Livsmedelsmarknadsombudsmannen

Livsmedelsmarknadsombudsmannen påverkar livsmedelsmarknadens funktion i Finland, till exempel genom att ta ställning, lägga fram initiativ och övervaka hur livsmedelsmarknaden fungerar.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet vars uppgifter består av rådgivning och övervakning. Ombudsmannen hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och verksamheten sker i anslutning till Livsmedelsverket. Ombudsmannen utses av statsrådet för högst fem år i sänder.

Ombudsmannen ger rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ger aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen övervakar att de krav och förbud som föreskrivs i lagen uppfylls. I uppgifterna ingår att utöva tillsyn över avtalsvillkor och praxis inom livsmedelskedjan samt över att förfarandena följer god affärssed.

I praktiken kan ombudsmannens uppgifter till exempel vara att arbeta för förlikning mellan parterna i konfliktsituationer eller att ge intressenterna råd om god praxis. Bestämmelser om ombudsmannens uppgifter ingår i livsmedelsmarknadslagen.

Livsmedelsmarnadsombudsman Olli Wikberg

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg inledde sin femåriga mandatperiod 1.9.2019.

Olli Wikberg är juris doktor och vicehäradshövding från Helsingfors. Wikberg har studerat juridik vid Helsingfors universitet och blev juris doktor 2010. Hans doktorsavhandling i europarätt behandlade arbetet mot karteller inom Europeiska unionen. Wikberg har tidigare avlagt juris licentiat examen i rättsekonomi och avlade likaså juris kandidatexamen i detta läroämne 1999. Han har också tidigare avlagda studier inom ekonomi vid Helsingfors handelsläroanstalt (Business College Helsinki) där han 1994 har avlagt yo-merkonomexamen.

Innan Wikberg utsågs till livsmedelsmarknadsombudsman arbetade han som lagstiftningsråd vid justitieministeriet 2018–2019. Vid ministeriets avdelning för lagberedning hörde framför allt förvaltningsprocessfrågor till hans ansvarsområde. Innan Wikberg övergick i justitieministeriets tjänst arbetade han vid marknadsdomstolen som marknadsrättsdomare 2011–2018. Han har också flera års erfarenhet av konkurrensrättsliga frågor i synnerhet som lärare och forskare i ämnet vid Helsingfors universitet.

Kännedom om livsmedelsmarknaden och livsmedelskedjans verksamhet har Wikberg förvärvat som vice ordförande för Opinionsnämnden för affärssed från det att nämnden inrättades 2014 fram till år 2019.