Muu rehualan toiminta

Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat

Kun tilalla harjoitetaan muita toimintoja, kuten esimerkiksi

 • valmistetaan rehuseoksia (lisäaineita käyttämällä tai ilman) myyntiin
 • puristetaan rypsiä
 • tarjotaan kuljetus- tai varastointipalveluja
 • pakataan ostettua rehua myyntiin
 • tuodaan rehua toisesta maasta muiden kuin omien tai hallinnassa olevien eläinten ruokintaan
 • valmistetaan lääkerehuja tilan omien eläinten ruokintaan (tilasekoitus)

ei kyseessä ole rehualan alkutuotannon toiminta. Tällöin tilan on rekisteröidyttävä Ruokavirastoon lomakkeella A. Lisäksi tilan tulee noudattaa rehuhygienia-asetuksen liitteen II säännöksiä toimitiloista ja laitteistoista, henkilöstöstä, tuotannosta, laadunvarmistuksesta, varastoinnista ja kuljetuksesta, tietojen kirjaamisesta sekä valituksista ja tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta. Maatilalta edellytetään myös vaarojen arviointia ja torjuntaa eli ns. HACCP-järjestelmää.

Kuumennusvelvoite

Kanojen, broilereiden, kalkkunoiden sekä nautojen ja sikojen rehuseokset pitää käsitellä kuumentamalla Suomessa, kun vuosituotanto ylittää kuusi miljoonaa kiloa. Rehuseos on kuumennettava vähintään 81 °C:een tai sitä pidettävä vähintään kymmenen minuutin ajan 75 °C:ssa. Kivennäisrehut, vitamiinitäydennysrehut, rahtisekoittajien valmistamat rehuseokset sekä nestemäiset ja kosteat rehut voidaan jättää kuumentamatta.  Viljelijällä on lisäksi mahdollisuus hakea erikoisrehuille poikkeuslupaa kuumennusvelvoitteesta. Kuumennusvelvoite liittyy ihmisten ja eläinten salmonellatartuntojen estämiseen.

Salmonellanäytteenotto

Viljelijä voi tuoda pieniä rehumääriä omistamiensa tai hallitsemiensa eläinten ruokintaan toisesta EU maasta ilman näytteenottovelvoitetta. Sen sijaan rehujen maahantuontiin ja suurien määrien rehua tuontiin toisesta EU maasta on vaatimuksia viljelijälle kansallisessa asetuksessa rehualan toiminnanharjoittamisesta.

Lisäksi maatilojen, jotka valmistavat

 • elintarviketuotantoeläinten rehuja myyntiin tai
 • vastikkeettomaan luovutukseen tai
 • tarjoavat elintarviketuotantoeläinten rehujen kuljetus- tai varastointipalveluja

pitää huomioida kansallisen asetuksen rehualan toiminnanharjoittamisesta vaatimukset salmonellanäytteenottoon.

Näytteenottovelvoite koskee sellaisten rehujen valmistusta myyntiin, mihin liittyy muita rehuja suurempi salmonellariski. Tällaisiksi katsotaan erityisen riskialttiiden rehuaineiden, esimerkiksi

 • viljojen jyvien
 • öljykasvien siemenien tai hedelmien
 • palkokasvien siemenien
 • muiden siemenien tai hedelmien
 • kalajauhon
 • näistä saatujen tuotteiden tai oheistuotteiden

tai niitä sisältävien rehuseosten valmistus. Elintarviketuotantoeläinten rehujen kuljetus- ja varastointipalveluille on määritelty myös erityisen riskialttiit rehuaineet ja -seokset.

Asetuksen mukaan rehualan toimijan on otettava toiminnan luonteesta riippuen näytteitä rehuista ja/tai rehujen tuotantoympäristöstä tutkittavaksi salmonellan varalta. Näytteenottovelvoitetta ei kuitenkaan ole, mikäli rehuaineita käsitellään yksinomaan mekaanisesti niiden olomuotoa muuttamatta (esimerkiksi viljan seulonta).

Öljyjen ja rasvojen jalostajat

EU:n asetuksesta dioksiiniseurannasta tuleva vaatimus laitosten hyväksynnästä koskee myös maatiloja, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljystä jalostettuja tuotteita, sekoiteöljyjä tai -rasvoja. Esimerkiksi jos biodieselin valmistuksesta syntyy rehujakeita myyntiin tai vastikkeettomaan luovutukseen, on kyseisen toimijan haettava hyväksyntää Ruokavirastosta lomakkeella C. Pelkästään öljykasvien siementen puristaminen ja siitä saatujen tuotteiden markkinointi rehukäyttöön ei vaadi hyväksyntää.

Takaisin sivulle 'Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat'

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2024