Afrikkalaisen sikaruton torjuntaan uusia ohjeita ja linjauksia

8. huhtikuuta 2024

Suomen lähialueilla esiintyvä afrikkalainen sikarutto ja Suomen villisikakannan kasvu  viime vuosikymmeninä ovat nostaneet riskiä, että tauti voisi levitä maahamme luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja sille, että tauti asettuu Suomeen. Sekä EU:ssa että kansallisesti on julkaistu viime aikoina uusia ohjeita ja linjauksia afrikkalaisen sikaruton torjuntaan.

Jos tauti pääsee leviämään luonnonvaraisiin villisikoihin, uhkaa se Suomen sikataloutta, elintarviketuotantoa ja lihan vientiä. Taudin hävittäminen luonnonvaraisista villisioista on vaikeaa ja voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi myös rajoituksia sekä villisikojen että muiden riistaeläinten metsästykseen.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 3.4.2024 Suomen kansallisen toimintasuunnitelman afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi. Vastustustoimia on Suomessa tehty jo useiden vuosien ajan, ja niitä tulee toimintasuunnitelman mukaan jatkaa: Tuotantosikaloiden tautisuojan on pysyttävä korkealla tasolla. Afrikkalaisen sikaruton hyvää tautitietoisuutta on pidettävä yllä kansalaisten ja metsästäjien keskuudessa, sillä luonnonvaraisten villisikojen merkitys on keskeinen taudin leviämiselle uusille maantieteellisille alueille. Villisikojen kannanarvioinnin tulee olla säännöllistä, jotta kannan hallitsemiseksi ja pienentämiseksi tehtävien toimien vaikutusta voidaan seurata. Metsästyksen merkitys kannanhallinnalle on keskeinen. Jos tauti kulkeutuu Suomeen, sen varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää, jotta tartunnasta voitaisiin päästä nopeasti eroon ja minimoida taudin aiheuttamia haitallisia seurauksia niin sikaelinkeinolle kuin metsästykselle. Taudin menestyksellinen ehkäiseminen ja vastustaminen edellyttävät laajaa ja jatkuvaa sidosryhmäyhteistyötä.

Villisikakannan hallinnan keinoja ja merkitystä afrikkalaisen sikaruton riskin kannalta esitetään villisikatyöryhmän mietinnössä, jonka päivitetty versio julkaistiin helmikuussa 2024. Toimenpideohjelmassa linjataan käytännön toimenpiteitä, joilla villisikakantaa hallitaan metsästyksen ja riistanhoidon keinoin sekä pienennetään afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskiä Suomeen metsästysmatkailun sekä luonnonvaraisen villisikakannan kautta.

Afrikkalaisen sikaruton varalta tehtäviä toimia on esitetty myös EU:n komission ohjeessa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Ohje julkaistiin joulukuussa 2023 ja se tarjoaa jäsenmaiden viranomaisille ja sidosryhmille yhdenmukaisia työkaluja afrikkalaisen sikaruton ehkäisyyn, valvontaan ja hävittämiseen. Suositukset vaihtelevat sen mukaan, mikä on taudin epidemiologinen tilanne kussakin jäsenmaassa.

Lue lisää: 

Komission tiedonanto afrikkalaisen sikaruton ehkäisyä, torjuntaa ja hävittämistä unionissa koskevista suuntaviivoista (EU 2023)

Villisikatyöryhmän mietintö (MMM 2024): Toimenpideohjelma villisikakannan hallinnan tehostamiseksi ja afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen vastustamiseksi Suomessa 

Suomen kansallinen toimintasuunnitelma afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi Suomeen (MMM 2024)