Eläintautien vastustaminen ja valvonta

Eläintautien vastustamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden eläintautien vastustamista, joiden ehkäisystä ja torjunnasta viranomaistoimin on säädetty eläintauteja koskevissa säädöksissä.

Lainsäädäntö

Eläintautien vastustamisesta EU:n alueella on säädetty eläinterveyssäännöstössä (asetus EU 2016/429), ja sen nojalla annetuissa EU-asetuksissa. Lisäksi eläintautilaissa 76/2021 ja sen nojalla annetuissa asetuksissa on säädetty eläintautivastustuksen kansallisista toimenpiteistä. Eläintaudit luokitellaan lainsäädännössä eri luokkiin, ja taudin luokitus määrää sen, mitä säännöksiä taudin vastustamiseen sovelletaan. Eläinterveyssäännöstön mukainen luokitus on asetuksessa EU 2018/1882 ja kansallinen eläintautien luokitus asetuksessa 325/2021. Lisätietoa eläintautien luokituksesta sivuiltamme, lisäksi keskeinen eläintautilainsäädäntö löytyy maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Viranomaiset

Eläintautien vastustamisen ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle (MMM).

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläintautien vastustamista. Lisäksi Ruokavirasto vastaa eläintauteihin liittyvästä tilastoinnista ja raportoinnista.

Aluehallintovirastoissa läänineläinlääkärit puolestaan huolehtivat lainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueellaan. Manner–Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, jotka toimivat kahdessatoista toimipaikassa. Ahvenanmaalla vastaavana viranomaisena toimii Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Paikallistasolla eläinlääkintähuollon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kunnassa tai kuntayhtymässä kunnaneläinlääkärit ja teurastamoissa tarkastuseläinlääkärit. 

Eläintautien vastustamisesta eläimiä EU:n ulkopuolelta tuotaessa vastaavat pääasiassa rajaeläinlääkärit eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä. EU-jäsenmaista eläimiä tuotaessa valvonnasta vastaavat tulli, läänineläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit.

Toimivaltainen eläinterveysviranomainen on virkaeläinlääkäri omalla toimialueellaan. Kuitenkin myös muu kuin virkaeläinlääkäri on velvollinen ilmoittamaan vakavan eläintaudin epäilystä virkaeläinlääkärille ja ryhtymään taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin ensitoimenpiteisiin pitopaikassa. Eläintaudin leviämisen estämiseksi voidaan pyytää virka-apua poliisilta, pelastuslaitokselta tai puolustusvoimilta. Tällöin yhteistyön koordinaatiosta vastaa läänineläinlääkäri. 

Eläintautien seurannan ja valvonnan suunnittelu sekä varautuminen vakavien eläintautien varalta

Ruokavirasto laatii vuosittaisen suunnitelman lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurantaohjelmista. Eläintautien seurannan riskiperusteisuus on otettu huomioon seurantaohjelmia laadittaessa kohdentamalla näytteenotto eläimiin, joista tartunta tai taudinaiheuttajan vasta-aineita todennäköisimmin löytyy tai joista löytyvä tartunta aiheuttaisi suurimman vaaran tartunnan leviämiselle muille tiloille.

Eläintautien valvontaa suoritetaan mm. lakisääteisessä zoonoosi- ja terveysvalvonnassa, hyväksynnän saaneissa pitopaikoissa sekä jokaisella eläinlääkärin tilakäynnillä ja teurastukseen liittyvissä tarkastuksissa teurastamoilla. Eläintautien valvontaa on kuvattu tarkemmin viranomaisten laatimissa eläintautien valvontasuunnitelmissa.

Eläinlääkärin tarkastuksessa tai laboratoriotutkimuksessa syntyvien vakavien eläintautiepäilyjen varalta on Ruokavirastossa laadittu toimintaohjeet kansallisiksi valmiussuunnitelmiksi. Valmiussuunnitelmat on laadittu ensisijaisesti niiden vastustettavien, erityisen vakavien eläintautien varalle, jotka todennäköisimmin uhkaavat Suomen eläinten terveyttä ja joiden leviäminen Suomen eläinpopulaatioon aiheuttaisi suurimmat tappiot eläintuotannolle.

Aluehallintovirasto laatii kansallisia toimintaohjeita täydentävän alueellisen valmiussuunnitelman, joka sisältää yksityiskohtaiset toimintaohjeet helposti leviävien eläintautien tautitapausten varalta läänineläinlääkärin toimialueella.

Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus varmistetaan vuosittain. Säännöllisillä valmiusharjoituksilla varmistetaan suunnitelmien toiminta käytännössä.

Eläintautien esiintymisen ja valvontatulosten raportointi

Eläintautien esiintymisestä ja valvonnan tuloksista ja toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti muun muassa maa- ja metsätalousministeriölle, EU:n komissiolle, Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle EFSAlle sekä Kansainväliselle eläintautijärjestölle OIE:lle. Lisäksi Ruokavirasto julkaisee vuosittain kansallisen valvontasuunnitelman (VASU) raportin, Eläintaudit Suomessa -raportin sekä eläinlääkäreiden kuukausittain ilmoittamat eläintaudit -raportin internetsivuillaan. Ajantasaista tietoa eräiden eläintautien seurannasta löytyy Ruokaviraston Avoimen tiedon portaalista.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.7.2023