Vanliga frågor

På sidan med vanliga frågor har vi sammanställt svar på frågor som ställts till livsmedelsmarknadsombudsmannen och som hör samman med ombudsmannens arbete. Innan du tar kontakt bör du kontrollera om svaret på din fråga finns här.

Du kan kontakta ombudsmannens byrå genom att använda responsblanketten, med e-post eller per telefon. Kontaktuppgifterna till byrån hittar du här.

 

I livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter ingår att ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjans samt att ge information och råd om god affärssed.

Dessutom utövar ombudsmannen tillsyn över att kraven på formbundenhet och innehåll i avtal som rör livsmedelskedjan samt förbuden mot oskäliga villkor och praxis samt otillbörliga förfaranden följs.

Personer kan kontakta ombudsmannen i alla situationer som hänför sig till otillbörliga förfaranden när det gäller villkor i avtal mellan näringsutövare inom sektorerna för lantbruksproducenter och livsmedelsindustrin.

Ett ärende som gäller överträdelse av en bestämmelse får föras till livsmedelsmarknadsombudsmannen

  1. av en part i ett avtal,
  2. av en aktör mot vilken tillämpningen av ett avtalsvillkor eller avtalspraxis riktas eller vars verksamhet dessa kan skada, eller
  3. av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen får också på eget initiativ ta ett i 1 mom. avsett ärende till behandling, om ärendet är av betydelse för en fungerande livsmedelskedja.

Genom att svara på förfrågningar får livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå värdefull information om marknadens funktion och iakttagandet av lagstiftningen. Det är viktigt att ombudsmannen får kännedom om alla missförhållanden som gäller livsmedelsmarknaden.

Sammanfattningsvis gäller bestämmelserna i livsmedelsmarknadslagen sådana företag som idkar inbördes handel med jordbruksprodukter och livsmedel. En lista över jordbruksprodukter som hör till lagens tillämpningsområde ingår i bilagan till marknadsordningsförordningen 1308/2013. En lista över de livsmedel som avses i livsmedelsmarknadslagen kan studeras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

Bestämmelserna om formen och minimiinnehållet i avtal som avses i livsmedelsmarknadslagen gäller medelstora företag som ingår avtal och ger anbud om köp av jordbruksprodukter eller livsmedel. Med ett medelstort företag avses i livsmedelsmarknadslagen ett företag som har 50–250 anställda och vars årsomsättning eller balansomslutning överstiger 10 miljoner euro och vars årsomsättning är högst 50 miljoner euro eller balansomslutning högst 43 miljoner euro.

Livsmedelsmarknadslagen tillämpas dock inte på avtal som ingås med eller praxis som tillämpas i fråga om näringsidkare som utövar inkvarterings- och förplägnadsverksamhet som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006).

Livsmedelsmarknadslagen tillämpas på avtal och praxis som gäller handel med livsmedel och jordbruksprodukter mellan näringsidkare. En lista över jordbruksprodukter som hör till lagens tillämpningsområde ingår i bilagan till marknadsordningsförordningen 1308/2013. En lista över de livsmedel som avses i livsmedelsmarknadslagen kan studeras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

Om ett ärende gäller handel med livsmedel mellan konsument och näringsidkare har livsmedelsmarknadsombudsmannen inte behörighet att avgöra ärendet. I ärenden som gäller handel mellan konsumenter och näringsidkare kan du vända dig till Konkurrens- och konsumentverkets Konsumentombudsman. Tillsynen över konkurrenslagen hör till Konkurrens- och konsumentverkets behörighet.

Ytterligare information om frågor som rör livsmedelssäkerhet får du på Livsmedelsverkets webbplats.

Prisreglering ingår inte i livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter.