vähemmän. Tulokset kertovat myös, että viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa hyvin riskitiloille.

Otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin vuonna 2020 314 tuotantoeläintilalla, joista 283:lla oli tarkastushetkellä eläimiä. Koronapandemian vuoksi otantatarkastuksia tehtiin viidennes toissavuotista vähemmän.

– Valvontatulosten tilastollisen analyysin mukaan riskiotanta toimi hyvin. Riskiotantaan kuuluvilla tiloilla oli merkitsevästi suurempi riski laiminlyönneille kuin satunnaisesti valituilla tiloilla, sanoo ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta.

Tarkastetuista nautatiloista yhteensä 200:lla oli eläimiä. Laiminlyöntejä havaittiin 30 prosentilla tiloista, mikä on hieman vähemmän kuin toissa vuonna (34 %). Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 32 prosenttia todettiin vasikoilla. Tarkastetuilla lammastiloilla (49) sekä laiminlyöntien osuus (16 %) että laiminlyöntien lukumäärätilaa kohti laskettuna (2,9) laskivat edellisvuodesta.

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 20. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 25 prosentilla tiloista, mikä on selvästi toissavuotista (41 %) vähemmän. Tilaa kohti laskettujen laiminlyöntien määrä (7,8) sen sijaan nousi lähes kolminkertaiseksi edellisvuodesta. Kahdella (33 %) broileritilalla kuudesta tarkastetusta raportoitiin laiminlyöntejä.

Yleisimmin puutteita nauta-, sika- ja lammastiloilla havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa.

Yhdelläkään tarkastetusta seitsemästä turkistarhasta, joilla oli tarkastushetkellä eläimiä, ei havaittu puutteita. Koronariskin vuoksi tarkastuksissa pyrittiin välttämään erityisesti minkkitiloja, joilla on aiemmin ollut muita enemmän puutteita. Tilat myös valittiin satunnaisesti ja niitä valvottiin koronapandemian vuoksi tavanomaista vähemmän. Seitsemän edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25–66 prosentilla tarkastetuista turkistiloista.

Epäilyyn perustuvien tarkastusten tuloksissa ei muutoksia viime vuosiin verrattuna

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä ylitti 6000 tarkastuskäynnin rajan jo kuudetta vuotta peräkkäin. Tarkastuskäyntejä oli yhteensä 6046. Näistä vajaa neljännes oli uusintatarkastuksia, joilla varmistettiin, että aiemmin annettuja määräyksiä oli noudatettu. Kuten aiempinakin vuosina eniten tarkastuksia kohdistui koiriin, kissoihin, nautoihin ja hevosiin.

628 tarkastuskäynnillä (10 % käynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, ja viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

29 prosentissa käynneistä (1 725 kohteessa) havaittiin epäkohtia, joihin puututtiin kielloin tai määräyksin tarkoituksena saattaa eläinten pito heti tai määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle.

Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin.

Eläinkuljetukset sujuivat aiempien vuosien tapaan

Eläinkuljetuksissa laiminlyöntejä ilmeni 8 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohtien osuus palasi aiempien vuosien tasolle toissa vuoden 2019 nousun (12 %) jälkeen ja epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin edellisvuosina.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 029 520 4702 (tuotantoeläintilojen otantatarkastukset)
Ylitarkastaja Helena Hepola, p. 029 520 4251 (epäilyyn perustuvat tarkastukset)
Ylitarkastaja Sari Salminen, p. 029 520 4971 (eläinkuljetusten valvonta)

Lue lisää:

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2020 
Otantaan perustuvat tarkastukset 2020
Eläinkuljetusten valvonta 2020
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2020 -raportti (pdf)