Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista ja viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellista muutosta. Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esimerkiksi uusien eläinlajien tarhattavaksi ottamista tai tarhattavan eläinkannan huomattavaa lisäämistä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta tehdään ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan. Aluehallintovirastoilla on valmiit lomakkeet ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen voi tehdä myös eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta, jolloin eläinsuojelulain mukaiset lisätiedot toiminnasta annetaan joko liitetiedostossa tai tekstinä Lisätieto-kentässä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. 

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 • toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka
 • jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote
 • toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi
 • selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta
 • missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa
 • tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan
 • selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista laitteista
 • selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää.

Toiminnanharjoittaja on lisäksi velvollinen pitämään luetteloa eläimistä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä eläinsuojeluviranomaisille ja aluehallintoviraston valtuuttamalle eläinsuojeluvalvojalle.

Myös eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevassa lainsäädännössä on vaatimuksia eläinten pitopaikan rekisteröinnille ja pitopaikan kirjanpidolle, tarkista eläinlajikohtaiset vaatimukset Ruokaviraston sivustolta Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Ammattimainen seura- ja harrastuseläinten pito

Ilmoitusvelvollisuus koskee seura- ja harrastuseläinten ammattimaista tai laajamittaista myymistä, välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten käytössä.

Eläinsuojeluasetuksen 26 § määrittelee seuraavasti ne toiminnot, joista kirjallinen ilmoitus on tehtävä: 

 • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
 • koirien tai kissojen kasvattaminen, kun omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran
 • koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
 • ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi
 • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito

Jos olet epävarma, pitääkö harjoittamastasi toiminnasta tehdä ilmoitus, ota yhteyttä oman alueesi läänineläinlääkäriin. Alueen läänineläinlääkäriltä saa tarvittaessa myös lisätietoja ilmoituksen tekemisestä sekä eläintilojen eläinsuojeluvaatimuksista.

Luonnonvaraisten eläinten hoitopaikkojen ilmoitusvelvollisuus alk. 1.1.2024

Ilmoitusvelvollisuus luonnonvaraisia eläimiä hoitaville tahoille alkaen 1.1.2024

1.1.2024 voimaan tulevassa eläinten hyvinvointilaissa (693/2023) on uusi säännös (61 §), joka tuo ilmoitusvelvollisuuden luonnonvaraisia eläimiä hoitaville tahoille. Säännöksen avulla pyritään varmistumaan siitä, että luonnonvaraisten eläinten pidempiaikainen hoito olisi osaavissa käsissä ja alan toimijat olisivat viranomaisten tiedossa. Ilmoitusvelvollisuus mahdollistaa myös toiminnan nykyistä tehokkaamman valvonnan. Luonnonvaraisten eläinten hoito edellyttää erityisosaamista ja muun muassa toimintaan sopivia tiloja. Osaamaton hoito johtaa helposti eläinten tarpeettomaan kärsimykseen ja esimerkiksi kesyyntymiseen, joka estää eläinten palauttamisen takaisin luontoon.

Vuoden 2024 alusta voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain 29 § mukaan loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa lyhytaikaisesti haltuun sille annettavaa ensiapua tai hoitoon toimittamista varten. Ensiapua on esimerkiksi kylmettyneen eläimen lämmittäminen tai ikkunaan lentäneen linnun pökertymisestä toipuminen enintään muutaman tunnin ajan. Ensiavun jälkeen eläin on sen tilan salliessa vapautettava takaisin luontoon tai toimitettava hoitoon 61 §:ssä tarkoitettuun hoitopaikkaan. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, se on lopetettava.

Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

 • Tällä hetkellä toiminnassa olevat hoitopaikat tekevät ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa eläinten hyvinvointilain voimaantulosta eli 1.3.2024 mennessä.
 • 1.2024 jälkeen toiminnan aloittavat hoitopaikat tekevät ilmoituksen viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Aluehallintovirastolle tehtävästä ilmoituksesta tulee toiminnanharjoittajan yksilöintiä varten tarvittavien tietojen ja suunniteltua toimintaa koskevien yleistietojen lisäksi käydä ilmi: 1) toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät; 2) selvitys eläinten pitopaikoista; 3) selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä; 4) selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää. Myös hoitolatoiminnan lopettamisesta tai toiminnan oleellista muutoksesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Ilmoitus on maksuton. Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät nettisivulta: avi.fi > asioi > henkilöasiakas > asiointipalvelut ja yhteystiedot > yhteystiedot.

Hoitolatoimijan velvollisuuksiin kuuluu pitää luetteloa toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. Luetteloa voidaan pitää sähköisesti tai paperisella lomakkeella. Ennen hoitopaikkaan toimitetun luonnonvaraisen eläimen pidempiaikaiseen hoitoon ryhtymistä on selvitettävä, tarvitaanko eläimen hallussapitoon luonnonsuojelulain tai metsästyslain mukainen poikkeuslupa. Vieraslajien hallussapidosta säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015) ja valtioneuvoston asetuksella (704/2019) säädetään tarkemmin, mitä lajeja ei saa päästää ympäristöön, tarkoituksellisesti tuoda maahan Euroopan unionin ulkopuolelta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa. Lisätietoja vieraslajeista löytyy sivustolta vieraslaji.fi. 

Lisätietoa ilmoituksen tekemiseen liittyen voi tiedustella hoitopaikan aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiltä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2023