Datasekretess

Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats för att följa upp användningen av webbplatsen, förbättra dess användbarhet och kapacitet. En del kakor ingår i en tredje parts programvara. Genom att besöka vår webbplats godkänner du användningen av kakor. Användarens webbläsare godkänner vanligen kakorna, men användaren kan via den egna webbläsarens inställningar förhindra att kakor används eller radera kakorna från sin webbläsare efter användningen. Mer info om instruktionerna för enskilda webbläsare får du i webbläsarens anvisningar. Ofta förutsätter nättjänsterna att du godkänner kakor för att tjänsten ska fungera. 

Integritetsskydd på webbplatsen

Användningen av livsmedelsmarknadsombudsmannens webbtjänst sker anonymt och ingen identifierande information samlas in om dem som använder webbplatsen. En tredje parts webbflöden (Twitter, Facebook och LinkedIn) och programvaror som eventuellt finns i tjänsten kan använda kakor enligt sin egen praxis då användaren flyttar över till deras tjänster. 

Vår dataskyddspraxis 

Material till ombudsmannen kan skickas med e-post eller per post. Uppgifterna som samlas in på formulär sparas inte på webbplatsen, utan de styrs till byråns e-post. Där registreras ärendet i ärendehanteringen.

Vår webbplats är öppen för alla och det krävs ingen registrering för att bläddra i webbsidorna. Vi samlar in information med hjälp av kakor. Kakorna sparar ingen personlig information om användarna.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. När personuppgifter hanteras följer livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå dataskyddslagen (1050/2018) samt andra tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och dataskydd. Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå följer EU:s dataskyddsförordning (679/2016) vid hanteringen av personuppgifter.

Syftet med hantering av personuppgifter och rättsgrund för hanteringen

Livsmedelsmarknadsombudsmannen hanterar personuppgifter i huvudsak för utövandet av den offentliga makt som tillkommer ombudsmannen och för skötseln av sina lagstadgade uppgifter. Syftet med hanteringen av personuppgifter är att registrera, övervaka och behandla de ärenden som livsmedelsmarknadsombudsmannen behandlar. Bestämmelser om livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter ingår i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018). Genom att föra ett ärende till livsmedelsmarknadsombudsmannen för behandling ger du samtidigt ditt samtycke till att livsmedelsmarknadsombudsmannen och de tjänsteinnehavare som arbetar på byrån får hantera uppgifter som är nödvändiga för ärendet.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelbundet och inte utan tillstånd av den registrerade, utom inom de gränser som lagen förpliktar till.

Uppgifter lämnas ut till myndigheter som begär dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). Uppgifter och handlingar är offentliga om det inte särskilt i lag föreskrivs att de ska hållas hemliga.

För direkt reklam och annan direkt marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar eller annan därmed jämförbar verksamhet får namn- och adressuppgifter lämnas ut med den berörda personens medgivande.

Den registrerades rättigheter

En registrerad har inom de ramar som lagen tillåter följande rättigheter som gäller hantering av personuppgifter:

  • Rätt att få information om vår hantering av personuppgifter: du har rätt att få veta vilka personuppgifter livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå har om dig, för vilka ändamål och på vilka sätt vi hanterar dina uppgifter.
  • Rätt att få åtkomst till våra uppgifter: du har rätt att veta om vi hanterar personuppgifter om dig. Om vi hanterar sådana uppgifter har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter, om vi inte har laglig grund att förbjuda uppfyllandet av rättigheten.
  • Rätt att begära att våra uppgifter korrigeras eller raderas: du har vid behov rätt att be livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå rätta eller radera oriktiga, onödiga, bristfälliga eller på annat sätt otydliga personuppgifter som gäller dig.
  • Rätt att förbjuda hantering av uppgifterna eller motsätta dig att uppgifterna hanteras: du har inom de ramar som lagen tillåter rätt att förbjuda livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå att behandla dina personuppgifter.

Med denna beskrivning av vår dataskyddspraxis försöker vi ge en bild av hanteringen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår personuppgiftshantering fortfarande ändå förblir oklar, har vi inte lyckats i vår strävan. Då kan du ställa preciserande frågor genom att skicka in din fråga till livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå med e-post etmv(at)etmv.fi.
Du kan framföra en begäran om dina dataskyddsrättigheter till livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå med e-post eller per post. Kontaktuppgifter.

I Finland utövar dataombudsmannen tillsyn över att lagstiftningen om dataskydd efterlevs. Ytterligare information om dina rättigheter som baserar sig på lagstiftningen om dataskydd får på dataombudsmannens webbplats på adressen https://tietosuoja.fi/sv/kann-till-dina-rattigheter. Vid behov kan du anföra klagomål om behandlingen av dina uppgifter hos dataombudsmannen. tietosuoja.fi