Eläintenpitokieltorekisteri

Eläintenpitokieltorekisteri on Oikeusrekisterikeskuksen omistama ja ylläpitämä rekisteri, joka sisältää tiedot tuomioistuinten määräämistä eläintenpitokielloista. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja rekisteriotteella, joka tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Laissa erikseen mainituille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisteriin tallennetaan eläintenpitokieltoon määrätyn henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä yksilöidyt tiedot tuomioistuimen ratkaisusta, kuten eläintenpitokiellon sisältö ja kesto.

Rekisterissä on tiedot voimassaolevista eläintenpitokielloista. Tiedot päättyneistä kielloista siirretään Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään arkistohakemistoon, josta tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille viiden vuoden ajan eläintenpitokiellon päättymisestä.

Tekninen käyttöyhteys viranomaisille

Eläinsuojelulain mukaisilla viranomaisilla on pääsy eläintenpitokieltorekisterin tietoihin Ruokaviraston tietojärjestelmän kautta. Ruokaviraston tietojärjestelmän kautta rekisterin tietoja voivat lukea kuntien virkaeläinlääkärit, eli kunnaneläinlääkärit ja erityisesti valvontaan keskittyvät kuntien valvontaeläinlääkärit, sekä aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Tietoihin on pääsy myös rajaeläinlääkäreillä sekä teurastamojen tarkastuseläinlääkäreillä, samoin kuin kuntien terveydensuojeluvalvontaa hoitavilla viranhaltijoilla eli terveystarkastajilla. Lukuoikeus on myös Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä Ruokavirastolla. Eläintenpitokieltorekisterin käyttäjätunnuksia haetaan Pääsynhallinta-sovellusta käyttäen. Lisätietoja Pikantista

Eläintenpitokieltorekisteristä on yhteys myös sovellukseen, jonka kautta tietoja voidaan käyttää maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tehtävien hoitoa varten. Useimpia maataloustukia ei makseta eläinsuojelurikokseen syyllistyneelle eläintenpitokiellon aikana.

Eläintenpitokieltorekisteriin on pääsy myös poliisilla, tullilla, rajavartiolaitoksella, yleisellä syyttäjällä sekä yleisellä tuomioistuimella omien järjestelmiensä kautta.

Eläintenpitokieltorekisterin tietojen luovuttaminen yksityiselle

Eläintenpitokieltorekisteristä voidaan antaa ote, jos sen saaminen on perusteltua eläinsuojelun toteuttamiseksi tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Henkilöllä on oikeus saada itseään koskeva rekisteriote omien tietojensa tarkistamista varten, tai jalostusyhteisölle esitettäväksi. Jalostusyhteisö, joka kirjaa eläimiä kantakirjaan tai muuhun jalostusrekisteriin, voi eläinsuojelun toteuttamiseksi pyytää kirjaamisen hakijaa esittämään nähtäväksi hakijaa koskevan otteen eläintenpitokieltorekisteristä.

Rekisteriotteen voi tilata myös esimerkiksi eläimen kaupan yhteydessä. Eläintenpitokieltorekisterin tietoja voidaan luovuttaa eläimen ostajasta eläimen myyjälle tai eläimen myyjästä eläimen ostajalle. Oikeusrekisterikeskus voi harkintansa mukaan antaa tietoja myös muihin tarkoituksiin eläinsuojelun toteuttamiseksi.

Rekisteriote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta kirjallisesti. Ote on maksullinen. Lisätietoja Oikeusrekisterikeskuksen internetsivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.9.2022