Eläinten sisämarkkinasiirtoja koskevia lisätietoja

Eläinten sisämarkkinasiirtoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty erillisessä ohjeessa.

Tässä ohjeessa esitetään yleisiä vaatimuksia täydentäviä lisätietoja, jotka koskevat seuraavia:

 • eläinten kokoamisiin liittyvät erityissäännöt
 • Ruokaviraston suostumusta edellyttävät siirrot
 • Suomeen saapuvien lähetysten tuontitarkastukset
 • toimijoita koskevat tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvollisuudet
 • muu siirtoihin liittyvä lainsäädäntö

Ohjeen lopussa on luettelo eläinterveyssäännöstön tarkoittamista pidettävistä maaeläinlajeista.

Tuotantoeläinten siirrot

Tuotantoeläinten (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, alpakka, laama) ja niiden sukusolujen ja alkioiden siirroista Suomeen antavat viranomaisten lisäksi ohjeistusta myös elinkeinon edustajat.

Elinkeinon puolesta tietoja antaa Eläinten terveys ETT ry. Ruokavirasto suosittelee kaikkien tuotantoeläinten tuojia olemaan yhteydessä ETT ry:een, elainten.terveys@ett.fi.

Eläinten kokoamisiin sovellettavat erityissäännöt

 1. Siirrettäessä pidettäviä sorkkaeläimiä, kavioeläimiä tai siipikarjaa alkuperäisestä pitopaikasta määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan pitopaikkaan toimijoiden on varmistettava, että eläimiä ei koota enempää kuin kolme kertaa ja että kokoamiset tapahtuvat hyväksytyissä kokoamispitopaikoissa tai hyväksytyissä kuljetusvälineissä seuraavin edellytyksin:
  1. kaikki pidettävät sorkkaeläimet, kavioeläimet ja siipikarja, jotka kootaan, on siirrettävä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan lopulliseen määräpaikkaansa viimeistään 20 päivän kuluessa siitä, kun ne lähtivät alkuperäisestä pitopaikastaan;
  2. pidettävien sorkkaeläinten, kavioeläinten ja siipikarjan tulee lähteä alkuperäjäsenvaltiossa sijaitsevasta hyväksytystä kokoamispitopaikasta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun ne lähtivät alkuperäisestä pitopaikastaan.
 2. Eläinterveystodistusta pyytävän toimijan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava tiedot lähetykseen kuuluvien eläinten kaikista siirroista, kaikki kokoamiset mukaan lukien, siitä lähtien kun eläimet lähtivät alkuperäisestä pitopaikasta.
 3. Jos eläimet kuljetetaan vesiväylää pitkin tai meritse, 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 20 päivän määräaikaa voidaan pidentää vesiväylällä tai merellä kuljettavan matkan kestoa vastaavalla ajalla.

Toimijoiden on varmistettava, että niiden sorkkaeläinten, kavioeläinten ja siipikarjan, jotka on tarkoitus koota kuljetusvälineessä ennen eläinten siirtoa toiseen jäsenvaltioon, lastaus tehdään pitopaikassa siten, että kuljetusvälinettä ei ajeta sisään tiloihin, joissa eläimiä pidetään.

Ruokaviraston suostumusta edellyttävät siirrot

Seuraavat sisämarkkinasiirrot edellyttävät Ruokaviraston suostumusta:

 • maa- tai vesieläinten sekä maaeläinten sukusolujen tai alkioiden siirto tieteellisiä tarkoituksia varten
 • luonnonvaraisten maaeläinten siirto
 • toisen jäsenvaltion soveltaman kansallisen poikkeuksen sallima maaeläinten siirto alueelle, jolla on taudista vapaa asema tai jolla toteutetaan hävittämisohjelmaa
 • maaeläintautien hävittämiseksi tapahtuva siirto
 • sukusolujen tai alkioiden siirto geenipankkiin, taikka muusta kuin hyväksytystä pitopaikasta
 • kädellisten eläinten siirto muusta kuin suljetusta pitopaikasta
 • lemmikkieläinasetuksessa tarkoitettu muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva lemmikkieläinten siirto, joka ei täytä kaikkia sille säädettyjä vaatimuksia
 • vesieläinten siirto tietyissä poikkeustapauksissa

Hae Ruokaviraston suostumusta tällä lomakkeella. 

Suomeen saapuvien lähetysten tuontitarkastukset

Toimijan on tarkastettava määräpaikassa eläimet, sukusolut ja alkiot sekä niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi Suomeen saapumisen jälkeen. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä siirtoa koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa ja asiasta on ilmoitettava välittömästi kunnaneläinlääkärille.

Toimija ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle ennen kuin eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä niitä seuraavien asiakirjojen on todettu täyttävän vaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä määräpaikassa tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja asiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Toimijoita koskevat tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvollisuudet

Sisämarkkinakaupan toimijoiden on kirjattava ja säilytettävä tiedot ainakin seuraavista:

 1. pitopaikassa olevien pidettävien maaeläinten lajit, luokat, lukumäärä ja tunnistetiedot
 2. pidettävien maaeläinten siirrot niiden pitopaikkaan ja pitopaikasta, mukaan luettuna tapauksen mukaan:
  1. niiden alkuperä- tai määräpaikka
  2. tällaisten siirtojen päivämäärä
 3. asiakirjat, joiden on oltava pidettävien maaeläinten mukana näiden saapuessa pitopaikkaan tai lähtiessä pitopaikasta
 4. pitopaikassa olevien eläinten kuolleisuus
 5. bioturvaamistoimenpiteet, seuranta, käsittelyt, testitulokset ja muut asiaankuuluvat tiedot sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista seuraavien osalta:
  1. pitopaikassa olevien pidettävien eläinten laji ja luokka
  2. tuotantotyyppi
  3. pitopaikan tyyppi ja koko
 6. eläinterveyskäyntien tulokset.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa.

Pitopaikan toimijan on säilytettävä tiedot pitopaikassa vähintään 3 vuoden ajan siirron jälkeen.

Muu siirtoihin liittyvä lainsäädäntö

Haitalliset vieraslajit 

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista.

Euroopan unionin kannalta merkitykselliset haitalliset vieraslajit sekä kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit on lueteltu maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.

CITES-lupamenettely

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä maahantuotaessa on aina otettava huomioon villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja saa Suomen Ympäristökeskuksesta puh. 0295 251 000, cites@syke.fi tai Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Vierasperäisen eläimen maahantuonti

Metsästyslain mukaan vierasperäisten riistaeläinten samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty. Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

Tarkoitukseen voi hakea lupaa Suomen riistakeskukselta.

Metsästyslain mukaan lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle.

Kalastuslaki

Kalastuslain mukaan muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kantojen tai sukusolujen maahantuonti luonnonvesiin päästämistä tai vesiviljelytoimintaa varten on kielletty ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa. 

Pidettävät sorkka- ja kavioeläimet

Sorkka- ja kavioeläimillä tarkoitetaan eläinterveyssäännöstössä lahkoihin sorkkaeläimet (Artiodactyla), kavioeläimet (Perissodactyla) ja norsueläimet (Proboscidea) kuuluvien lajien eläimiä.

Sorkkaeläimillä (Artiodactyla) tarkoitetaan

 • hanka-antilooppeja (Antilocapra),
 • kamelieläimiä (Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.),
 • kirahvieläimiä (Giraffa ssp., Okapia ssp.),
 • kääpiökauriita (Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.),
 • myskihirviä (Moschus ssp.),
 • pekareita (Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.),
 • sikaeläimiä (Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Porcula ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.),
 • virtahepoja (Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.),
 • hirvieläimiä (Cervidae) eli lajeja
  • Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus ssp., Dama ssp., Elaphodus ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Przewalskium ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp., Rucervus ssp. ja Rusa ssp.
 • ja onttosarvisia (Bovidae) eli
  • hevosantilooppeja (Addax ssp., Hippotragus ssp., Oryx ssp.),
  • lehmäantilooppeja (Alcelaphus ssp., Beatragus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp.,),
  • gaselleja (Ammodorcas ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Eudorcas ssp., Gazella ssp., Litocranius ssp., Nanger ssp., Procapra ssp., Saiga ssp.),
  • impaloita (Aepyceros ssp.),
  • kääpiöantilooppeja (Dorcatragus ssp., Madoqua ssp., Neotragus ssp., Oreotragus ssp., Ourebia ssp., Raphicerus ssp.),
  • nautaeläimiä (Bovinae eli lajit Ammelaphus ssp., Boselaphus ssp., Tetracerus ssp., Bison ssp., Bos ssp. (mukaan lukien Bibos, Novibos, Poephagus), Bubalus ssp. (mukaan lukien Anoa), Pseudoryx ssp., Strepticeros ssp, Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tragelaphus ssp. (mukaan lukien Boocerus)),
  • sukeltaja-antilooppeja (Cephalophus ssp., Philantomba ssp., Sylvicapra ssp.),
  • vesiantilooppeja (Kobus ssp., Pelea ssp., Redunca ssp.) ja
  • vuohieläimiä (Ammotragus ssp., Arabitragus ssp., Capra ssp., Hemitragus ssp., Nilgiritragus ssp., Ovis ssp., Pseudois ssp., Naemorhedus ssp. (mukaan lukien Naemorhedus ja Capricornis), Oreamnos ssp., Rupicapra ssp., Budorcas ssp., Ovibos ssp., Pantholops ssp.)

Kavioeläimillä (Perissodactyla) tarkoitetaan

 • hevoseläimiä (Equus spp.),
 • tapiireja (Tapirus spp.) ja
 • sarvikuonoja (Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.)

Norsueläimillä (Proboscidea) tarkoitetaan norsuja (Elephas ssp., Loxodonta ssp.)

Pidettävä siipikarja

Siipikarjalla tarkoitetaan lintuja, joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuotantoa varten, riistalintujen luontoon istuttamista varten tai edellä mainituissa tuotantotyypeissä käytettävien lintujen tuottamista varten.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2023