Tiedote: Elintarvikemarkkinalain maksuaikasäännös herättää kysymyksiä — nämä asiat muuttuvat

27.9.2021

Elintarvikemarkkinalakiin lisätään säännös maksuajoista. Elintarvikemarkkinavaltuutetun tuore ohjeistus auttaa uuden säännöksen soveltamisessa.

Elintarvikemarkkinalaki muuttuu 1.11.2021. Lakiin tulee muun muassa säännös maksuajoista, mitä ei ole tällä hetkellä voimassa olevassa laissa. Uusi säännös, elintarvikemarkkinalain 2 a §, on herättänyt laajalti epätietoisuutta elintarvikeketjun toimijoissa ja säännökseen on kaivattu selvennystä. Elintarvikemarkkinavaltuutetulta on tiedusteltu etenkin uusista 30 ja 60 päivän enimmäismaksuajoista ja niistä sopimisesta, maksuajan alkamisajankohdasta, sekä maksujen jakamisesta eriin.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on laatinut ohjeistuksen maksuajoista. Ohjeistuksessa annetaan alan toimijoille ohjeita säännöksen tulkintaan, ja sen avulla voi arvioida minkälaiset maksuaikoja koskevat käytännöt ovat sallittuja tai kiellettyjä lakiuudistuksen myötä. Lain tulkintaa yritetään helpottaa myös esimerkkien avulla.

Maksuaikoja koskevaa säännöstä on sovellettava uusien toimitussopimusten kohdalla 1.11.2021 alkaen. Aiemmin tehdyt sopimukset on muutettava lain mukaisiksi 1.5.2022 mennessä.

Uusi säännös maksuajoista on tarpeellinen, koska maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maksujen viivästymisen katsotaan heikentävän tavarantoimittajan taloudellista elinkelpoisuutta. Lakimuutoksen taustalla on EU:n hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä annettu direktiivi (2019/633), jossa kielletään liian pitkiksi katsotut maksuajat.

Tämä on ensimmäinen uudistettuun elintarvikemarkkinalakiin liittyvä ohjeistus. Tulevaisuudessa elintarvikemarkkinavaltuutettu tulee antamaan ohjeistuksia myös muiden lain säännösten soveltamisesta.

Tiedote: Elintarvikemarkkinalain maksuaikasäännös herättää kysymyksiä — nämä asiat muuttuvat (PDF)