Mikä on elintarvikemarkkinavaltuutettu?

Elintarvikemarkkinavaltuutettu vaikuttaa elintarvikemarkkinoiden toimivuuteen Suomessa esimerkiksi ottamalla kantaa, tekemällä aloitteita ja valvomalla elintarvikeketjun toimintatapoja. Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo alan toimijoita hyvistä liiketavoista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu neuvonta ja valvonta. Valtuutettu kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja toimii Ruokaviraston yhteydessä. Valtioneuvosto nimittää valtuutetun enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjuun liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia, sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu valvoo elintarvikemarkkinalaissa säädettyjen vaatimusten ja kieltojen noudattamista. Tehtäviin kuuluvat elintarvikeketjussa esiintyvien sopimusehtojen ja käytäntöjen sekä hyvien liiketapojen mukaisten menettelyjen valvonta.

Käytännössä elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävät voivat olla esimerkiksi sovinnon edistämistä osapuolten välillä ristiriitatilanteissa tai sidosryhmien neuvontaa hyvistä toimintatavoista. Valtuutetun tehtävistä säädetään elintarvikemarkkinalaissa.

Lue lisää elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnasta:

Elintarvikemarkkinavaltuutetun esite (pdf)