Suojaa siipikarjasi luonnonvaraisilta linnuilta

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa riittävän tiheällä verkolla tai muulla vastaavalla tavalla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläminä pidettävien lintujen välillä (369/2021) koskee sekä kaupallista toimintaa (myös luonnonmukaista tuotantoa) että harrastesiipikarjan ja muiden lintujen pitoa, myös esimerkiksi kotieläinpihoja.

Ulkonapitokielto

Pääsääntöisesti linnut on pidettävä sisällä 8.2.–31.5. koko Suomen alueella.

Ulkonapitokielto ei kuitenkaan koske:

  1. eläintarhoja,
  2. kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja,
  3. tarhattuja sileälastaisia lintuja, sekä
  4. sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla (silmäkoko enintään 25 mm *) tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi kiinteä katto) siten, että luonnonvaraiset vesi- ja petolinnut eivät pääse kosketuksiin ulkotarhassa pidettävien lintujen kanssa.

(* Perustuu EFSAn raporttiin)

Lintujen sisälläpidossa on noudatettava eläinsuojelulainsäädännön tilavaatimuksia.

Ilmoitus siipikarjan tai muiden lintujen ulkonapidosta

Sen, joka pitää siipikarjaa tai muita lintuja ulkona 8.2.–31.5. välisenä aikana (edellä kohdassa 4 tarkoitetut pitopaikat), on tehtävä kunnaneläinlääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai oikealla olevan linkin lomakkeella.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • mitä lintulajeja ulkonapito koskee
  • lintujen lukumäärä
  • selvitys siitä, miten lintujen suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan ulkotarhassa.

Ilmoitusta ei tarvitse uusia vuosittain, jos lintujen pidossa ei tapahdu olennaisia muutoksia.

Siipikarjan hoitamista koskevat vaatimukset

Tämän kappaleen vaatimukset ovat voimassa ympäri vuoden.

Siipikarjan rehu ja juomavesi tulee suojata luonnonvaraisilta linnuilta ja niiden ulosteilta kaikissa tapauksissa, koska lintuinfluenssa leviää helposti ulosteiden mukana. Rehun ja juomaveden saanti on järjestettävä sisätiloissa tai sellaisessa muussa paikassa, johon luonnonvaraiset linnut eivät pääse. Jos rehua joutuu ulkotarhaan, tulisi se välittömästi siivota pois.

Siipikarjan rehu on varastoitava suojattuna luonnonvaraisilta linnuilta ja muilta eläimiltä.

Jos pitopaikassa on käytössä siipikarjan hyvinvoinnin kannalta tarpeellisia vesialtaita, on luonnonvaraisten vesi- ja petolintujen pääsy näihin estettävä, esimerkiksi verkolla. Siipikarjalle ei saa käyttää juomavedeksi sellaista pintavettä, joka on peräisin paikasta, jossa on paljon luonnonvaraisia vesilintuja, esimerkiksi matalista ruovikoista tai lammista.

Eläinnäyttelyt

Siipikarjan ja muiden lintujen vieminen eläinnäyttelyihin, kilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty vuosittain 8.2.–31.5. Kielto ei koske vähintään kuuden kuukauden ajan maassa olleita ja yksinomaan sisätiloissa lemmikkieläiminä pidettäviä häkkilintuja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024