Datasekretess

Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) på vår webbplats. Kakorna kan anknyta till webbplatsens funktioner eller statistikföringen av hur webbplatsen används. Med kakornas hjälp samlar vi in statistikuppgifter om webbplatsens användning i syfte att utveckla webbtjänsten. Sådana uppgifter är bland annat antalet besökare på webbplatsen, sidornas popularitet, från vilken sida besökaren har förflyttat sig till tjänsten, de mest använda sökorden och webbläsarna. Information som samlas in om användarnas besök är bl.a. klockslaget för besöket, vilka sidor som använts, typen av webbläsare och operativsystemet.

Du kan hantera kakorna genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Om du vill kan du förhindra användningen av kakor, tillåta dem bara på begäran eller ta bort dem när sessionen avslutas. Då måste du beakta att förbud mot användning av kakor kan medföra brister i webbplatsens funktioner.

Mer information om cookies

Vår dataskyddspraxis 

Material till ombudsmannen kan skickas med e-post eller per post. Uppgifterna som samlas in på formulär sparas inte på webbplatsen, utan de styrs till byråns e-post. Där registreras ärendet i ärendehanteringen.

Vår webbplats är öppen för alla och det krävs ingen registrering för att bläddra i webbsidorna. Vi samlar in information med hjälp av kakor. Kakorna sparar ingen personlig information om användarna.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. När personuppgifter hanteras följer livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå dataskyddslagen (1050/2018) samt andra tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och dataskydd. Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå följer EU:s dataskyddsförordning (679/2016) vid hanteringen av personuppgifter.

Syftet med hantering av personuppgifter och rättsgrund för hanteringen

Livsmedelsmarknadsombudsmannen hanterar personuppgifter i huvudsak för utövandet av den offentliga makt som tillkommer ombudsmannen och för skötseln av sina lagstadgade uppgifter. Syftet med hanteringen av personuppgifter är att registrera, övervaka och behandla de ärenden som livsmedelsmarknadsombudsmannen behandlar. Bestämmelser om livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter ingår i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018). Genom att föra ett ärende till livsmedelsmarknadsombudsmannen för behandling ger du samtidigt ditt samtycke till att livsmedelsmarknadsombudsmannen och de tjänsteinnehavare som arbetar på byrån får hantera uppgifter som är nödvändiga för ärendet.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelbundet och inte utan tillstånd av den registrerade, utom inom de gränser som lagen förpliktar till.

Uppgifter lämnas ut till myndigheter som begär dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). Uppgifter och handlingar är offentliga om det inte särskilt i lag föreskrivs att de ska hållas hemliga.

För direkt reklam och annan direkt marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar eller annan därmed jämförbar verksamhet får namn- och adressuppgifter lämnas ut med den berörda personens medgivande.

Den registrerades rättigheter

En registrerad har inom de ramar som lagen tillåter följande rättigheter som gäller hantering av personuppgifter:

  • Rätt att få information om vår hantering av personuppgifter: du har rätt att få veta vilka personuppgifter livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå har om dig, för vilka ändamål och på vilka sätt vi hanterar dina uppgifter.
  • Rätt att få åtkomst till våra uppgifter: du har rätt att veta om vi hanterar personuppgifter om dig. Om vi hanterar sådana uppgifter har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter, om vi inte har laglig grund att förbjuda uppfyllandet av rättigheten.
  • Rätt att begära att våra uppgifter korrigeras eller raderas: du har vid behov rätt att be livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå rätta eller radera oriktiga, onödiga, bristfälliga eller på annat sätt otydliga personuppgifter som gäller dig.
  • Rätt att förbjuda hantering av uppgifterna eller motsätta dig att uppgifterna hanteras: du har inom de ramar som lagen tillåter rätt att förbjuda livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå att behandla dina personuppgifter.

Med denna beskrivning av vår dataskyddspraxis försöker vi ge en bild av hanteringen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår personuppgiftshantering fortfarande ändå förblir oklar, har vi inte lyckats i vår strävan. Då kan du ställa preciserande frågor genom att skicka in din fråga till livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå med e-post etmv(at)etmv.fi.
Du kan framföra en begäran om dina dataskyddsrättigheter till livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå med e-post eller per post. Kontaktuppgifter.

I Finland utövar dataombudsmannen tillsyn över att lagstiftningen om dataskydd efterlevs. Ytterligare information om dina rättigheter som baserar sig på lagstiftningen om dataskydd får på dataombudsmannens webbplats på adressen https://tietosuoja.fi/sv/kann-till-dina-rattigheter. Vid behov kan du anföra klagomål om behandlingen av dina uppgifter hos dataombudsmannen. tietosuoja.fi