Koirat, kissat ja fretit

Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti

Koirien pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2023. Ohjeet koiran tunnistusmerkinnästä ja ilmoittamisesta rekisteriin sekä tarvittavat kaavakkeet löydät Ruokaviraston ohjesivulta Koirarekisteri. Jos haluat siirtyä heti rekisteröimään koirasi sähköisessä asiointipalvelussa, pääset sinne alla olevasta linkistä.

Siirry koirarekisteriin

Kissoilta tai freteiltä ei tällä hetkellä edellytetä tunnistusmerkintää tai rekisteröintiä, jos niitä pidetään harrastus- tai lemmikkieläiminä eikä siirretä maasta. Jos kissa tai fretti matkustaa ulkomaille, silloin myös nämä tulee tunnistusmerkitä ja hankkia tarvittavat asiakirjat, mutta näille eläinlajeille ei ole vielä käytössä rekisteriä, johon tunnistusmerkintä tulisi ilmoittaa.

Merkintä- ja rekisteröintivaatimukset lemmikkien siirron yhteydessä

Koirien, kissojen ja frettien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja niillä tulee olla tunnistusasiakirja, jos ne siirretään maasta. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Tuonti ja vienti / Koirat, kissat ja fretit.

Koirien tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta

Koirien tunnistamista ja rekisteröintiä valvotaan eläintunnistuslain (1069/2021) nojalla. Toimivaltaisia viranomaisia ovat kunnaneläinlääkäri, aluehallintovirasto (läänineläinlääkäri) ja ELY-keskus (ELY-keskusten eläinvalvojat). Tulli valvoo tunnistamista ja rekisteröintiä rajalla siirrettäessä eläimiä jäsenvaltioiden välillä. Tunnistamisen ylimääräinen valvonta on maksullista, kun todetaan, että lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Maksu määräytyy kunkin viranomaisen maksutaksan mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin valvontamaksu on 150 € (MMM asetus kunnaneläinlääkärien maksullisista suoritteista 1286/2023). Lisäksi kokonaan tunnistusmerkitsemättömästä koirasta voidaan määrätä seuraamusmaksu (alkaen 300 €).

Pitopaikan rekisteröinti

Koirien, kissojen ja frettien pitopaikkaa ei tarvitse rekisteröidä, jos niitä pidetään lemmikkieläiminä kotitalouksissa eikä siirretä maiden välillä.

Pitopaikkojen rekisteröinti ammattimaisen tai laajamittaisen seura- ja harrastuseläinten pitämisen yhteydessä

Jos koirien, kissojen tai frettien pito on eläinten hyvinvointilain mukaista ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastus­eläinten pitoa, tee siitä eläinten hyvinvointilain mukainen ilmoitus aluehallintovirastoon. Tällaista koirien, kissojen tai frettien pitotoimintaa koskee myös eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 mukainen pitopaikan rekisteröintivelvollisuus. Käytännössä nämä velvollisuudet voi hoitaa samalla ilmoituksella Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin rekisteröimällä pitopaikan ja tekemällä ilmoituksen eläintenpitotoiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella aluehallintovirastolle tai itse sähköisessä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä: epr.ruokavirasto.fi.

Lisätietoa ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta löytyy Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito. Toimintaa koskee myös sekä eläinten hyvinvointilain että eläinterveyssäännöstön mukainen velvollisuus pitää kirjaa toiminnan kohteena olevista eläimistä ja tapahtumista pitopaikassa.

 

Pitopaikkojen rekisteröinti lemmikkien kaupallisen siirron yhteydessä

21.4.2021 voimaan tullut EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää, että koirien, kissojen ja frettien jäsenvaltioiden välisissä kaupallisissa siirroissa käytettäviin terveystodistuksiin merkitään lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero (pitopaikkatunnus).

Mikäli siirto tapahtuu muutoinkin ilmoitusta edellyttävän toiminnan yhteydessä terveystodistuksessa voi käyttää aluehallintoviraston rekisteröimän toimintapaikan yksilöllistä rekisterinumeroa. Oman pitopaikkasi yksilöllisen rekisterinumeron saat tarvittaessa varmistettua kirjautumalla eläintenpitäjä ja pitopaikkarekisteriin.

Jos kyseessä on toimintaa, joka ei edellytä muuta ilmoitusta, eläimen vastaanottajan pitopaikkarekisteröintiä ei vaadita yksityishenkilön tuodessa itselleen koiran, kissan tai fretin kaupallisin ehdoin kertaluonteisena siirtona.

 

Pitopaikan kirjaamisvelvoite

Rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Jos eläin on merkitty yksilöllisellä tunnistimella, kirjanpitoon merkitään tunnistimessa oleva tunnistuskoodi. Jokaisesta eläimestä tulee kirjata syntymäpäivämäärä sekä päivämäärä, jona eläin on kuollut tai kadonnut. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Kirjanpidossa tulee säilyttää myös mahdolliset asiakirjat (kuten tunnistusasiakirjat tai eläinterveystodistukset) eläinlajikohtaisten säännösten mukaisesti.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Tiedot tulee kirjata viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta pitopaikan kirjanpitoon. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon on viimeksi kirjattu eläintä koskeva merkintä.

 

Kuljettajien rekisteröinti lemmikkien kaupallisen siirron yhteydessä

Jos koiria, kissoja tai frettejä kuljetetaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomesta toiseen Euroopan unionin jäsenmaahan tai Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, eläinten kuljettajan on rekisteröidyttävä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto antaa kuljettajalle yksilöllisen rekisterinumeron. Rekisteröintiä ei vaadita kuljettajalta, jolla on eläinkuljetuslainsäädännön mukainen eläinkuljettajalupa. 

Lisätietoja Ruokaviraston tuonti- ja vientisivustoilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.7.2024