Ilmoituksenvarainen eläintenpito

 

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset ovat toistaiseksi voimassa.

Eläinten hyvinvointilain mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Myös toiminnan lopettamisesta tai toiminnan oleellisista muutoksista on ilmoitettava.

Aluehallintovirasto perii ilmoituksenvaraiseen eläinten pitoon ja muuhun toimintaan liittyvien ilmoitusten käsittelystä maksun hinnastonsa mukaisesti. Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Ilmoituksenvaraista toimintaa on mm.

  • kotieläinpihan pito
  • eläinavusteinen terapia-, hyvinvointi- ja elämystoiminta
  • ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastus­eläinten pito
  • luonnonvaraisten eläinlajien tuotantotarhaus
  • luonnonvaraisten eläinlajien riistanhoidollinen tarhaus
  • avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen

Ruokavirasto on laatinut kaikille eläinten hyvinvoinnista annetun lain mukaista ilmoituksenvaraista eläinten pitoa tai muuta eläimiin liittyvää ilmoituksen­varaista toimintaa harjoittaville tai sellaisen aloittamista aikoville toimijoille ohjeen Ilmoituksenvarainen eläinten pito ja muu toiminta, jossa kuvataan tarkemmin toimintaan jatkossa liittyviä vaatimuksia. Ohje on voimassa 1.1.2024 lähtien.  

Muistilista alkuvuoden ilmoitusaikatauluista

Toimintaa, joka on aloitettu ennen uuden hyvinvointilain voimaantuloa, koskevat tietyt siirtymäsäännökset, joista löytyy tarkempaa tietoa Ilmoituksenvarainen eläinten pito ja muu toiminta -ohjeesta. Alle on koottu siirtymäsäännöksiin liittyviä ilmoituksia koskevia aikarajoja:

Toiminta, jonka harjoittaminen on aloitettu ennen 1.1.2024 Ilmoitus AVI:lle viimeistään
Luonnonvaraisten eläinlajien riistanhoidollinen tarhaus, josta ei ole aiemmin tehty ilmoitusta 31.1.2024
Luonnonvaraisten eläinlajien tuotantotarhaus, josta ei ole aiemmin tehty ilmoitusta 31.1.2024
Kotieläinpiha, jolla ei ole pysyvän eläinnäyttelyn lupaa 31.1.2024
Eläinavusteinen terapia-, hyvinvointi- ja elämystoiminta, jolla ei ole pysyvän eläinnäyttelyn lupaa 31.1.2024
Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito, josta ei ole aiemmin tehty ilmoitusta 1.3.2024
Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminta 1.3.2024
Pysyvä eläinnäyttely, jolla ei ole eläinnäyttelylupaa 1.3.2024
Muun kuin hyvinvointilain liitteessä 1 tarkoitetun eläimen hallussapito 1.7.2024
Suomen luonnosta tuotantotarkoituksessa tarhattavaksi otetun eläimen hallussapito 1.7.2024
Suomen luonnosta tilapäisesti annettavaa sairaanhoitoa varten otetun eläimen hallussapito 1.7.2024

Ilmoituksenvaraisesta toiminnasta ilmoittaminen

Ilmoituksenvaraisesta toiminnasta tehdään ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan. Ilmoituksen voi tehdä aluehallintoviraston lomakkeella Ilmoitus eläinten pidosta tai sähköisesti eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta. Aluehallintovirasto perii ilmoituksenvaraiseen eläinten pitoon ja muuhun toimintaan liittyvien ilmoitusten käsittelystä maksun hinnastonsa mukaisesti. 

Jos olet epävarma, pitääkö harjoittamastasi toiminnasta tehdä ilmoitus, ota yhteyttä oman alueesi läänineläinlääkäriin. Alueen läänineläinlääkäriltä saat tarvittaessa myös lisätietoja ilmoituksen tekemisestä sekä eläintilojen vaatimuksista.

Myös eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevassa lainsäädännössä on vaatimuksia eläinten pitopaikan rekisteröinnille ja pitopaikan kirjanpidolle. Tarkista eläinlajikohtaiset vaatimukset Ruokaviraston sivustolta Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Luonnonvaraisten eläinten hoitopaikkojen ilmoitusvelvollisuus alk. 1.1.2024

1.1.2024 voimaan tulleessa eläinten hyvinvointilaissa (693/2023) on uusi säännös (61 §), joka tuo ilmoitusvelvollisuuden luonnonvaraisia eläimiä hoitaville tahoille. Säännöksen avulla pyritään varmistumaan siitä, että luonnonvaraisten eläinten pidempiaikainen hoito olisi osaavissa käsissä ja alan toimijat olisivat viranomaisten tiedossa. Ilmoitusvelvollisuus mahdollistaa myös toiminnan nykyistä tehokkaamman valvonnan. Luonnonvaraisten eläinten hoito edellyttää erityisosaamista ja muun muassa toimintaan sopivia tiloja. Osaamaton hoito johtaa helposti eläinten tarpeettomaan kärsimykseen ja esimerkiksi kesyyntymiseen, joka estää eläinten palauttamisen takaisin luontoon.

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen eläinten hyvinvointilain 29 § mukaan loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa lyhytaikaisesti haltuun sille annettavaa ensiapua tai hoitoon toimittamista varten. Ensiapua on esimerkiksi kylmettyneen eläimen lämmittäminen tai ikkunaan lentäneen linnun pökertymisestä toipuminen enintään muutaman tunnin ajan. Ensiavun jälkeen eläin on sen tilan salliessa vapautettava takaisin luontoon tai toimitettava hoitoon 61 §:ssä tarkoitettuun hoitopaikkaan. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, se on lopetettava.

Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

  • Tällä hetkellä toiminnassa olevat hoitopaikat tekevät ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa eläinten hyvinvointilain voimaantulosta eli 1.3.2024 mennessä.
  • 1.2024 jälkeen toiminnan aloittavat hoitopaikat tekevät ilmoituksen viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Aluehallintovirastolle tehtävästä ilmoituksesta tulee toiminnanharjoittajan yksilöintiä varten tarvittavien tietojen ja suunniteltua toimintaa koskevien yleistietojen lisäksi käydä ilmi: 1) toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät; 2) selvitys eläinten pitopaikoista; 3) selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä; 4) selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää. Myös hoitolatoiminnan lopettamisesta tai toiminnan oleellista muutoksesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.  Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät nettisivulta: avi.fi > asioi > henkilöasiakas > asiointipalvelut ja yhteystiedot > yhteystiedot.

Hoitolatoimijan velvollisuuksiin kuuluu pitää luetteloa toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. Luetteloa voidaan pitää sähköisesti tai paperisella lomakkeella. Ennen hoitopaikkaan toimitetun luonnonvaraisen eläimen pidempiaikaiseen hoitoon ryhtymistä on selvitettävä, tarvitaanko eläimen hallussapitoon luonnonsuojelulain tai metsästyslain mukainen poikkeuslupa. Vieraslajien hallussapidosta säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015) ja valtioneuvoston asetuksella (704/2019) säädetään tarkemmin, mitä lajeja ei saa päästää ympäristöön, tarkoituksellisesti tuoda maahan Euroopan unionin ulkopuolelta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa. Lisätietoja vieraslajeista löytyy sivustolta vieraslaji.fi. 

Lisätietoa ilmoituksen tekemiseen liittyen voi tiedustella hoitopaikan aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiltä.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024