Tuotantotiloilla eläinten lääkitsemisasiat pääosin hyvin hallinnassa

10. kesäkuuta 2022

Vuoden 2021 valvontatuloksien raportista selviää, että tuotantotiloilla lääkitsemiseen liittyvät asiat ovat pääosin kunnossa. Valvonnassa löytyi paljon tiloja, joilla sekä lääkekirjanpito että lääkkeiden käyttö ja säilytys oli hoidettu erittäin hyvin. Vähäisiä puutteita lääkekirjanpidossa, lääkkeiden käytössä tai säilytyksessä havaittiin 35 prosentilla tiloista. Vakaviksi puutteet luokiteltiin vain kahdella tilalla. Tiloilla oli aiempia vuosia enemmän vanhentuneita lääkkeitä käytössä olevien seassa. Lääkekaappi ja lääkejääkaappi kannattaa siivota säännöllisesti, ettei eläimille anneta vahingossa vanhentuneita lääkkeitä.

Aluehallintovirastot valvovat tuotantotilojen lääkekäyttöä. Sekä aluehallintovirastot että Ruokavirasto valvovat eläinlääkäreitä. Lääkitsemisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lääkkeiden lainsäädännön mukainen hallittu käyttö. Lääkkeiden käyttö eläimille ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi tuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan niille hyväksyttyjä lääkkeitä ja lääkkeiden varoaikoja on noudatettava, jotta elintarvikkeissa ei esiintyisi lääkejäämiä.

Lääkekaapin siivousvartti käyttöön

Pääosa tuotantotilojen valvonnasta (71 käyntiä) tehtiin edellisvuosien tapaan otantavalvontana. Lisäksi 46 tilalla valvonta tehtiin liittyen epäilyn perusteella. Yhteensä 36 tapauksessa epäilyvalvonnan syynä oli epäily maidon antibioottivahingosta. Määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin kahtena edellisenä vuotena.

Aiemmista vuosista poiketen tiloilta löytyi enemmän lääkkeiden säilyttämiseen liittyviä puutteita. Noin neljäsosalla tiloja oli vanhentuneita lääkkeitä käytössä olevien lääkkeiden seassa. Tällöin on vaarana, että käytetään vahingossa vanhentunutta lääkettä. Lääke voi olla menettänyt tehonsa kestoajan päätyttyä tai avatusta, vanhentuneesta lääkkeestä voi pistopaikkaan kehittyä infektio. Tämän vuoksi on tärkeää siivota säännöllisesti lääkekaapit ja hävittää säännöllisesti vanhentuneet lääkkeet. Ohjeita tähän voi kysyä tilan omalta eläinlääkäriltä tai kunnan jätehuoltoviranomaisilta.

Tuotantotiloilla antibioottivahinkoepäilyjen määrä edellisvuosien tasolla

Meijereiden omavalvonnan antibioottilöydösten vuoksi aluehallintovirastot selvittivät löydöksen syytä 36 tilalla (44 tilaa vuonna 2020, 36 tilaa vuonna 2019). Meijerin positiivinen antibioottitestin tulos ei aina tarkoita sitä, että maito olisi elintarvikkeeksi kelpaamatonta eli maidossa olisi jäämiä yli enimmäisraja-arvon. Positiivinen testitulos käynnistää kuitenkin aina meijerin oman selvityksen ja viranomaistoimet. Lääkekäytössä ja lääkekirjanpidossa havaitut puutteet olivat pääosin vähäisiä myös antibioottivahingon vuoksi valvotuilla tiloilla.

Vahingon syynä oli yli 40 %:ssa inhimillinen toiminta tai tehty virhe. Lypsyrobottiin liittyvä tai muu tekninen syys selittää noin 30 % tapauksista. Aina syy ei selvinnyt. Työntekijöiden hyvä ohjeistus ja huolellinen toiminta myös kiiretilanteissa on erittäin tärkeää vahinkojen välttämiseksi.

Lisätietoja
ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 0295 204 360

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta: