Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyä -sivulle on koottu vastauksia elintarvikemarkkinavaltuutetulle esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät valtuutetun toimintaan. Tarkistathan ennen yhteydenottoa, löydätkö täältä vastauksen kysymykseesi.

Valtuutetun toimistoon voit ottaa yhteyttä palautelomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse. Toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antaminen sekä hyviin liiketapoihin liittyvä tiedotus ja neuvonta.

Lisäksi valtuutettu valvoo elintarvikeketjun sopimusten määrämuotoisuutta ja sisältöä koskevien vaatimusten sekä kohtuuttomia ehtoja ja käytäntöjä sekä sopimatonta menettelyä koskevien kieltojen noudattamista.

Valtuutettuun voi olla yhteydessä kaikissa tilanteissa, jotka liittyvät elinkeinoharjoittajien välisten sopimusehtojen sopimattomaan menettelyyn maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden aloilla.

Säännöksen rikkomista koskevan asian voi saattaa elintarvikemarkkinavaltuutetun käsiteltäväksi:

  1. sopimuksen osapuoli;
  2. toimija, johon sopimusehdon käyttö tai sopimuskäytännön soveltaminen kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa; tai
  3. elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun asian käsiteltäväksi myös oma-aloitteisesti, jos kyse on elintarvikeketjun toimivuuden kannalta merkittävästä asiasta.

Tiedusteluihin vastaaminen tuottaa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle arvokasta tietoa markkinoiden toiminnasta ja lainsäädännön noudattamisesta. On tärkeää, että kaikki elintarvikemarkkinoihin liittyvät epäkohdat tulevat valtuutetun tietoon.

Elintarvikemarkkinalain määräykset koskevat tiivistetysti yrityksiä, jotka käyvät keskenään kauppaa maataloustuotteista ja elintarvikkeista. Lain soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden listan voi tarkistaa markkinajärjestelyasetuksen 1308/2013 liitteestä. Elintarvikemarkkinalaissa mainittujen elintarvikkeiden listan voi tarkistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No: 178/2002 toisesta artiklasta.

Elintarvikemarkkinalaissa tarkoitettujen sopimusten muotoa ja vähimmäissisältöä koskevat säännökset koskevat keskisuuria yrityksiä, jotka tekevät sopimuksia ja tarjouksia maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden ostamisesta. Keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan elintarvikemarkkinalaissa yritystä, jonka palveluksessa on 50–250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on yli 10 miljoonaa euroa ja vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

Elintarvikemarkkinalakia ei kuitenkaan sovelleta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettua majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittavien elinkeinonharjoittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin tai käytäntöihin.

Elintarvikemarkkinalakia sovelletaan elinkeinonharjoittajien välisiin elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa koskeviin sopimuksiin ja käytäntöihin. Lain soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden listan voi tarkistaa markkinajärjestelyasetuksen 1308/2013 liitteestä. Elintarvikemarkkinalaissa mainittujen elintarvikkeiden listan voi tarkistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No: 178/2002 toisesta artiklasta.

Jos asia koskee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä elintarvikkeiden kauppaa, elintarvikemarkkinavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista asiaa. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä kauppaa koskevissa asioissa voit kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamiehen puoleen. Kilpailulain valvonta kuuluu taas Kuluttaja- ja kilpailuviraston toimivaltaan.

Elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa saat lisätietoa Ruokaviraston sivuilta.

Hintasääntely ei kuulu elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivaltaan.