Hevoseläinten pitopaikan ja pidon rekisteröinti

Hevoseläinten pitopaikasta vastaavan toimijan on pidettävä kirjaa pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Lisätietoa tällä sivulla kohdassa Pitopaikan kirjanpito.

Eläinten tunnistamista koskeva lainsäädäntö velvoittaa ilmoittamaan hevoseläinten pitoa ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. 

Hevoseläimiä saa siirtää ja ottaa vastaan ainoastaan rekisteröidyistä pitopaikoista.

Tietojen ilmoittaminen

Pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ja eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ilmoittavat eläinten pitopaikkaa ja eläintenpitoa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä. Uudet toimintapaikat saavat rekisteröinnin yhteydessä FI-alkuisen 12-numeroisen tunnuksen.

Eläintenpitoilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli eläintenpitotoiminnan toimintamuoto. Toimintamuodot ovat eläinlajikohtaisia. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. 1.1.2024 voimaan tullut laki eläinten hyvinvoinnista on muuttanut joiltain osin ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan hevoseläinten pidon määritelmää. Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita hevoseläimiä vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti pidetään yhteensä vähintään kuutta eläintä. Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa on myös toiminta, jossa toimija pitää vähintään seitsemää yli 12 kuukauden ikäistä hevoseläintä, tai myy tai muutoin luovuttaa vähintään kuusi hevosta tai muuta hevoseläintä vuodessa. Huomioi myös, että tietyt toiminnat ja eläinlajit lasketaan kumuloivasti yhteen - ilmoituksenvaraisen toiminnan raja ylittyy, jos toiminta koskee yhteenlaskettuna vähintään 15 koiraa, kissaa, frettiä, kaniinia tai hevoseläintä. Lisätietoja Ruokaviraston sivulla Ilmoituksenvarainen toiminta. Jos olet epävarma, katsotaanko harjoittamasi hevoseläinten pito ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi eläinten pidoksi, vai onko kyse tavanomaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta, ota ennen ilmoituksen tekoa yhteyttä alueesi aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin, joiden yhteystiedot löydät Ruokaviraston sivulta Eläinlääkäripalvelut.

Hevoseläinten pidolle on tyypillistä, että samassa pitopaikassa on useamman eri omistajan hevosia, joiden hoidosta ja vastuista vastaava taho vaihtelee tapauskohtaisesti. Tällaisissa tapauksissa pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija. Eläimen omistajan ja eläimen pitopaikasta vastuussa oleva toimijan välillä tulisi tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa eläimen pitoon liittyvistä vastuista sovitaan selkeästi.

Eläintenpitäjäksi katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija. Hevoseläinten ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Samaan kohteeseen ei kuitenkaan tule perustaa useampia päällekkäisiä pitopaikkoja. Jos hevosta pidetään samassa paikassa yhden tai useamman muun toimijan hevosten kanssa, ja kukin vastaa itse hevosestaan eikä kyse ole ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta toiminnasta, pitopaikasta vastuussa oleva toimija rekisteröi pitopaikan, ja muut eläintenpitäjät voivat hyödyntää tätä rekisteröintitunnusta omien eläintenpitoilmoitustensa teossa. Jos hevosta pidetään paikassa, joka myös vastaa eläimen hoidosta kokonaisvaltaisesti, tai jossa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajamittaista hevoseläinten pitoa jonka tiedot on jo ilmoitettu Aluehallintovirastoon, ei yksittäisten eläinten omistajien ole tarvetta tehdä päällekkäisiä ilmoituksia hevoseläinten pidosta. 

Mikäli samassa pitopaikassa on myös muita eläinlajeja, tulee pitopaikan tiedot tarkastaa ja päivittää myös näiden eläinlajien pidon osalta. Tarkemmat eläinlajikohtaiset merkintää ja rekisteröintiä koskevat ohjeet löytyvät Ruokaviraston nettisivulta

Hevosten pitopaikkaa ja pitoa koskevan ilmoituksen voi tehdä joko lomakkeella tai sähköisesti:

Ilmoitus lomakkeella

Täytä Ruokaviraston verkkosivulta eläinten merkitseminen ja rekisteröinti löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito.  

Sähköinen asiointi 

Sähköisen asioinnin kautta hevoseläinten pitäjä voi ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan ja pidon tiedot rekisteriin merkittäväksi. Asiointiin kirjaudutaan osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi

Sähköistä asiointia käytettäessä eläinten hyvinvointilain mukaisesta ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, vaan tieto kulkee aluehallintovirastoon samalla asioinnilla. Aiemmin aluehallintovirastoon tehdyt ilmoitukset on viety jo valmiiksi asiointisovellukseen, jolloin toimijan tulee vain tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja päivittää tietoja tarvittaessa. Mikäli aiemmasta ilmoituksesta puuttui toimijan henkilötunnus tai yritystunnus eikä sitä ole aluehallintovirastossa pystytty selvittämään, vanhoja tietoja ei ole voitu siirtää. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Jos toimit yksityishenkilönä, käytä tietojen ilmoittamiseen henkilötunnusta. Jos eläintenpitäjänä toimii maatila tai yritys, tulee rekisteröitymisessä käyttää ensisijaisesti maatilatunnusta tai yritystunnusta. 

Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan hevoseläinten pidon osalta tulee ilmoittaa myös eläinten hyvinvointilainsäädännön edellyttämät tarkemmat tiedot  eläinten hoidon järjestämisestä ja hoidosta vastaavan henkilön pätevyydestä. Tiedot voi ilmoittaa sähköisessä asiointisovelluksessa joko erillisessä tekstikentässä tai liitteenä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito.  

Pitopaikan kirjanpito

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen alemman asteisten säädösten soveltaminen. Eläinterveyssäännöstö ja delegoitu asetus eläinten pitopaikoista ja jäljitettävyydestä mm. velvoittavat hevosten pitopaikasta vastaavaa toimijaa pitämään 21.4.2021 lähtien kirjaa pitopaikkaan saapuvista, siellä syntyneistä tai kuolleista ja sieltä lähtevistä eläimistä. 

Tiedot on kirjattava viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Kirjanpito on säilytettävä eläinten pitopaikassa vähintään 3 vuoden ajan ja esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi pitopaikassa kulloinkin olevien hevoseläinten lukumäärä ja tunnistetiedot. Kirjanpitoon merkitään kunkin pitopaikassa olevan hevoseläimen osalta:

  • eläimen yksilöllinen koodi (tunnistusnumero, UELN-numero)
  • eläimen tunnistimen näyttämä tunnistuskoodi (mikrosirun numero)
  • toisesta pitopaikasta tulevien eläinten osalta lähtöpitopaikan pitopaikkatunnus (pitopaikan rekisterinumero) ja siirron päivämäärä
  • toiseen pitopaikkaan siirrettävien eläinten osalta määränpäänä olevan pitopaikan pitopaikkatunnus (pitopaikan rekisterinumero) ja siirron päivämäärä
  • pitopaikassa syntyvien eläinten osalta syntymäpvm ja em. tunnistetiedot
  • pitopaikassa kuolleiden tai lopetettujen eläinten osalta kuolinpvm

Pitopaikkojen kirjanpitoa koskevan vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa eläinten jäljitettävyys mahdollisissa eläintautitilanteissa. Kun hevosia siirretään rekisteröidystä pitopaikasta toiseen, tulee siirto merkitä sekä lähtöpitopaikan että määränpääpitopaikan kirjanpitoon. Pitopaikan rekisteröintivelvoite ei koske eläinlääkärien vastaanottoja ja klinikoita. 

Oman pitopaikkasi yksilöllisen rekisterinumeron saat tarvittaessa varmistettua kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Hevosen sijaintiedon toimittaminen viranomaiselle

Suomeen on valmisteilla keskustietokanta, johon kaikkien Suomessa yli 30 päivää oleskelevien hevoseläinten eri tietokantoihin lakisääteisesti tallennetut tiedot kootaan. Keskustietokantaan tullaan tallentamaan myös tieto, missä pitopaikassa kutakin hevoseläintä tavanomaisesti pidetään. Hevoseläinten pitäjiä tullaan ohjeistamaan ko. tiedon toimittamisesta viranomaiselle keskustietokannan valmistuttua. Toistaiseksi tietoa hevoseläimen sijainnista pitopaikassa ylläpidetään toimijan omassa kirjanpidossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2024