Löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestäminen

Eläinten hyvinvointilain mukaan kunnilla tulee olla löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämistä varten talteenottopaikka. Löytöeläimellä tarkoitetaan kunnan alueella irrallaan tavattuja ja kiinni otettuja koiria ja kissoja sekä muita pienikokoisia seura- ja harrastuseläimiä. Kunta voi hankkia palvelun myös ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa tehtävä sopimus

Kunta ja ulkopuolinen palveluntuottaja tekevät palvelun hankkimisesta kirjallisen sopimuksen. Kunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa tulisi sopia selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti hoidon ja muiden toimien järjestämisestä ja niiden hinnasta, miten kustannukset peritään eläimen omistajalta tai pitäjältä, sekä miten ne tilitetään kunnalle.

Palveluntuottajan tulee tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus toiminnasta (ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta). Lisätietoa toimintaan liittyvistä vaatimuksista sekä ilmoituksen tekemisestä löytyy Ruokaviraston verkkosivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito sekä ohjeesta Ilmoituksenvarainen eläinten pito ja muu toiminta.

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät resurssit suoriutua tehtävästä luotettavasti ja asianmukaisesti. Palveluntuottajalla on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka on velvollinen huolehtimaan, että talteenottopaikkaa pidetään sitä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Vastuuhenkilön on oltava täysi-ikäinen ja luotettava henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakykyä ei ole rajoitettu. Vastuuhenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan löytöeläinten talteenottoa koskevia toimenpiteitä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Eläimen pitäjän yhteystietojen selvittäminen

Talteenottopaikan pitäjän on tarkastettava, onko löytöeläimellä tunnistusmerkintä tai muu tunniste, ja ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin talteenotosta ilmoittamiseksi eläimen omistajalle tai muulle pitäjälle.

Koirien osalta haltijan yhteystietojen selvittämiseen voi käyttää Ruokaviraston ylläpitämää koirien viranomaisrekisteriä. Ulkopuoliset palveluntuottajat, joilla on kunnan kanssa tehty sopimus löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä kunnan alueella, voivat hakea selausoikeuksia Ruokaviraston koirarekisteriin, josta he voivat hakea talteenotettujen koirien haltijatietoja koiran mikrosirunumeron perusteella. Käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin. Kaikki rekisteristä tehdyt haut ja selaukset tallennetaan rekisterin lokitietoihin. Ruokaviraston laatima ohjeistus käyttöoikeuksien hakemiseksi on saatavissa kunnan ympäristöterveydenhuollon yksiköstä.

Muiden eläinlajien osalta talteenottopaikan pitäjän tulee pyrkiä selvittämään, löytyvätkö eläimen omistajan tai haltijan yhteystiedot jostain yleisesti käytössä olevista rekistereistä, kuten eläinlajikohtaisten harrastajajärjestöjen tai muiden yksityisten toimijoiden ylläpitämistä rekistereistä. Myös koirien omistajien tai haltijoiden yhteystietoja voi tarvittaessa pyrkiä selvittämään erilaisten koirajärjestöjen rekistereistä.

Eläimen tietojen julkaiseminen internetsivuilla

Jos eläimen omistaja tai pitäjä ei ole tiedossa, talteenottopaikan on julkaistava ilmoitus eläimen talteenotosta ja tuntomerkeistä internetsivuillaan.

Metsästyslaissa (615/1993) säädetään koiran talteen otosta tietyissä tilanteissa. Metsästyslain nojalla talteen otetuista koirista on viipymättä ilmoitettava koiran omistajalle, jos tämä on tiedossa, tai poliisille. Jos poliisille tehdään metsästyslain 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, poliisin tulee ilmoittaa talteenotosta löytöeläinten talteenottopaikkaan. Talteenottopaikan on julkaistava ilmoitus myös näistä eläimistä internetsivuillaan.

Toimet tilanteissa, joissa löytökoiran tunnistusmerkintä tai rekisteröinti on laiminlyöty

Jos talteenotettua koiraa ei ole tunnistusmerkitty tai merkitty viranomaisrekisteriin, mutta koiran haltijuus saadaan muulla tavoin selvitettyä koiran palauttamiseksi, talteenottopaikka ilmoittaa tunnistusvaatimusten laiminlyönnistä valvontaviranomaiselle, joka ryhtyy tarvittaviin eläintunnistuslainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin.

Jos talteenotettu koira myydään tai muuten luovutetaan uudelle haltijalle, talteenottopaikka hoitaa koiran mikrosiruttamisen ja/tai ilmoittamisen rekisteriin ennen koiran luovutusta. Koiran haltijaksi merkitään tällöin ensin talteenottopaikka. Kun koira myydään tai luovutetaan uudelle haltijalle, luovutuksen yhteydessä tehdään haltijanvaihdos koirarekisterissä. Haltijanvaihdos on syytä tehdä luovutuksen yhteydessä paikan päällä joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella, täyttäen molempien osapuolten tiedot samalla kertaa. Tunnistusmerkitsemisestä ja/tai rekisteriin merkitsemisestä aiheutuvat kulut voidaan sisällyttää koiran myyntihintaan.

Löytöeläinten säilyttäminen ja hoito talteenottopaikassa

Löytöeläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan siitä, kun eläimen omistajalle tai pitäjälle on ilmoitettu eläimen talteenotosta, tai kun talteenotosta on julkaistu ilmoitus internetissä. Tämän jälkeen kunnalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Jos eläin myydään ja myynnistä saatava tulo on suurempi kuin eläimen hoidosta aiheutuneet kustannukset, kunnan on säilytettävä yli jääviä varoja eläimen omistajan lukuun kolmen kuukauden ajan eläimen toimittamisesta talteenottopaikkaan, minkä jälkeen varat siirtyvät kunnan omaisuudeksi. Hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin lasketaan mukaan myös mahdollisesta tunnistusmerkitsemisestä ja/tai viranomaisrekisteriin merkitsemisestä aiheutuvat kulut.

Jos talteenotettu löytöeläin on sairas tai vahingoittunut, tulee talteenottopaikan järjestää sille viipymättä sen tarvitsema ensiapu ja muu kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen hoito sairauden tai vamman hoitamiseksi. Ensiavulla ja hoidolla tarkoitetaan sellaista välttämätöntä ensiapua ja muuta eläinlääketieteellistä hoitoa, joka eläimelle on annettava sen hyvinvoinnin turvaamiseksi, kunnes eläimen omistaja tai pitäjä tavoitetaan, tai eläin myydään tai lopetetaan. Kohtuullisena ja tarkoituksenmukaisena hoitona voidaan pitää esimerkiksi eläimen murtuneen raajan lastoitusta ja kipulääkitystä, mutta ei murtuman kirurgista korjaamista. Hoidon kohtuullisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon tarvittavan hoidon kustannukset ja eläimen jatkohoidon tarve.

Eläimen pitäjältä perittävä korvaus

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai pitäjältä korvaus eläimen talteenotosta, kuljetuksesta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Ulkopuolisen palveluntuottajan ylläpitämällä talteenottopaikalla on oikeus periä korvaus edellä mainituista kuluista eläimen pitäjältä tai omistajalta sen mukaisesti, kuin asiasta on sovittu kunnan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Yleensä kustannukset maksetaan samalla kun eläin noudetaan talteenottopaikasta. Korvauksen tilittämisestä kunnalle tai sen säilyttämisestä tai muusta käyttämisestä on sovittava palvelun hankintaa koskevassa sopimuksessa.

Kirjanpito ja raportointi talteenotetuista löytöeläimistä

Löytöeläinten talteenottopaikan pito on ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläinten pitoa, jota koskee luettelonpitovelvoite. Toimijan on pidettävä luetteloa toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. Luetteloa voidaan pitää vapaavalintaisessa muodossa joko paperisella lomakkeella tai sähköisesti. Luettelo on pidettävä ajan tasalla ja esitettävä tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Luetteloa on säilytettävä kolme vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin luetteloon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.

Kunnan on laadittava ja julkaistava tilasto talteenotetuista löytöeläimistä vuosittain. Tilastotietojen avulla voidaan seurata löytöeläinten määrän kehitystä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Käytännössä tilastoinnin voi toteuttaa keräämällä ja julkaisemalla em. olemassa olevaa tietoa. Tilaston talteenotetuista löytöeläimistä vuosittain voi laatia ja julkaista esimerkiksi eläinlajikohtaisena lukumäärätietona (talteen otettuja kissoja x kpl, koiria y kpl ja muita lajeja (mitä) z kpl/vuosi).

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024