Nautaeläinten tunnistaminen ja rekisteröinti

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Nautaeläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään jatkossa uudella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/520. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022. Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) on astunut voimaan 24.1.2022. 

Nautaeläiminä pidetään kaikkia Bovinae-alaheimon eläimiä. Näitä ovat muun muassa naudat, seebut, jakit, biisonit ja vesipuhvelit. Kaikki se, mitä naudoilta vaaditaan, koskee kaikkia näitä eläimiä.

Nautaeläinten merkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään elintarviketurvallisuuden parantamiseen. Nämä toimet mahdollistavat jäljitettävyyden ja siten sen varmistamisen, että kuluttajille myydään väärentämättömiä ja turvallisia tuotteita. Nautojen merkintäjärjestelmät on erityisesti kehitetty BSE-taudin synnyttämää terveysriskiä silmälläpitäen.

Nautaeläinten pitopaikka ja eläintenpitoilmoitus on rekisteröitävä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröinti tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai sähköisessä asiointisovelluksessa epr.ruokavirasto.fi.

Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, Ruokaviraston hyväksymällä korvamerkillä joista toisen on oltava 1.1.2021 lähtien syntyneille elektroninen korvamerkki. Vasikka on merkittävä viimeistään 20 vuorokauden kuluessa sen syntymästä tai jos vasikka siirretään tätä ennen syntymäpitopaikastaan, se on merkittävä ennen siirtoa. Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä nautaa ei saa siirtää tilalta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 4,40 euroa/eläin.

Tuottajan on ilmoitettava nautojensa syntymät, kuolemat, myynnit, ostot ja siirrot nautarekisteriin viimeistään 7. päivänä tapahtumapäivästä lukien. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä verkossa tai lomakkeilla. Nautarekisterin asiointisovellukseen voi kirjautua osoitteessa https://nauta.ruokavirasto.fi  Nautarekisterin ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta.

Nautaeläimille on tehtävä nautarekisteriin rekisterikysely ennen eläimen ottamista eläinvälitykseen, kuljetettavaksi tai teurastettavaksi. Rekisterikysely sisältää eläimestä rekisteriin talletetut tiedot sekä viranomaisen eläintä koskevat kiellot ja määräykset. Teurastamot eläinvälittäjät voivat tehdä rekisterikyselyn ja omat ilmoituksensa asiointisovelluksessa osoitteessa https://nauta.ruokavirasto.fi 

Ohjeet nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä löytyvät Nautaeläinten tunnistamis- ja rekisteröintiohjeesta 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2024