Eläinten sisämarkkinasiirtoja koskevat yleiset vaatimukset

HUOM! Tietoa Brexitin vaikutuksista.

Elävien eläinten, alkioiden ja sukusolujen siirroissa on riski eläintautien leviämiselle. Eläintautien leviämisen estämiseksi sisämarkkinasiirtoja säännellään eläinlajikohtaisilla EU-säädöksillä. Tässä ohjeessa kuvataan yleiset vaatimukset, kun pidettäviä maaeläimiä siirretään EU:n sisämarkkina-alueen ja Suomen välillä. Eläinlajikohtaiset vaatimukset on esitetty erillisissä eläinlajikohtaisissa ohjeissa. Alkioiden ja sukusolujen sekä vesiviljelyeläinten siirroista on omat ohjeet.

EU:n sisämarkkina-alueella tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita sekä valtioita, jotka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioihin EU:n ja kyseisen valtion välisen sopimuksen perusteella. Sisämarkkina-alueeseen kuuluvat kaikkien pidettävien maaeläinten osalta EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norja ja Sveitsi.

Sisämarkkinasiirroilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia elävien eläinten, alkioiden ja sukusolujen siirtoja, jotka tapahtuvat Suomesta toisiin EU:n jäsenvaltioihin sekä Norjaan ja Sveitsiin tai näistä maista Suomeen.

Tässä ohjeessa esitetään

 • rekisteröityminen Traces-järjestelmään,
 • eläinten merkintä ja rekisteröinti sekä pitopaikan rekisteröinti,
 • siirrettäviä eläimiä koskevat yleiset vaatimukset,
 • eläinten mukana kulkevan eläinterveystodistuksen vähimmäistiedot,
 • eläinten hyvinvointia koskeva vakuutus,
 • eläinten kuljetuksen käytettyjen kuljetusvälineiden yleiset vaatimukset,
 • eläinten kuljetuksessa käytettyjen kuljetuspäällysten yleiset vaatimukset,
 • eläinten kuljettajien rekisteröinti kuljetettaessa eläimiä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tai Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan.

Kuljetettavien eläinten tulee edellä mainittujen vaatimusten täyttämisen lisäksi olla kuljetuskuntoisia ja terveystodistuksen allekirjoittavan virkaeläinlääkärin on annettava tästä eläinten hyvinvointia koskeva vakuutus.

Rekisteröityminen TRACES-järjestelmään

Kaikkien sisämarkkinakaupan toimijoiden, jotka siirtävät eläimiä, joiden siirroille vaaditaan eläinterveystodistus, on rekisteröidyttävä TRACES-järjestelmään. Ruokaviraston verkkosivuilla on ohjeet rekisteröitymiseen. Kun toimija on rekisteröitynyt, järjestelmä lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES-tunnuksen. Aktivoinnin seurauksena järjestelmä lähettää viestin toimijalle, että tunnus on aktivoitu.

TRACES-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinakauppaan vaadittavan terveystodistuksen I osan, kun toimija aikoo siirtää eläimiä toiseen EU-jäsenvaltioon. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Eläinten merkintä ja rekisteröinti sekä pitopaikan rekisteröinti

Eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvät vaatimukset löytyvät täältä. Lähettävän maan virkaeläinlääkäri myöntämään, lähetyksen mukana seuraavaan terveystodistukseen, tulee merkitä lähetyksen lähtöpaikaksi se rekisteröity tai hyväksytty pitopaikka, josta eläimet lähtevät. Vastaanottajaksi tulee merkitä tuoja. Määräpaikaksi merkitään se rekisteröity tai hyväksytty pitopaikka, johon eläimet Suomessa saapuvat. Pitopaikkarekisteröintiä ei vaadita yksityishenkilön tuodessa itselleen koiran, kissan tai fretin kaupallisin ehdoin. Eläinterveystodistusta ei vaadita lainkaan koirien, kissojen tai frettien muussa kuin kaupallisessa tuonnissa.

Eläimiä koskevat yleiset vaatimukset

Toimijat saavat siirtää pidettäviä maaeläimiä toiseen jäsenvaltioon ainoastaan, jos kyseiset eläimet täyttävät seuraavat ehdot:

 1. eläimissä ei esiinny tautioireita;
 2. eläimet tulevat rekisteröidystä tai hyväksytystä pitopaikasta,
  1. jossa ei esiinny epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty;
  2. johon ei sovelleta siirrettävää lajia koskevia siirtorajoituksia;
  3. joka ei sijaitse rajoitusvyöhykkeellä;
 3. eläimet eivät ole olleet kosketuksissa pidettäviin maaeläimiin, joihin sovelletaan siirtorajoituksia, eivätkä luetteloituihin lajeihin kuuluviin pidettäviin maaeläimiin, joiden terveystilanne on heikompi kuin siirrettävien eläinten, riittävän pitkän ajan ennen päivää, jona siirrettävät eläimet on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon, ja tautien leviämismahdollisuus on minimoitu ottamalla huomioon seuraavat seikat:
  1. kyseisten luetteloitujen tautien ja uusien tautien itämisaika ja tartuntareitit;
  2. asianomaisen pitopaikan tyyppi;
  3. siirrettävien pidettävien maaeläinten laji ja luokka;
  4. muut epidemiologiset tekijät;
 4. eläimet täyttävät soveltuvin osin eläinterveyssäännöstön vaatimukset.

Toimijoiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toiseen jäsenvaltioon siirrettävät pidettävät maaeläimet lähetetään suoraan niiden määräpaikkaan toisessa jäsenvaltiossa, ellei eläinten hyvinvoinnin vuoksi ole tarvetta pysähtyä lepopaikassa.

Eläinterveystodistus

Toimijoiden tulee varmistaa, että eläinten mukana on eläinterveystodistus eli TRACES-todistus. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama eläinterveystodistus vaaditaan seuraavilta pidettäviltä maaeläimiltä:

 1. sorkka- ja kavioeläimet;
 2. siipikarja;
 3. suljettuun pitopaikkaan siirrettävät muut pidettävät maaeläimet kuin sorkka- ja kavioeläimet ja siipikarja;
 4. muut pidettävät maaeläimet kuin edellä mainitut, silloin kun tästä on erikseen säädetty.

Eläinterveystodistuksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;
 2. lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, sen yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, sen yksilöllinen rekisterinumero;
 3. määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, sen yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, sen yksilöllinen rekisterinumero;
 4. eläinlaji ja -luokka sekä vaadittaessa tunnistetiedot;
 5. tiedot eläinten terveystilanteesta ja lisätakeet seuraavista seikoista:
  1. alkuperäjäsenvaltio tai -vyöhyke;
  2. eläinten alkuperäinen pitopaikka ja alkuperäparvi, mukaan lukien soveltuvat testitulokset;
  3. lähetettävät eläimet, mukaan lukien testitulokset tai rokotukset soveltuvin osin;
 6. eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka ja voimassaoloaika, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen leima.

Lähetettäessä Suomesta eläimiä tai tuotteita sisämarkkinoille, toimijan on syytä hyvissä ajoin, mieluiten jo kaksi kuukautta ennen vientiä, neuvotella vientilähetyksen tarkastavan kunnaneläinlääkärin kanssa tarkastusten tekemisestä, terveystodistuksen laatimisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Eläinten hyvinvointia koskeva vakuutus

Virkaeläinlääkärin tulee voida vakuuttaa, että eläinterveystodistuksessa tarkoitetut eläimet ovat olleet tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että ne voidaan kuljetusasetuksen säännösten mukaisesti kuljettaa aiottu matka. Virkaeläinlääkärin vakuutus ei vapauta kuljettajia velvoitteistaan kuljetettavien eläinten kunnon osalta.

Kuljetusvälinettä koskevat yleiset vaatimukset

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan maantieajoneuvoa tai raideliikennevälinettä sekä vesi- ja ilma-alusta.

Toimijoiden, joiksi lasketaan myös eläinten kuljettajat, on varmistettava, että pidettävien maaeläinten tai siitosmunien kuljetukseen käytettävät kuljetusvälineet

 1. ovat rakenteeltaan sellaisia, että
  1. eläimet tai siitosmunat eivät pääse karkaamaan tai putoamaan niistä;
  2. eläinten säilytystila voidaan tarkastaa silmämääräisesti;
  3. eläinten ulosteiden, kuivikkeiden ja rehun valuminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu;
  4. sulkien ja höyhenten putoaminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu, kun kyse on siipikarjasta tai vankeudessa pidettävistä linnuista;
 2. on puhdistettu ja desinfioitu mahdollisimman pian jokaisen eläinten kuljetuksen jälkeen, joka aiheuttaa eläinterveysriskin, ja tarvittaessa puhdistettu ja desinfioitu uudelleen ja joka tapauksessa kuivattu tai annettu kuivua ennen uutta eläinten tai siitosmunien lastausta.

Kuljetuspäällyksiä koskevat yleiset vaatimukset

Kuljetuspäällyksellä tarkoitetaan kehikkoa, laatikkoa, säilytysastiaa tai muuta tukevaa rakennetta, jota käytetään eläinten kuljetukseen mutta joka ei ole kuljetusväline.

Toimijoiden, joiksi lasketaan myös eläinten kuljettajat, on varmistettava, että kuljetuspäällykset, joissa pidettävät maaeläimet ja siitosmunat kuljetetaan

 1. täyttävät kuljetusvälinettä koskevien ehtojen a alakohdan vaatimukset;
 2. sisältävät ainoastaan samaan lajiin, luokkaan ja tyyppiin kuuluvia eläimiä tai siitosmunia, joilla on sama terveystilanne;
 3. ovat/on
  1. joko käyttämättömiä ja tähän tarkoitukseen suunniteltuja kertakäyttöisiä kuljetuspäällyksiä, jotka hävitetään ensimmäisen käyttökerran jälkeen;
   tai
  2. puhdistettu ja desinfioitu käytön jälkeen sekä kuivattu tai annettu kuivua ennen mahdollista myöhempää käyttöä.

Siipikarjan ja siitosmunien osalta toimijoiden, joiksi lasketaan myös kuljettajat, on varmistettava, että kuljetuspäällyksissä, joissa pidettävää siipikarjaa ja siitosmunia kuljetetaan kuljetusvälineessä, on seuraavat merkinnät:

 1. untuvikkojen ja siitosmunien osalta:
  1. alkuperäjäsenvaltion nimi;
  2. alkuperäisen pitopaikan hyväksyntä- tai rekisterinumero;
  3. kyseisen siipikarjan laji;
  4. eläinten tai siitosmunien lukumäärä;
 2. siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan osalta alkuperäisen pitopaikan hyväksyntä- tai rekisterinumero.

Eläinten kuljettajien rekisteröinti kuljetettaessa eläimiä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tai Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan

Eläinten kuljettajan on rekisteröidyttävä, jos kavio- ja sorkkaeläimiä tai siipikarjaa taikka kaupallisessa tarkoituksessa koiria, kissoja ja frettejä kuljetetaan Suomesta toiseen Euroopan unionin jäsenmaahan tai Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan. Rekisteröintiä ei vaadita kuljettajalta, jolla on eläinkuljetuslainsäädännön mukainen eläinkuljettajalupa. Eläinten kuljettaja lähettää rekisteröintiä varten ilmoituksen aluehallintovirastoon, joka antaa kuljettajalle yksilöllisen rekisterinumeron. Rekisteröinti on maksullista.

Kuljettajien rekisteröinnin tarkoitus on osaltaan estää eläintautien leviämistä. Kukin EU:n jäsenmaa vastaa oman maansa kuljettajien rekisteröinnistä. EU:n jäsenmaiden viranomaiset valvovat sitä, että eläinten kuljettajilla on rekisterinumero. Eläimen maahanpääsy voi estyä, jos kuljettajalla ei ole rekisterinumeroa. Rekisteröinti vaaditaan kuljetettavien eläinten lukumäärästä riippumatta. Eläimen kuljettajan rekisterinumero merkitään kuljetettavan eläimen terveystodistukseen (Traces-todistus).

Hevoset ja muut kavioeläimet

Hevosen tai muun kavioeläimen kuljettajalta vaaditaan aina rekisteröityminen, ellei kuljettajalla ole eläinkuljettajalupaa. Kuljettajan rekisteröinti vaaditaan myös sellaisissa Pohjoismaiden välillä tapahtuvissa hevosten kuljetuksissa, joissa ei edellytetä hevosen terveystodistusta. Tällöin kuljettajan rekisterinumero merkitään terveystodistuksen sijasta alkuperäpitopaikan toimijan antamaan omaan vapaamuotoiseen ilmoitukseen, joka seuraa hevoseläintä Pohjoismaiden välisissä siirroissa.

Koirat, kissat ja fretit

Koirien, kissojen ja frettien kuljettajan pitää rekisteröityä, jos eläimiä kuljetetaan kaupallisessa tarkoituksessa. Osassa näistä kuljetuksista edellytetään eläinkuljettajalupaa, jolloin ei erillistä kuljettajan rekisteröintiä tarvita.

Siipikarja

Siipikarjan kuljettamisessa edellytetään yleensä eläinkuljettajalupaa, joten kuljettajan rekisteröitymistä edellytetään vain kuljetettaessa harrastesiipikarjaa

Sorkkaeläimet

Sorkkaeläinten kuljetukset edellyttävät useimmiten eläinkuljettajalupaa. Harrastetarkoituksessa pidettävien sorkkaeläinten siirroissa EU:n jäsenmaiden välillä vaaditaan vastaavien terveysehtojen täyttymistä kuin saman lajin tuotantotarkoituksessa pidetyiltä eläimiltä. Terveysehdot ovat vaativia. Eläimen omistajan on hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuljetusta selvitettävä ehdot ja niiden täyttymismahdollisuudet. Vaikka ehdot täyttyisivätkin, niin kuljettaminen olisi silti riskialtista eläintautinäkökulmasta.

Kirjanpitovelvollisuus

Rekisteröityjen kuljettajien on pidettävä kirjaa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan tiedot kuljettamiensa eläinten luokasta, lajista ja lukumäärästä. Lisäksi kuljettajan on pidettävä kuljetusvälinekohtaista kirjanpitoa seuraavien tietojen osalta:

 • kuljetusvälineen rekisteritunnus tai rekisterinumero
 • eläinkuorman lastauspäivät ja -ajankohdat alkuperäisessä pitopaikassa
 • jokaisen käyntikohteena olevan pitopaikan nimi, osoite ja yksilöllinen rekisteri- tai hyväksyntänumero
 • eläinkuorman purkamispäivät ja -ajankohdat määränpäänä olevassa pitopaikassa
 • päivät, joina kuljetusväline puhdistetaan, desinfioidaan ja käsitellään tuholaistorjunta-aineella, sekä näiden toimien toteutuspaikat
 • eläinten mukana olevien asiakirjojen viitenumerot

Lainsäädäntö

 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021, 6 §
 • Eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429, 87 artikla (sorkka- ja kavioeläimet)
 • Maaeläinten pitopaikkoja ja jäljitettävyyttä koskeva delegoitu asetus (EU) 2019/2035 3 artikla (koira, kissa, fretti ja siipikarja)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (328/2021) eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista, 6 § (hevosten kuljetus Pohjoismaiden välillä)
 • Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 (eläinkuljettajaluvat)
 • Eläinkuljetusasetus (EY) 1/2005 (eläinkuljettajaluvat)

Linkit

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvat eläinkuljetukset

Aluehallintovirasto: luvat, ilmoitukset ja hakemukset - eläimet

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2024