Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutettu vaikuttaa elintarvikemarkkinoiden toimivuuteen Suomessa esimerkiksi ottamalla kantaa, tekemällä aloitteita ja valvomalla elintarvikeketjun toimintatapoja. Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo alan toimijoita hyvistä liiketavoista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu neuvonta ja valvonta. Valtuutettu kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja toimii Ruokaviraston yhteydessä. Valtioneuvosto nimittää valtuutetun enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjuun liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia, sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu valvoo elintarvikemarkkinalaissa säädettyjen vaatimusten ja kieltojen noudattamista. Tehtäviin kuuluvat elintarvikeketjussa esiintyvien sopimusehtojen ja käytäntöjen sekä hyvien liiketapojen mukaisten menettelyjen valvonta.

Käytännössä elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävät voivat olla esimerkiksi sovinnon edistämistä osapuolten välillä ristiriitatilanteissa tai sidosryhmien neuvontaa hyvistä toimintatavoista. Valtuutetun tehtävistä säädetään elintarvikemarkkinalaissa.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg aloitti viisivuotisen toimikautensa 1.9.2019. Maa- ja metsätalousministeriö on pidättänyt elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin virasta 17.1.2024 alkaen. Lakimies Ismo Tuominen toimii elintarvikemarkkinavaltuutetun sijaisena 18.1.2024 alkaen toistaiseksi.

Olli Wikberg on helsinkiläinen oikeustieteen tohtori ja varatuomari. Wikberg on opiskellut oikeustiedettä Helsingin yliopistossa ja on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi 2010. Hänen eurooppaoikeudellinen väitöskirjansa käsitteli kartellien vastaista toimintaa Euroopan unionissa. Wikberg on aiemmin valmistunut oikeustieteen lisensiaatiksi oikeustaloustieteen oppiaineesta, jossa hän myös suoritti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1999. Hänellä on myös aiempia kaupallisen alan opintoja Helsingin kauppaoppilaitoksessa (nyk. Business College Helsinki), jossa hän on suorittanut yo-merkonomin tutkinnon vuonna 1994.

Ennen elintarvikemarkkinavaltuutetuksi nimittämistään Wikberg toimi lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä vuosina 2018–2019. Ministeriön lainvalmisteluosastolla hänen vastuualueeseensa kuuluivat erityisesti hallintolainkäyttöön liittyvät kysymykset. Ennen siirtymistään oikeusministeriön palvelukseen Wikberg työskenteli markkinaoikeudessa vuosina 2011–2018 markkinaoikeustuomarina. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus kilpailuoikeudellisista kysymyksistä erityisesti aineen opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa.

Elintarvikemarkkinoiden ja elintarvikeketjun toiminnan tuntemusta Wikberg on hankkinut toimiessaan elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan varapuheenjohtajana sen perustamisesta 2014 vuoteen 2019 asti.

Lue lisää elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnasta:

Elintarvikemarkkinavaltuutetun esite (pdf)