Koirat, kissat ja fretit

Kissoilta tai freteiltä ei tällä hetkellä edellytetä tunnistusmerkintää tai rekisteröintiä, jos niitä pidetään harrastus- tai lemmikkieläiminä eikä siirretä maasta. Koirien pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä koskeva vaatimus astui voimaan 1.1.2023. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Koirarekisteri.

Koirien, kissojen ja frettien pitopaikkaa ei tarvitse rekisteröidä, jos niitä pidetään lemmikkieläiminä kotitalouksissa eikä siirretä maiden välillä. Jos koirien, kissojen tai frettien pito on ammattimaista tai muutoin laajamittaista, toiminnasta tulee tehdä eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastoon. Toimintaa koskee myös eläinterveysäännöstön (EU) 2016/429 mukainen pitopaikan ja eläintenpitotoiminnan rekisteröintivelvollisuus. Käytännössä nämä velvollisuudet voi hoitaa samalla ilmoituksella aluehallintovirastoon, jolloin pitopaikka rekisteröidään eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ja se saa pitopaikan yksilöllisen rekisterinumeron, pitopaikkatunnuksen. Ilmoitusvelvollisuus koskee seura- ja harrastuseläinten ammattimaista tai muutoin laajamittaista myymistä, välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten käytössä. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito. Toimintaa koskee myös sekä eläinsuojelulain että eläinterveyssäännöstön mukainen velvollisuus pitää kirjaa toiminnan kohteena olevista eläimistä.

Pitopaikan kirjaamisvelvoite

Rekisteröidyn pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Mikäli eläin on merkitty yksilöllisellä tunnistimella, kirjanpitoon merkitään tunnistimessa oleva tunnistuskoodi. Jokaisesta eläimestä tulee kirjata syntymäpäivämäärä sekä päivämäärä, jona eläin on kuollut tai kadonnut. Mikäli eläimet on merkitty yksilöllisellä tunnistimella, merkitään kirjanpitoon kuolleen eläimen tunnistuskoodi ja kuolinpäivämäärä. Muiden eläinten osalta merkitään kirjanpitoon kuolleiden eläinten lukumäärä ja kuolinpäivämäärä. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Kirjanpidossa tulee säilyttää myös mahdolliset asiakirjat (kuten tunnistusasiakirjat tai eläinterveystodistukset) eläinlajikohtaisten säännösten mukaisesti.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Tiedot tulee kirjata viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta pitopaikan kirjanpitoon. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon on viimeksi kirjattu eläintä koskeva merkintä.

Merkintä- ja rekisteröintivaatimukset lemmikkien siirron yhteydessä

Koirien, kissojen ja frettien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja niillä tulee olla tunnistusasiakirja, jos ne siirretään maasta. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Tuonti ja vienti / Koirat, kissat ja fretit.

Pitopaikkojen rekisteröinti lemmikkien kaupallisen siirron yhteydessä

21.4.2021 voimaan tullut EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää, että koirien, kissojen ja frettien jäsenvaltioiden välisissä kaupallisissa siirroissa käytettäviin terveystodistuksiin merkitään lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero.

Mikäli siirto tapahtuu muutoinkin ilmoitusta edellyttävän toiminnan yhteydessä (esimerkiksi eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläinten välitystoiminta), terveystodistuksessa voi käyttää aluehallintoviraston rekisteröimän toimintapaikan yksilöllistä rekisterinumeroa. Oman pitopaikkasi yksilöllisen rekisterinumeron saat tarvittaessa varmistettua aluehallintovirastosta.

Jos kyseessä on toimintaa, joka ei edellytä muuta ilmoitusta, eläimen vastaanottajan pitopaikkarekisteröintiä ei vaadita yksityishenkilön tuodessa itselleen koiran, kissan tai fretin kaupallisin ehdoin kertaluonteisena siirtona.

Kuljettajien rekisteröinti lemmikkien kaupallisen siirron yhteydessä

Jos koiria, kissoja tai frettejä kuljetetaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomesta toiseen Euroopan unionin jäsenmaahan tai Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, eläinten kuljettajan on rekisteröidyttävä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto antaa kuljettajalle yksilöllisen rekisterinumeron. Rekisteröintiä ei vaadita kuljettajalta, jolla on eläinkuljetuslainsäädännön mukainen eläinkuljettajalupa. 

Lisätietoja Ruokaviraston tuonti- ja vientisivustoilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.1.2023