Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyä -sivulle on koottu vastauksia elintarvikemarkkinavaltuutetulle esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät valtuutetun toimintaan. Tarkistathan ennen yhteydenottoa, löydätkö täältä vastauksen kysymykseesi.

Valtuutetun toimistoon voit ottaa yhteyttä palautelomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse. Toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antaminen sekä hyviin liiketapoihin liittyvä tiedotus ja neuvonta.

Lisäksi valtuutettu valvoo elintarvikeketjun sopimusten määrämuotoisuutta ja sisältöä koskevien vaatimusten sekä kohtuuttomia ehtoja ja käytäntöjä sekä sopimatonta menettelyä koskevien kieltojen noudattamista.

Valtuutettuun voi olla yhteydessä kaikissa tilanteissa, jotka liittyvät elinkeinoharjoittajien välisten sopimusehtojen sopimattomaan menettelyyn maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden aloilla.

Säännöksen rikkomista koskevan asian voi saattaa elintarvikemarkkinavaltuutetun käsiteltäväksi:

  1. sopimuksen osapuoli;
  2. toimija, johon sopimusehdon käyttö tai sopimuskäytännön soveltaminen kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa; tai
  3. elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun asian käsiteltäväksi myös oma-aloitteisesti, jos kyse on elintarvikeketjun toimivuuden kannalta merkittävästä asiasta.

Tiedusteluihin vastaaminen tuottaa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle arvokasta tietoa markkinoiden toiminnasta ja lainsäädännön noudattamisesta. On tärkeää, että kaikki elintarvikemarkkinoihin liittyvät epäkohdat tulevat valtuutetun tietoon.

Elintarvikemarkkinalain muutos tuli voimaan 1.11.2021.
Elintarvikemarkkinalain soveltamisalasta säädetään lain 1 §:ssä.
Lue ohjeistus.

Elintarvikemarkkinalakia sovelletaan elinkeinonharjoittajien välisiin elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa koskeviin sopimuksiin ja käytäntöihin.

Jos asia koskee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä elintarvikkeiden kauppaa, elintarvikemarkkinavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista asiaa. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä kauppaa koskevissa asioissa voit kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamiehen puoleen. Kilpailulain valvonta kuuluu taas Kuluttaja- ja kilpailuviraston toimivaltaan.

Elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa saat lisätietoa Ruokaviraston sivuilta.

Hintasääntely ei kuulu elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivaltaan.