Hevostallien lääkitsemisvalvonta paljasti jälleen paljon puutteita

13. kesäkuuta 2022

Vuonna 2021 eläinten lääkitsemistä valvottiin 95 hevostallilla kolmen aluehallintoviraston alueella. Valvontakäynnillä tarkistettiin lääkekirjanpidon lisäksi tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Vain viidesosalla talleista olivat sekä passit tarkastettavissa että lääkitykseen liittyvät käytännöt ja kirjanpito kunnossa. Parannettavaa siis löytyy monilla talleilla. Passien on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään.

Hevospassien säilyttämisessä talleilla edelleen parannettavaa

Passit olivat tarkastettavissa vain 73 %:lla talleista. Tämä on sama tulos kuin kahtena edeltävänä vuotena (73‑74 %). Usein tallilta puuttui vuokratulla tallipaikalla olevien hevosten passeja. Passien säilyttäminen hevosen omistajan kotona ei ole säädösten mukaista, ellei koti ole hevosen pitopaikan välittömässä läheisyydessä.

Kaikilla hevosilla ja muilla hevoseläimillä pitää olla virallinen tunnistusasiakirja eli hevospassi. Hevospassi sisältää eläimen yksilölliset tunnistustiedot, lääkitystiedot ja muita eläimeen liittyviä tietoja. EU:n alueella käytetään yhtenäistä tunnistusasiakirjamallia. Tämän tarkoituksena on estää hevospasseihin kohdistuvia väärennyksiä. Passit tulee säilyttää talleilla huolellisesti esimerkiksi lukittavissa kaapeissa.

Lääkitsemislainsäädäntö edellyttää merkintöjä passiin

Lääkityskäytännöt ja lääkekirjanpito olivat kunnossa 29 %:lla talleista, kun vuotta aiemmin nämä asiat olivat kunnossa vain 17 %:lla. Myös elintarviketurvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita todettiin vähemmän kuin edellisinä vuosina. Näitä oli 29 %:lla talleista (40 % vuonna 2020 ja 46 % vuonna 2019). Tallien toiminta näyttäisi olevan menossa parempaan suuntaan.

Ellei passiin ole merkitty elinikäistä teurastuskieltoa, hevonen katsotaan elintarviketuotantoeläimeksi riippumatta siitä, päätyykö hevonen teuraaksi vai ei. Omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa tällaiselle hevoselle annetuista lääkkeistä. Yleisimmin kirjanpidosta puuttuivat lääkitysten varoaikatiedot. Lisäksi yksittäisistä passeista puuttui teurastuskielto- tai EU:n hevoslääkeluettelon lääkkeiden käyttö- ja varoaikamerkintöjä. Hevosen passin on oltava hoitavan eläinlääkärin saatavilla, jotta lääkitysmerkinnät voidaan tehdä passiin.

Lääkitsemiseen liittyvät puutteet arvioitiin vakaviksi, jos koko tai suuri osa lääkekirjanpidosta puuttui. Samoin puutteet tulkittiin vakavaksi, jos tallilla säilytettiin teurastuskieltoa edellyttäviä lääkkeitä, mutta yhdelläkään tallin hevosista ei ollut teurastuskieltomerkintää passissa eikä ollut selvitettävissä, mitä hevosta oli näillä lääkkeillä lääkitty. Näitä talleja oli vuonna 2021 yhteensä 13 (14 %), kun vuonna 2020 näitä oli seitsemän (12 %).

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen on tärkeää

Lainsäädäntö edellyttää, että eläinlääkärin merkitsee teurastuskiellon hevosen passiin ennen kuin hän käyttää tai määrää sille teurastuskiellon edellyttäviä lääkevalmisteita. Hevosen pitäjän on varmistettava, että teurastuskieltomerkintä tallennetaan myös passeja myöntävän tahon ylläpitämään tietokantaan.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi teurastamo voi ottaa vastaan vain sellaisia hevosia, joiden passi vastaa kaikilta osin vaatimuksia ja kuuluu varmuudella kyseiselle hevoselle. Passissa on oltava vaaditut kohdat sekä merkinnöille mahdollisesta teurastuskiellosta että EU:n hevoslääkeluettelon kuuden kuukauden pakollista varoaikaa edellyttävien lääkkeiden käytölle. Hevosen omistaja tai haltija vastaa siitä, että passin tiedot ovat oikein. Elintarvikekäyttöön kelpaamattomia hevosia ei voi viedä teurastamoon, vaan ne lopetetaan muualla.

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta

Lisätietoja
Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 050 554 2238 (hevosten lääkitseminen)
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355 (hevosten tunnistaminen)