Nautarekisterin hitausongelmia on ratkaistu – työ jatkuu

10. kesäkuuta 2022

Uudessa nautarekisterissä on esiintynyt hitausongelmia sen jälkeen, kun palvelu avautui eläintenpitäjien käyttöön 27.4.2022. Ruokavirasto on selvittänyt hitausongelmien syitä yhdessä kumppaniensa kanssa ja parantaa jatkuvasti tietojärjestelmän toimintaa.

– Osalle käyttäjistä nautarekisterin hitaudesta on valitettavasti ollut haittaa, sanoo tietohallintojohtaja Juha Antila. Käytön sujuvoittamiseksi tehdään koko ajan parannuksia rekisterin tietojärjestelmään. Tavoitteena on, että ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti. Kun hitaita palveluita löytyy, Ruokavirasto priorisoi korkealle niiden korjaamisen.

Yksi suurimmista ongelmista nautarekisterin käyttöönoton jälkeen on ollut suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelimen levytilan riittävyys. Levytilan täyttyminen on aiheuttanut koko palveluväylän kaatumisen. Palveluväylän kaatuessa palveluväylän käyttäjät eivät ole enää saaneet yhteyttä nautarekisteriin. Eläinilmoitusten tekeminen tai tietojen hakeminen ei ole onnistunut sidosryhmien järjestelmien kautta.

Suomi-fi-palveluväylän levytilaa on nyt kasvatettu. Lisäksi on vahvistettu Ruokaviraston ja käyttöpalvelutoimittajan yhteistyötä, jotta vastaavia tilanteita ei jatkossa pääse syntymään. Myös nautarekisterin palveluiden käyttöä hidastanut Ruokaviraston tietokantaongelma korjattiin toukokuun puolessa välissä.

Rajapintapalveluita parannetaan

Ruokavirasto tarjoaa palveluita sidosryhmilleen tietojen hakemiseen nautarekisterin rajapintapalvelujen kautta. Osassa rajapintapalveluja on esiintynyt hitautta. Syyt hitauteen sidosryhmien järjestelmissä johtuvat joko Ruokaviraston tuottamista rajapintapalveluista tai sidosryhmien omien tietojärjestelmien teknisistä ratkaisuista, kuten esimerkiksi suurien massahakujen käyttämisestä.

Rajapintapalveluiden suorituskykyongelmat ovat käyttöönoton jälkeen näkyneet esimerkiksi MinunMaatilani -ohjelmiston käyttäjille. Ilmoituksen tallennus tai sivun latautuminen on ollut hidasta. Rajapintapalveluita on korjattu ennen nautarekisterin käyttöönottoa ja niitä korjataan edelleen. Myös suorituskykytestaukset jatkuvat hitaiden palveluiden kartoittamiseksi.

Massahakujen korvaamiseksi Ruokavirasto ja sidosryhmät etsivät yhteistyössä aktiivisesti korvaavia ratkaisuja. Ratkaisu ei ole yksin Ruokaviraston käsissä. Nautarekisteristä massahakuja tekevien sidosryhmien kanssa neuvotellaan siitä, miten he nautarekisteriä käyttävät ja miten se vaikuttaa tietojärjestelmän toimintaan. Ratkaisu on löydettävä yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta nautarekisteri on parempi eläintenpitäjien käytössä.

Ruokavirasto tekee nautarekisterin hitausongelmien korjaamisessa yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Sidosryhmiä ovat MinunMaatilani-ohjelmiston tarjoaja Mtech, Faba, Naseva, teurastamot, Honkajoki Oy ja Eläinten terveys ETT ry. Ruokavirastolla on sidosryhmien kanssa yhteydenpitokanavat, joiden välityksellä ongelmatilanteita ratkaistaan. Lisäksi Ruokavirasto ja Mtech käyvät säännöllisesti läpi ajankohtaisia nautarekisterin kehittämisasioita.

Lisätietoja:

Tietohallintojohtaja Juha Antila, p. 050 529 7975, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietoa nautarekisterin käyttöönotosta Ruokaviraston sivustolla