Eläinvälittäjien rekisteröinti

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö edellyttää viranomaisrekisteriä ns. pitopaikasta riippumattomista kokoamisia toteuttavista toimijoista. Termillä tarkoitetaan toimijaa, joka kokoaa eläimiä lyhyeksi ajaksi useammasta kuin yhdestä pitopaikasta. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi eläimiä ostavat ja myyvät toimijat eli ns. eläinvälittäjät. Velvollisuus ilmoittaa toiminta viranomaisrekisteriin koskee sorkka- ja kavioeläinten sekä siipikarjan välittäjiä.

Toimijan tietojen ilmoittaminen rekisteriin

Sorkka- ja kavioeläinten ja siipikarjan kokoamisia toteuttavien pitopaikasta riippumattomien toimijoiden eli eläinvälittäjien on ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot toiminnastaan. Tiedoista tulee käydä ilmi toimijan nimi ja osoite sekä toiminnan piiriin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten ja siipikarjan lajit ja luokat. Toimija saa rekisteröinnin yhteydessä yksilöllisen rekisteröintinumeron. Toimijan on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintaa koskevista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta 30 päivän kuluessa tapahtumasta. 

Tämän sivun oikeasta laidasta löydät linkin listaukseen josta löytyvät nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten välittäjät. Toimijat ovat listattu nimen, eläinvälittäjätunnuksen sekä aluehallintoviraston perusteella. Mikäli tiedot eivät ole ajan tasalla olethan yhteydessä toimivaltaiseen aluehallintoviranomaiseen.

Toimijan tekemät ilmoitukset eläinrekistereihin

Eläinvälittäjien tulee tehdä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (67/2022) 3 § mukaiset ilmoitukset eläinlajikohtaisiin eläinrekistereihin (nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisterit) 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Kirjautumislinkit eläinrekistereihin ja lisätietoa sovellusten käytöstä sekä käyttöoppaat löytyvät Ruokaviraston sivulta Eläinrekisterisovellukset

Kirjanpito

Eläinterveyssäännöstössä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty toimijan kirjanpitovelvollisuudesta. Tiedot on kirjattava sähköisessä muodossa tai paperilla. Mikäli toimija ilmoittaa vastaavat tiedot rekisteriin rekisteri-ilmoituksille säädetyssä määräajassa, toimijan ei tarvitse erikseen pitää kirjaa.

Toimijoiden on pidettävä kirjaa toiminnastaan. Tiedot on kirjattava viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Kirjanpito on säilytettävä vähintään 3 vuoden ajan ja esitettävä pyynnöstä viranomaiselle. Kirjanpitoon on merkittävä tiedot ainakin seuraavista:

  • toimijan vastuulla olevien eläinten lajit, luokat, lukumäärät ja tunnistetiedot
  • toimijan vastuulla olevien eläinten siirrot, mukaan luettuna tapauksen mukaan eläinten alkuperä- ja määräpaikka sekä siirtojen päivämäärä
  • asiakirjat, joiden on oltava siirrettävien eläinten mukana
  • toimijan vastuulla olevien eläinten kuolleisuus
  • bioturvaamistoimenpiteet, seuranta, käsittelyt, testitulokset ja muut asiaankuuluvat tiedot sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista niiden vastuulla olevien pidettävien maaeläinten lajin ja luokan kannalta, katso lisätietoa Ruokaviraston sivulta Eläinten terveys ja eläintaudit

Lisaäksi toimijan  on merkittävä kirjanpitoon seuraavat tiedot jokaisesta ostettavana olevasta eläimestä:

  • jos eläin on kuljetettu kokoamispitopaikan kautta sen jälkeen, kun se on lähtenyt alkuperäisestä pitopaikastaan, ja ennen sen ostamista, ko. kokoamispitopaikan yksilöllinen hyväksyntä- tai rekisterinumero
  • ostopäivä
  • eläimen ostajan nimi ja osoite
  • sen kuljetusvälineen rekisteritunnus tai rekisterinumero, johon eläinkuorma lastataan tai josta se puretaan, sekä kyseisten eläinten kuljettajan yksilöllinen rekisterinumero, jos se on saatavilla
  • niiden asiakirjojen viitenumerot, joiden on oltava eläinten mukana

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2024