Livsmedelsmarknadsombudsmannen

Livsmedelsmarknadsombudsmannen arbetar för att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och för att förhindra praxis som strider mot god affärssed. Ombudsmannen ger rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ger aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed. Dessutom övervakar ombudsmannen livsmedelskedjans avtalsvillkor och praxis samt att förfaranden som uppfyller kraven på god affärssed tillämpas.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet vars arbete regleras av livsmedelsmarknadslagen. Lagen trädde i kraft i början av 2019. Livsmedelsmarknadsombudsmannen hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och som ombudsman fungerar juris doktor och vicehäradshövding Olli Wikberg.

Läs mera